kamu işçi maaş

Konu: DİİB li Satış için YMM Rapor Gelme Süresi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2007
  Mesajlar
  823

  DİİB li Satış için YMM Rapor Gelme Süresi

  Slm Kolay Gelsin
  Bir firmaya 4 ay önce DİİB ile satış yaptık 4 ay geçti fakat hala ymm raporu göndermediler ve gelmeyince vergiyi mecburen nakit ödedik
  bu ymm raporu için bir süre varmıdır yani mecburi bir süre varsa ne kadar ve bununla ilgili kanun tebliğ vs.
  Teşekkürler


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Aralık.2008
  Mesajlar
  48

  Ynt: DİİB li Satış için YMM Rapor Gelme Süresi

  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 83)
  1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması
  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa 4369 sayılı Kanunla eklenen geçici 17 nci madde ile dahilde işleme ve geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin tesliminde bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesi hükmüne göre işlem yaptırma konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki verilmiştir.
  Bu yetki uyarınca çıkarılan 16/4/2001 tarih ve 2001/2325 sayılı Kararname ile dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerin dahilde işleme ve geçici kabul izin belgesine sahip mükelleflere tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil-terkin sistemine göre işlem yapılması kararlaştırılmıştır.
  Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak 2001/2325 sayılı Kararnamenin yürürlüğe girdiği 01/06/2001 tarihinden itibaren bu kapsamdaki teslimlerde aşağıdaki şekilde işlem yapılması uygun görülmüş olup, 71 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 1 inci bölümü ve 75 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
  1.1. Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler
  Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 17 nci maddesine göre çıkarılan 16/4/2001 tarihli ve 2001/2325 sayılı Kararname uyarınca tecil-terkin sistemi çerçevesinde işlem yapılabilmesi için; alıcıların, katma değer vergisi mükellefi olmaları ve Dahilde İşleme Rejimi Kararı ile bu Karar'a ilişkin Dış Ticaret Müsteşarlığı Tebliğlerine uygun "Dahilde İşleme" veya Gümrük Müsteşarlığınca verilen "Geçici Kabul" İzin Belgelerine sahip bulunmaları gerekmektedir.
  Yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birine sahip olan katma değer vergisi mükellefleri, bu belgelerde gösterilen maddeleri, Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde hükme bağlanan tecil-terkin sisteminden yararlanarak teslim alabileceklerdir. Ancak bu kapsamda gerçekleşecek teslimler nedeniyle düzenlenecek faturalarda her bir mal türüne ilişkin katma değer vergisi hariç bedelin 2,5 milyar1 (tekstil-konfeksiyon sektöründe pamuk, yün, iplik ve kumaş dışındaki mallarda 500 milyon)2 lirayı aşması zorunludur. Dahilde İşleme İzin Belgesine sahip yükümlülere belge kapsamındaki madde ve malzemelerin tecil-terkin sistemi çerçevesinde teslimi ihtiyaridir. Ancak dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesini haiz sektörel dış ticaret şirketlerinin 27 Seri No.lu Katma Değer Vergi Genel Tebliğinde(4) tanımı yapılan imalatçı vasfını haiz olmayan ortakları ile imalatçı olup olmadığına bakılmaksızın ortakları dışındaki firmalardan ihraç edilmek üzere mal alımlarında tecil-terkin uygulaması zorunludur.
  1.2. Tecil-Terkin Uygulaması
  Sahibi oldukları dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesinde yer alan malların alımlarında tecil-terkin sistemi kapsamında işlem yapılmasını isteyen mükellefler, geçici kabul veya dahilde işleme izin belgelerini satıcılara ibraz ederek, hesaplanan verginin kendilerinden tahsil edilmemesini talep edeceklerdir. Bu kapsamda işlem yapan satıcılar tarafından öncelikle talep edilen malın, belgedeki cins ve miktara uygun olup olmadığı, daha önce satın alınan miktarlar da göz önüne alınarak belirlenecek ve düzenlenecek faturada toplam bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisi alıcılardan tahsil edilmeyecektir.
