kamu işçi maaş

Konu: 3 ay içinde Ydışı edilemeyen İhr.Kayıtlı satış

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  58

  3 ay içinde Ydışı edilemeyen İhr.Kayıtlı satış

  Merhabalar,

  Firmanın 3 ay önce ihraç kayıtlı sattığı mal, alan firma yetkilisinin zor durumundan dolayı ihraç edilememiştir. Satıcıya İade edilmesi beklenmektedir. ilgili işlemin 3 ay 15 gün ü geçmesi durumunda satıcıya herhangi bir cezai uygulanır mı(İhracatçı firma yetkilisi ile anlaşmazlık var)? İade söz konusu olduğunda kdv beyanında nasıl bir işlem yapmalı, durumu dilekçe ile bildirmeli midir?

  Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
  Aysen Lisarlı İst.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  122

  3 ay içinde Ydışı edilemeyen İhr.Kayıtlı satış

  Merhaba,

  Aşağıdaki mukteza bu hususta işinize yarar sanıyorum.

  T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI
  İstanbul Defterdarlığı
  Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğü

  TARİH
  :
  30.04.2003
  SAYI
  :
  KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.11.2185
  KONU
  :
  İhraç kayıtlı satılan malın iadesinde KDV'nin ne şekilde beyan edileceği hk.

  .... TİC LTD. ŞTİ.
  İlgi dilekçeniz ile 3065 Sayılı KDV Kanunu'nun 11/1-c bendi kapsamında ihraç kayıtlı mal teslimi hükmüne göre düzenlemiş olduğunuz faturalarda ihracatçı firmadan KDV tahsil edilmediğini, vergi dairenizce de ödenecek KDV'lerinin tecil edildiğini ancak bazı durumlarda ihracat gerçekleşmeden (3 aylık süre dolmadan) ihracatçı firma tarafından ihraç kayıtlı teslim ettiğiniz malların iade edilebildiğini, ihracatçı firmanın düzenlemiş olduğu iade faturalarında KDV hesaplandığı ve bu tutarın tarafınızdan talep edildiği, fakat ihracatçı firmanın iade faturasındaki KDV tutarını beyannamelerindeki tecil edilecek KDV tutarından düştüğünüzü, ihracatçı firmanın iade ettiği bu mallara ait KDV'ni iade faturalarının düzenlendiği dönem KDV beyannamesinde hesaplanan KDV içinde beyan ettiğini bildirdiği, bu durumda ne tür bir işlem yapacağınız hakkında tarafımız görüşü sorulmaktadır.

  3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1/1. maddesine göre, Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki mal teslimi ve hizmet ifaları katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

  Aynı Kanunun 11/1-c bendinde;

  "İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.
  Söz konusu malların teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içerisinde ihraç edilmesi halinde ise tecil edilen vergi terkin olunur.

  İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde, tecil olunan vergi, tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 Sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammının %50 fazlası ile birlikte tahsil olunur. Ancak ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanunu'nda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi halinde, tecil edilen verginin tecil edildiği tarihten itibaren 6183 Sayılı Kanunun 48. maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edileceği."

  açıklanmıştır.

  Yine Kanunun “Matrah ve İndirim Miktarlarının Değişmesi” başlıklı 35. maddesinde;

  "Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellefler bunlar için borçlandığı vergiyi, bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirim hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltir. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi şarttır."

  hükmü yer almaktadır.

  Buna göre, firmanızca ihraç kayıtlı satılan ancak süresinde ihracı gerçekleşmediğinden ihracatçı firma tarafından iade edilen mallarla ilgili tecil edilen vergi tarafınızca, tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 Sayılı Kanuna göre belirlenen gecikme zammının %50 fazlası ile birlikte vergi dairesine yatırılacaktır.

  Öte yandan, ihraç kaydıyla teslim edilen malların teslim edildiği vergilendirme döneminde ihracatçı tarafından iade edilmesi halinde 35. maddedeki şartlar dahilinde düzeltme işlemleri yapılacak iadenin daha sonraki dönemlerde yapılması halinde ise fatura düzenlenecek ve düzenlenen faturada %18 KDV hesaplanacaktır. Hesaplanan bu KDV tarafınızdan ödenerek takvim yılı aşılmamak kaydıyla kanuni defterlerinize kaydedildiği dönemde indirim konusu yapılabilecektir.

  Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  122

  3 ay içinde Ydışı edilemeyen İhr.Kayıtlı satış

  Bir diğer mukteza da şöyledir.

  MALİYE BAKANLIĞI
  İstanbul Defterdarlığı
  Usul Gelir Müdürlüğü

  TARİH
  :
  07.11.2003
  SAYI
  :
  KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.11/1-c.6256
  KONU
  :
  İhraç Kayıtlı Teslimle İlgili İade Ve Bildirim İşlemlerinin Aynı Takvim Yılı İçerisinde Fakat İhracatın Gerçekleşmesinden Sonraki Aylarda Yapılması Hk.

  ...
  İLGİ: ...

  ... vergi no.lu mükellefi ... AŞ. tarafından ... verilen örneği ekli ... tarihli dilekçede, ... fabrikalarında çeşitli tipte varil üretimi işi ile iştigal edildiği ve üretilen varillerin bir kısmını KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesi hükmü çerçevesinde ihraç kayıtlı olarak ihracatçı firmalara ve dış ticaret sermaye şirketlerine satıldığı, söz konusu teslimin yapıldığı ayı takip eden 3 ay içinde ihracatın gerçekleştirilerek 39 Seri No.lu KDV Genel tebliği hükümleri çerçevesinde beyanname indirilebilir KDV sütunu arttırılarak iade işleminin gerçekleştirildiği ve konunun dairenize bildirildiği belirtilerek, yapılan ihracat işlemi ile ilgili iade ve bildirim işlemlerinin (gümrük idaresindeki gecikme nedeniyle) aynı takvim yılı içerisinde fakat ihracatın gerçekleşmesinden sonraki aylarda yapılması dolayısı ile bu tür olaylarla ilgili hazine kaybı ve vergi ziyaı olmadığı durumlarda düzeltme beyannamesi gerekip gerekmediği hakkında ... görüşü sorulmaktadır.

  3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-c bendinde;

  "İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilemeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.

  Söz konusu malların teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içerisinde ihraç edilmesi halinde ise tecil edilen vergi terkin edilmektedir.

  İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde, tecil olunan vergi, tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 Sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen (4842 sayılı Kanunun 21. maddesiyle değişen ibare) gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur. Ancak ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi halinde, tecil edilen verginin tecil edildiği tarihten itibaren 6183 Sayılı Kanunun 48. maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edileceği"

  açıklanmıştır.

  Ayrıca 4842 sayılı Kanunla bu bendin sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

  "İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilir."

  denilmektedir.

  Diğer taraftan, 12.03.1992 tarih ve 21169 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 39 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin “D- İade Hakkı Doğuran İşlemlere ve İhraç Kaydıyla Teslimlere Ait Bildirim” başlıklı bölümünde;

  "Beyannamelerin yeniden, düzenlenmiş şeklinde, iade hakkı doğuran işlemler ile, ihraç kaydıyla teslimi bulunan mükellefler için bir bildirim oluşturulmuştur.

  İade hakkı doğuran işlemleri bulunmayan ve bu tür işlemleri bulunmakla birlikte bu işlemler için yüklendikleri vergiyi iade yerine, indirim yoluyla gidermek isteyen mükelleflerin bu bildirimi doldurmalarına gerek bulunmamaktadır. Bu mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerini daha önceki Genel Tebliğlerde belirlenen belgelerle ispat ve tevsik etmeleri zorunludur.

  İhraç kaydıyla teslimleri bulunan mükellefler ile iade hakkı doğuran işlemleri için yüklendikleri vergileri iade yoluyla gidermek isteyen mükellefler bu bildirimi doldurmak ve beyannameleri ile birlikte vermek zorundadırlar.

  İhraç kaydıyla teslimi bulunan mükellefler bu bildirimi doldurmak zorunda olmakla birlikte, bildirimin 102 numaralı satırındaki tutarı dilerlerse iade olarak değil indirim yoluyla giderebileceklerdir. Bunun için teslimin yapıldığı dönem beyannamesine ekli bildirimin 102 numaralı satırındaki tutarın, ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin 50 numaralı satırına dahil edilmesi ve vergi dairesine bu konuda bilgi verilmesi gerekmektedir.

  İhraç kaydıyla teslim ve ihracatın aynı dönemde gerçekleşmesi ve iade olarak doğan verginin indirim yoluyla giderilmesinin tercih edilmesi halinde 102 numaralı satırdaki tutar, gelecek dönem beyannamesinin 50 numaralı satırına yazılacaktır."

  hükmü yer almaktadır.

  Ancak, 39 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinden sonra KDV beyannameleri üzerinde değişiklik yapıldığından, yeni beyannamenin ilgili satırlarında gösterilmesi gerekeceği tabiidir.

  Buna göre; mükellefin ihraç kaydıyla teslimlerinden doğan KDV iade alacağının iade olarak değil indirim yoluyla giderilmesinin tercih edilmesi halinde, söz konusu tutarın en erken ihracatın gerçekleştiği dönemde veya ihraç kayıtlı teslim ve ihracatın aynı dönemde gerçekleşmesi halinde gelecek dönemde olmak üzere, bu işlemleri tevsik eden belgelerin dairenize verilen dönemde de indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

  Bilgi edinilmesi ve gereği ile dilekçesine istinaden mükellefe de bilgi verilmesini rica ederim.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  461

  3 ay içinde Ydışı edilemeyen İhr.Kayıtlı satış

  Sayın aysen,

  İHRACATÇI AÇISINDAN
  İhracatçı firma, ihraç kayıt şartı ile aldığı malı fatura ile iade eder. (Almış olduğu mala atıfta bulunarak) Bu faturada gösterdiği KDV'sini beyan eder. Bu mal için indirim konusu yapmadığı (ihraç kayıtlı aldığı faturadaki)KDV'sini de indirim konusu yapar.

  İMALATÇI AÇISINDAN

  İmalatçı firma, ihracatçı firmanın kestiği faturadaki KDV'sini faturanın tarihine isabet eden dönemde indirim konusu yapar.

  İhraç kayıtlı sattığı faturaya ait mallar ihraç olmadığından dolayı malların iade edildiğine dair vergi dairesine müracaat eder.

  İhraç kayıtlı satış yaptığı dönemde bu mala ait KDV iadesi henüz yapılmamıştır. O dönemde tecil yoksa, vergi dairesine o ihraç kayıtlı satıştan dolayı iade hakkından vazgeçtiğini bildirir ve buna herhangi bir müeyyide olmaması gerekir. O dönemde tecil varsa, gecikme zammıyla birlikte vergi dairesine ödenir.

  Bu konudaki görüşlerim bu yöndedir. Ancak, siz isterseniz vergi dairenizden bir görüş isteyin.

  Saygılar.


  K.D.V. Kanunu Madde-11 MAL VE HİZMET İHRACATI
  .................................................. .....................
  c) (3297 sayılı Kanunun 3. maddesiyle eklenen bent) İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.

  Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.

  İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesine göre belirlenen (4842 sayılı Kanunun 21. maddesiyle değiştirilen ve 1.5.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ibare) gecikme zammıyla birlikte(*) tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi halinde, tecil edilen vergi tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.

  Tecil veya terkin edilen bu vergiler hakkında ihracatçılar bakımından bu Kanunun 32. maddesi hükmü uygulanmaz.

  İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek Katma Değer Vergisi, (5228 sayılı Kanunun 59/2-b maddesiyle değiştirilen ve 31.7.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ibare) ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan vergiden imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin düşülmesinden sonra kalan tutardan(**) fazla olamaz.

  İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilmesi gereken Katma Değer Vergisi, ihracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır. İade veya tecil olunacak vergi miktarı, mükellefin ilgili dönem beyannamesinde yer alan bilgiler mukayese edilmek suretiyle hesaplanır.

  (4842 sayılı Kanunun 21. maddesiyle eklenen ve 1.5.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe giren hüküm) İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilir.

  Mukteza-1

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. İhraç Kayıtlı Satış
  Konu Sahibi enisoruc Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 08.Kasım.2013, 21:21
 2. İhraç Kayıtlı Satış Yaptık Ama Karşı Firma Yurtiçine Satış Yaptı...
  Konu Sahibi fthsrd Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 26.Eylül.2011, 16:03
 3. Cevap: 4
  Son Mesaj : 20.Kasım.2009, 15:12
 4. Cevap: 0
  Son Mesaj : 25.Temmuz.2008, 11:50
 5. İhraç Kayıtlı Satış
  Konu Sahibi yyurtalan Forum KDV
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 17.Eylül.2005, 18:52

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36