Taşeronların Giderleri Ana Mükellef için KKEG Kapsamındadır


Ticari hayatta uzmanlaşmaya bağlı olarak yapılan işlerde, mükellefler belli iş ve işlemleri için taşeron firma kullanmaktadırlar. Taşeron firma kullanımı daha çok yüksek işçilik veya yüksek uzmanlık isteyen işler için tercih edilmektedir. Örneğin, bir bina müteahhidi, binanın sıva işleri için taşeron bir firma ile anlaşmakta ve bu kapsama giren bütün işleri taşeron firmaya yaptırmaktadır.

Taşeron firmalar üstlendikleri işleri yerine getirebilmek için, teçhizat, sarf malzemesi ve gereği kadar personel kullanmaktadırlar. İşin bitiminde ise taşeron firma, işi yaptıran firmaya yapılan tüm işler için fatura düzenlemekte ve elde ettiği geliri yasal defterlerine hasılat olarak kaydetmektedirler. Yaptıkları işler için harcadıkları tüm giderler ise taşeron firmanın hasılatından indirilebilecek gider kapsamında değerlendirilmektedir.

Ancak son dönemlerde yapılan vergi incelemelerinde; taşeron firmaların yaptıkları işlerde, bu firmaların yapmış oldukları giderlerin hem taşeron firmalar hem de ana firmalar tarafından mükerrer olarak gider kaydedildikleri tespit edilmiştir.

Örneğin; tekstil fabrikasında çalışan işçiler için yapılan yemek ve servis hizmetleri firmanın giderleri arasında yer almaktadır. Ancak fabrikada çalışan taşeron temizlik firmasının elemanlarına ait yemek ve servis giderleri sadece taşeron firmanın giderleri arasında yer alması gerekirken, bu giderlerin hem taşeron firmanın defterlerinde hem de tekstil fabrikasının defterlerinde kayıtlı olduğu görülmüştür.

Açıklanan bu gider, ana firmanın hasılatından mükerrer gider olarak indirildiği için, hazine açısından vergi kaybına sebebiyet vermektedir.

Bu nedenle yapılan veya yapılacak olan vergi incelemelerinde özellikle taşeron firma kullanan mükellefler açısından mükerrer gider kaydı hususu üzerinde titizlikle durulmalıdır. Aksi takdirde yapılan bu fiilden dolayı hazinenin vergi kaybı sürekli olarak artacaktır.

Nitekim yapılan bu fiile ilişkin olarak Danıştay verdiği bir kararda; ?? Fabrika bünyesinde yapılan üretimin bir kısmında çalışan taşeron firmanın işçilerine ait yemek giderinin, fabrikanın işçilik maliyetine kaydetmesi kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekmekte olup, yapılan bu gider taşeronların ticari kazancının elde edilmesine ilişkin bir gider olup, fabrikanın kazancı ile doğrudan ilgisi olmadığı kazancın elde edilmesi ve idamesi için zorunlu giderlerden sayılmayacağından giderlerden çıkarılarak matraha eklenmesi yönünde yapılan işlemde isabet görülmüştür.? Şeklinde açıklamada bulunmuştur.

Bu nedenle 2008 yılında taşeron firma kullanan mükellefler, 2008 yılına ait Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerini vermeden önce gider kalemlerini bir kez daha kontrol etmeli ve taşeronlara ait olarak defterlerine kaydettikleri giderleri K.K.E.G kapsamında beyan etmelidirler.

Aykut AYDIN
Vergi Denetmeni