  Alıcının ibraz edeceği dahilde işleme izin belgesinin "İthal Edilen Maddelerle İlgili Bilgiler" bölümü satıcılar tarafından gerçekleşen teslime uygun şekilde doldurularak imzalanacak ve kaşe basılacaktır.
  Geçici kabul izin belgesinin ibraz edilmesi halinde ise; bu belgenin uygun bir yerine "Bu belgenin ..... sırasındaki ..... miktar/birim maldan ..... miktarı ..... tarih ve ..... sayılı faturayla satılmıştır." şerhi konularak imzalanacağı ve kaşe basılacağı tabiidir.
  Bu kapsamda imal edilen malların tecil-terkin uygulanarak ihracatçıya tesliminde de ihracatçılar, malların belgede ihracı taahhüt edilen mallar olup olmadığını belirleyerek, belgenin "ihracat taahhüdü" bölümüne belge sahibi imalatçıdan satın aldığı mallar ve miktarlarını belirten bir şerh koyarak kaşe tatbik etmek suretiyle imzalayacaklardır.
  Bu şekilde şerh düşülen belgelerin bir fotokopisi, belge sahibi tarafından imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanacak ve satıcıya ya da ihracatçıya verilecektir.
  Tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen mallar için düzenlenen faturaya; "Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 17 nci maddesi hükmü gereğince katma değer vergisi tahsil edilmemiştir." ibaresi yazılacaktır. Kapsama giren ve girmeyen teslimlerin birlikte yapılması halinde, tecil-terkin uygulanabilecek ve uygulanamayacak olan mallar için ayrı ayrı fatura düzenlenecektir.
  1.3. Satıcıların Katma Değer Vergisi Beyanı
  Bu kapsamda yapılan teslimler için Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesi uygulamasına ilişkin genel tebliğlerde yapılan açıklamalara göre işlem yapılacaktır. Ham ve yardımcı madde satıcıları tarafından bu dönemde verilecek beyannameye, alıcılar tarafından onaylanarak verilen geçici kabul veya dahilde işleme izin belgesinin bir fotokopisi eklenecektir. İhracatçıya bu kapsamda teslim yapan imalatçılar ise beyannameye, ihracatçı tarafından şerh düşülen geçici kabul veya dahilde işleme izin belgesinin fotokopisini ekleyecektir.
  Bu Tebliğde öngörülen esaslara uygun olarak hareket eden satıcıların tecil edilen veya iade edilen vergisi, ihracatın şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde satıcılardan değil, alıcılardan aranacaktır.
  1.4. Terkin ve İade İşlemleri
  Tecil-terkin kapsamında satın alınan maddelerle imal edilen malların süresi içinde ihraç edildiği Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenecek bir raporla tespit edilecektir.
  İmalat kayıtlarındaki bilgiler esas alınarak üretim analizi ve randıman hesapları da yapılmak suretiyle düzenlenecek bu raporlarda en az;
  - Dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesinin tarih ve sayısı,
  - Belgenin geçerlik süresi,
  - İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarih ve sayısı,
  - Fiili ihracat tarihi,
  - İhraç edilen malların cinsi, miktarı ve tutarı,
  - İhraç edilen malların üretiminde kullanılan maddelerin satıcılar itibariyle ayrı ayrı olmak üzere cins, miktar ve tutarı,
  - İhracatın süresi içinde yapılıp yapılmadığı,
  konusunda bilgiler yer alacak ve teyidi alınan gümrük beyannamesinin onaylı bir örneği rapora eklenecektir.
  Bu raporlar, söz konusu kapsamda ihracatın yapıldığı her dönem için ayrı ayrı düzenlenecek ve ikişer örneği ihracatın yapıldığı ayı takibeden ay başından itibaren 3 ay içinde ilgili satıcılara verilecektir. Ancak bu süre içerisinde rapor ibraz edilemeyeceğine dair makul mazeret bildirenlere Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesine göre vergi dairesince bu sürenin en çok bir katı kadar ek süre verilebilecektir.
  Satıcılar sözü edilen raporu bağlı olduğu vergi dairesine ibraz etmek suretiyle tecil edilen verginin terkinini sağlayacaktır. Bu kapsamda satın alınan ham ve yardımcı maddelerle imal edilen malların ihracatçıya tesliminde tecil-terkin uygulanması halinde, aynı rapor ile hem satıcının, hem de imalatçının tecil edilen vergileri terkin edilecektir.
