Turizmde aracılık işlemlerinde KDVSORU: Turizmi geliştirmek ve bu konuda turistik satış yapanlara hizmet verebilmek için yapılan aracılık işlemleri karşılığında alınan komisyonların katma değer vergisi uygulaması açısından stopaj kapsamına alınması özellikle bu işlerle uğraşanlar açısından sorun yaratmaktadır. Bu konuda yapılan değişiklik turların turizm acentaları açısından planlanması dolayısıyla bu konuda acentalık faaliyeti sunanlar yönünden söz konusu işlemlerin ayrı kayıtlarda izlenmesi zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Bu konuda uygulama nasıl olacaktır.

YANIT: Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 110 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nin B/1 bölümünde de açıklandığı üzere "Turizm acente, rehber ve benzerlerince turist kafileleri alışveriş etmeleri için belirli dükkanlara/mağazalara götürülmekte ve bu hizmet karşılığında söz konusu satıcı işletmelerden komisyon geliri elde etmektedirler. Satıcı işletmeler, turistlerin siparişlerini topluca serbest bölgeye veya diğer bir ülkeye ihraç etmekte ve buralardan yapılan dağıtımla siparişler turistlere ulaştırılmaktadır.
Turizm acente, rehber ve benzerlerinin turist kafilelerini alış veriş etmeleri için belirli dükkanlara/mağazalara götürmeleri karşılığında bu işler nedeniyle müşteri götürdükleri işletmelerden aldıkları komisyonlar genel oranda katma değer vergisine tabiidir. Bu şekilde ödenen komisyonlar, ihracat işlemlerinin bünyesine giren "genel gider" mahiyetindeki bir harcama olduğundan, komisyonlar nedeniyle yüklenilen katma değer vergisi tutarları tebliğ ile açıklanan ilkeler çerçevesinde indirim yoluyla telafi edilmekte veyahut da ihracatçılara iade edilmektedir.
Diğer yandan turizm acentesi, rehber ve benzerlerinde verilen bu tür hizmetler için düzenlenen faturalar üzerinden hesaplanan katma değer vergisi 12.Temmuz.2008 tarihinden itibaren 2/3 oranında tevkifata tabi tutulmaktadır.
Buna göre turizm acentesi, rehber ve benzerleri tarafından turist kafilelerini alışveriş etmek üzere belirli dükkanlara/mağazalara götürme karşılığında bu işletmelerden alınan bedeller üzerinden hesaplanan katma değer vergisi 2/3 oranında tevkifat uygulanarak işletmeler tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
Bu tevkifat uygulamasından doğan katma değer vergisi alacaklarına ilişkin nakden veya mahsuben iade istemleri, miktarına bakılmaksızın, münhasıran banka teminat mektubu veya vergi inceleme raporu ile yerine getirilecek, iadenin teminat karşılığında yapılması halinde teminatlar olumlu vergi inceleme raporunun vergi dairesine intikal ettiği tarih itibariyle çözülecektir.

Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz