kamu işçi maaş

Konu: Kısmi İstisnalar

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mart.2009
  Mesajlar
  79

  Kısmi İstisnalar

  KDV. BEY. KISMI İSTİSNALARDA KDV. UYGULANMADIĞINA GÖRE HARCAMALARA AİT İND. KDV NASIL KAYDEDİLİYOR ÖZELLİKLE HURDA METAL İŞİNDE ???

  Lütfen başlık açmadan önce Forum Kuralları'nı okuyunuz. Forum'da büyük harflerle başlık ve mesaj içeriği yazmak yasaktır.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Aralık.2008
  Mesajlar
  48

  Ynt: Kısmi İstisnalar

  51 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
  B ? HURDA METAL ALIMLARINDA SORUMLULUK UYGULAMASI
  53 Seri nolu tebliğde atıf yapılmıştır.
  Gerçek usule tabi mükelleflerden yapılacak hurda metal alımlarında teslim bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin 2/3'ü, alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmek üzere vergi tevkifatına tabi tutulacak, 1/3'ü ise satıcıya ödenecektir.
  Vergi tevkifatı, hurda metalin gerçek usule tabi mükellefler arasında her el değiştirilişinde uygulanacaktır.
  ÖRNEK :
  Götürü usule tabi hurda demir toplayıcısı (A)'nın 100.000.000 liraya gerçek usule tabi (B)'ye sattığı hurda demir; (B) tarafından 120.000.000 liraya gerçek usule tabi (B)'ye sattığı hurda demir; (B) tarafından 120.000.000 liraya toptancı (C)'ye, (C)'den ise 150.000.000 liraya had****ne sahibi (D)'ye satılmıştır.
  Bu el değiştirmelerde (C) ve (D) vergi tevkifatı yapacaklardır. Tevkifatla ilgili hesaplamalar aşağıda gösterilmiştir.
  Götürü Mükellef Gerçek Usulde Mükellef
  (A) (B) (C) (D)

  Alış Bedeli ? 100.000.000 120.000.000 150.000.000

  Hesaplanan KDV ? ? 18.000.000 22.500.000

  Tevkifat Tutarı ? ? 12.000.000 15.000.000

  Satıcıya Ödenecek KDV ? ? 6.000.000 7.500.000
  Bu işlem nedeniyle iade talep edecek mükellefler, beyannameye ekli "İade Hakkı Doğuran İşlemlere ve İhraç Kaydıyla Teslimlere Ait Bildirim"i doldurmak zorundadırlar.
  Üzerinden katma değer vergisi tevkifatı yapılan işlem bedelleri bu Bildirim'in 87. satırına, bu işlem dolayısıyla yüklenilen vergiler ise 88. satırına dahil edilecektir. Bildirimin doldurulması sonunda ortaya çıkacak vergi alacağı temel gıda maddelerinde katma değer vergisi iadesine ilişkin genel esaslar çerçevesinde iade edilebilecektir.
  Hurda metal alımlarında sorumluluk uygulaması ile ilgili belge düzeni, beyan dönemi ve işlemin beyannameye ithali ile sorumlu sıfatıyla alıcı tarafından beyan edilen vergiye ait tahakkuk fişi ile verginin ödendiğini gösteren vergi dairesi alındılarının satıcıya intikal ettirilmesi konularında, bu Tebliğin II/A bölümündeki açıklamalar geçerli olacaktır.
  C ? MÜTESELSİL SORUMLULUK
  Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde müteselsil sorumluluk ile ilgili olarak yer alan hükümler, bu tebliğe göre vergi tevkifatı uygulayan mükelleflerin tevkifat uyguladıkları işlemler bakımından yürürlükten kaldırılmıştır.
  Buna göre; yaptırdıkları fason işler veya hurda metal alımları dolayısıyla katma değer vergisi tevkifatı uygulayanlar, tevkifat tutarını beyan edip ödemiş olmaları şartıyla, bu işlemlerle ilgili olarak önceki safhalarda ortaya çıkan verginin hazineye intikal etmiş olması nedeniyle müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmayacaklardır.
  Tebliğ olunur.