  Satıcı bu teslimle ilgili olarak iade edilecek katma değer vergisi beyan etmişse iade, alıcının gönderdiği rapor ile satış faturalarının fotokopisi veya bu faturaların tarihi, sayısı ile fatura muhteviyatı malların cinsi, miktarı ve tutarına ilişkin bilgileri içeren ve satıcı tarafından onaylanan bir listenin ibrazı üzerine ihracatla ilgili katma değer vergisi iadelerinin tabi olduğu usul ve esaslara göre yerine getirilecektir.
  Satıcının iade talebine ilişkin olarak imalatçı ve ihracatçı ile ilgili yukarıdaki bilgileri de ihtiva eden bir rapor ibraz etmesi halinde, bu rapor ile tecil edilen vergilerin terkini de yapılabilecektir.
  Tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınan mallardan üretilen malların izin belgesinde öngörülen süre ve şartlara uygun olarak ihraç edilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, tecil tarihinden itibaren vergi ziyaı cezası da uygulanmak suretiyle gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilecektir.
  2. (Maliye Bakanlığından: 23.11.2001 tarih ve 24592 sayılı R.G.Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No: 84 ile yürürlükten kaldırılmıştır.)3
  3. Ödemesi Kredi Kartı ile Yapılan Teslim ve Hizmet Bedellerinin Beyanı Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin kullandığı 1 numaralı katma değer vergisi beyannamesinde 65 inci satır olarak "Kredi Kartı Karşılığı Yapılan Teslim ve Hizmetleri Teşkil Eden Bedel" satırı ihdas edilmiş ve Haziran 2001 döneminden itibaren kredi kartı ile yapılan teslim ve hizmet bedellerinin bu satırda beyan edilmesi uygun görülmüştür.
  Bu satıra ait dipnotta, (6) No.lu satırda beyan edilen toplam bedel içindeki kredi kartı ile yapılan satışlara ilişkin tutarın yazılacağı açıklanmıştır. Ancak kredi kartı ile yapılan satışlar arasında farklı vergi oranına tabi teslim ve hizmet bedelleri ile vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilen işlem bedelleri de bulunabileceğinden, bu satıra kredi kartı ile yapılan satışların, varsa vergi dahil brüt tutarı yazılacaktır.
  4. (Maliye Bakanlığından: 23.11.2001 tarih ve 24592 sayılı R.G.Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No: 84 ile yürürlükten kaldırılmıştır.)4
  5. Sınır Ticareti Yoluyla İthal Edilen Malların Satışında Vergi Uygulaması Katma Değer Vergisi Kanununun 1/2 maddesi uyarınca, sınır ticareti yoluyla mal ithali katma değer vergisine tabi bulunmaktadır. Bu suretle ithal edilen malların yurt içinde tesliminde de Kanunun 1/1 maddesi kapsamında vergi uygulanacağı tabiidir. Türkiye'de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi veya iş merkezi bulunmayanlar tarafından ithal edilen malların yurt içinde tesliminden doğan katma değer vergisi Kanunun 9 uncu maddesi gereğince alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmektedir.
  Ancak bu durumda ithalde ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamaması söz konusu olmaktadır. Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, Türkiye'de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi veya iş merkezi bulunmayanlar tarafından sınır ticareti yoluyla ithal edilen malların yurt içinde tesliminde, bu mallar için gümrükte vergi ödendiğinin belgelendirilmesi ve alıcıların gider pusulası düzenlemesi koşuluyla sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi beyan edilmemesi uygun görülmüştür.
  6. (Maliye Bakanlığından: 23.11.2001 tarih ve 24592 sayılı R.G.Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No: 84 ile yürürlükten kaldırılmıştır.)5
  Katma değer vergisi iade alacakları; öncelikle hak sahibinin ithalde alınanlar dışındaki vergi borçlarına mahsup edilecek, daha sonra mükellefin talebi üzerine, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldıkları mükelleflerin vergi borçları ile kendilerinin, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldıkları mükelleflerin ithalde uygulanan vergiler ile Sosyal Sigortalar Kurumu prim borçlarına mahsubu yapılacaktır.
  82 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (2.3.) ve (2.4.) bölümlerindeki esaslar gümrük vergileri borçlarının mahsubunda da geçerli olacaktır.
  Tebliğ olunur.

 3. #3
  manasse - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  manasse Guest

  Ynt: DİİB li Satış için YMM Rapor Gelme Süresi

  sn kızıldereli hata yapmışsınız..

  Dahilde işleme izin belgeli satışlarda önce imalat yapılır, sonra ihracat yapılır, bunlar dahilde işleme izin belgesi süresi içinde olur. Siz satışı yaptınız, dahilde işleme izin belgesi 12 ay sonra bitiyorsa ihracat 12 ay içinde yapılır ve ihracatın yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde yeminli mali müşavir raporu verilmelidir. Dolayısıyla hata yapmışsınız, ihracat ve yeminli raporunu sormanız gerekirdi.

  Ayrıca vergi dairesinin de bu parayı almaması gerekirdi. Nasıl almış..

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Kasım.2007
  Mesajlar
  823

  Ynt: DİİB li Satış için YMM Rapor Gelme Süresi

  DİİB li satışlardan dolayı 12.450,00 tl alacağımız var fakat ymm raporu henüz gelmediğinden dolayı sonraki aylardaki 1.200 tl muhtasar,2400 geçici ve bunun gibi yaklaşık 10.000 tl civarı vergimiz vardı ve bunları alacağımız olmasına rağmen fakat ymm raporunu sunmadığımızdan zannettikki kdv iade alacağımız henüz doğmadı bu yüzden ödedik
  ne yapmamız gerekirdi en azından bundan sonra yapmayalım
  Teşekkürler

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Aralık.2008
  Mesajlar
  48

  Ynt: DİİB li Satış için YMM Rapor Gelme Süresi

  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No: 98
  2. Dahilde İşleme Veya Geçici Kabul İzin Belgesi Kapsamındaki Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması
  KDV Kanununun geçici 17 nci maddesinde, dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin tesliminde aynı Kanunun 11/1-c maddesine göre işlem yaptırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış; Bakanlar Kurulunca 98/11766 sayılı Kararnameyle tekstil ve konfeksiyon sektörü, 2000/1162 sayılı Kararnameyle demir-çelik, otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörleri, 2001/2325 sayılı Kararnameyle de 98/11766 ve 2000/1162 sayılı Kararnameler yürürlükten kaldırılarak sektör farkı gözetilmeksizin bütün sektörler uygulama kapsamına alınmıştır.
  Madde hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 83 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde düzenlenmiştir. Tebliğde, KDV Kanununun geçici 17 nci maddesi kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerden doğan terkin ve iade işlemlerinin yapılabilmesi için, ihracatın gerçekleşmesinden sonra ihracatçı tarafından düzenlettirilecek bir Yeminli Mali Müşavir (YMM) tasdik raporunun ibrazı zorunluluğu getirilmektedir. Tebliğe göre bu raporda; dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesi ile gümrük beyannamesinin tarih ve sayısı, belgelerin geçerlik süresi, fiili ihracat tarihi, ihraç edilen malların cins, miktar ve tutarı, ihracatın belgede belirtilen süre içinde yapılıp yapılmadığı ve ihraç edilen malların üretiminde kullanılan maddelerin satıcılar itibariyle ayrı ayrı olmak üzere cins, miktar ve tutarına ilişkin bilgilerin üretim analizi ve randıman hesabı da yapılmak suretiyle belirtilmesi gerekmektedir.
  83 Seri No.lu KDV Genel Tebliği, ihracatın usulüne uygun olarak yapıldığının tevsiki ile terkin ve nakden ya da mahsuben iade işlemlerini YMM tasdik raporuna bağlamıştır. Ancak Tebliğde, tecil edilemeyen verginin ?indirim hesaplarına? alınıp alınamayacağına ilişkin açık bir ifade yer almamıştır. Öte yandan aynı Tebliğde, KDV Kanununun geçici 17 nci maddesi kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerde, Kanunun 11/1-c maddesindeki uygulamanın esas alınacağı belirtilmektedir.
  KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamındaki ihraç kaydıyla teslim uygulamasının beyannamede gösterilmesine ilişkin açıklamalara 39 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yer verilmiştir. Bu Genel Tebliğin (D) bölümünde; KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iade alacaklarının, iade yerine indirim yoluyla telafi edilebileceği, bu tercihi yapan mükelleflerin, tecil edilemediği için iadesi gereken KDV tutarlarını ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin ?indirim? satırlarına dahil edebileceği, ancak bu hususun vergi dairesine bildirilmesi gerektiği açıklanmıştır.
  Bu durum, KDV Kanununun geçici 17 nci maddesi kapsamında ihraç kaydıyla teslim yapan mükelleflerin, 39 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki açıklamaya uygun olarak, tecil edilemeyen vergi tutarını ihracatın gerçekleşmesinden sonra, ancak YMM tasdik raporunun ibrazından önce indirim hesaplarına alabilecekleri yorumlarına yol açmıştır.
  Bu yorumlara dayanarak, dahilde işleme izin belgesi (DİİB) sahibi ihracatçılara KDV Kanununun geçici 17 nci maddesi kapsamında ihraç kaydıyla mal teslim eden mükelleflerin, bu teslimler nedeniyle tecil edilemediği için iadesi gereken katma değer vergisini, yukarıda işaret edilen 39 Seri No.lu KDV Genel Tebliğine göre alıcı tarafından düzenlettirilecek YMM tasdik raporunun ibraz edilmesi beklenmeden, ihracatın gerçekleştiği dönemde indirim konusu yaptıkları anlaşılmıştır.
  Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce KDV Kanununun geçici 17 nci maddesi kapsamında yapılan teslimler için geçerli olmak üzere, aşağıdaki şekilde hareket edilmesi uygun görülmüştür.
  - KDV Kanununun geçici 17 nci maddesi kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerden doğan iade tutarının, ihracatın belge sahibi tarafından gerçekleştirildiği dönemde veya bu dönemden sonra indirim konusu yapılmış olması,
  - 83 Seri No.lu KDV Genel Tebliğine göre düzenlenecek YMM tasdik raporunun süresi içinde ibraz edilmiş olması,
  - İndirim hesaplarına alınan KDV tutarının bu rapordaki bilgilere uygun olması,
  halinde, ihracatın gerçekleşmesinden sonra YMM tasdik raporunun ibrazı beklenmeden indirim konusu yapılan iade tutarları için 39 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (D) bölümünün 4 ve 5 inci paragraflarındaki açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacaktır. (Tebliğde atıf yapılan beyanname satırlarının yeni beyannamelerdeki karşılıklarının esas alınacağı tabiidir.)
  Öte yandan, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten sonra Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında yapılan teslimlerle ilgili tecil edilemeyen KDV tutarlarının ise YMM tasdik raporu ibraz edilmeden indirim hesaplarına alınması mümkün bulunmamaktadır.
  Burada da yazılı olduğu gibi YMM raporu olmadan yapabileceğiniz bir şey yoktur.Yaptığınızda bir hata yok.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Online satış için
  Konu Sahibi kemal789 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 03.Nisan.2012, 09:00
 2. Ruhsat gelme süresi
  Konu Sahibi kayalı35 Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 06.Şubat.2012, 19:13
 3. Rapor Parası için
  Konu Sahibi juvenile Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 22.Mart.2009, 17:24
 4. Transfer Fiyat.Rapor Süresi Uzatıldı. Serbest Bölg. Rapor Düzenlenecek
  Konu Sahibi ferhat Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 15.Nisan.2008, 09:36
 5. Cevap: 3
  Son Mesaj : 08.Ocak.2008, 10:15

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36