  53 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
  2. Hurda Metal Alımlarında Tevkifat Uygulaması
  Hurda kavramına metal kırpıntılar, metal talaşları, mamul veya yarı mamul madde üreten imalathane ya da fabrikalardan çıkan standart dışı metal ürünler, izabe tesislerinden çıkan standart dışı metal hammaddeler, hadde bozukları ve benzerleri dahildir.
  Tamir ve bakımdan sonra aynı amaçla kullanılması mümkün olan kullanılmış metal eşya teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır.
  ÖRNEK: "Hurda" olarak tabir edilen bir jeneratör, bobinleri sarılıp tamir ve bakımdan sonra yeniden jeneratör olarak kullanılacak hale getiriliyorsa, kullanılmış jeneratörün tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır.
  Hurda gemilerden yapılan sökümlerde de yukarıdaki hususa göre hareket edilecektir.
  B _ BEYAN
  Fason iş yaptıran veya hurda metal alımında bulunan mükelleflerin tevkif ettikleri katma değer vergisini teslim veya hizmetin yapıldığı döneme ait 2 No.lu katma değer vergisi beyannamesi ile beyan ederek, bu tutarı aynı döneme ait 1 No.lu katma değer vergisi beyannamesinde indirim konusu yapacakları hususu 51 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmış bulunmaktadır.
  2 No.lu beyanname ile beyan edilen bu verginin, sadece beyan edilmekle yetinilmesi söz konusu olmayıp beyanname uyarınca tahakkuk eden verginin aynı süre içerisinde ödenmesi gerektiği tabiidir.
  Tevkif edilen katma değer vergisinin beyanı için kullanılmakta olan 2 No.lu beyannamenin "Tablo I" bölümünde mükellef ve sorumluya ait sicil bilgilerinin doldurulmasına ilişkin satırlar yer almaktadır. Tevkifat yapan mükellefler, I No.lu Tablonun "Vergi sorumlusuna ait sicil bilgileri"ni kapsayan 3-9 numaralı satırlar arasına kendi sicil bilgilerini dolduracak, sadece bir imalatçıya fason iş yaptırmış veya sadece bir mükelleften hurda metal alımı yapmış olmaları halinde, beyannamenin 10-16 numaralı satırları arasına bu mükellefle ilgili sicil bilgilerini yazacaklardır.
  Ancak, birden fazla kişi veya kuruluşa fason iş yaptırılmış veya hurda metal alımında bulunulmuş olması halinde bu satırlar "Ekli listededir" şeklinde doldurulacak, fason iş yaptırılan veya hurda metal alınan mükelleflerin bildirimi için ayrı bir liste tanzim edilecektir. Bu listede, kendisinden tevkifat yapılan her bir mükellefe ait sicil bilgilerine ayrı ayrı yer verilecek ve "Listelerde yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt ve her hangi bir yanlışlık olduğunun tesbiti halinde uygulanacak müeyyideleri kabul ederim." şerhi konularak, işletme yetkilileri ile birlikte tam tasdik sözleşmesi yapılan yeminli mali müşavir, tam tasdik sözleşmesi olmayan hallerde muhasebeye ilişkin işlemleri yürüten serbest muhasebeci mali müşavir, bunların bulunmaması halinde ise sadece işletme yetkilileri tarafından isim ve ünvan kaşeleri kullanılarak ve düzenleme tarihi de belirtilerek imzalanmak suretiyle 2 No.lu beyannameye eklenecektir.
  Beyannamenin vergi dairesine verilmesinden sonra, tahakkuk fişi ile birlikte verginin nakden ödenmesi halinde, ödemeyi gösteren vergi dairesi alındılarının kaşeli ve imzalı fotokopilerinin, beyannamenin verildiği tarihi izleyen ayın ilk on günü içinde satıcıya intikal ettirilmesi şarttır. Tahakkuk eden vergi için mahsup talebinde bulunulmuşsa tahakkuk fişi ile birlikte mükellefe aşağıda örneği verilen yazı gönderilecektir.
  Birden fazla kişi veya kuruluşa fason iş yaptıran veya hurda metal alımında bulunan mükellefler bu şekilde beyan edip ödedikleri vergilerden, her bir mükellefe ait kısmı "../../.... tarih ve .... sayılı fatura ile tarafımıza yapmış olduğunuz teslim ve/veya hizmete ait ............ tutarındaki katma değer vergisi tevkifatı, beyanımız üzerine ................... vergi dairasince ../../.... tarih ve ....... sayılı tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilmiş ve aynı vergi dairesine ../../....tarih ve .... sayılı makbuzla ödenmiştir." şeklinde bir yazı ile kendisinden tevkifat yapılan mükellefe bildireceklerdir. Bu yazının yukarıda belirtilen kişiler tarafından ve aynı şekilde imzalanması gerekmektedir.
  Sorumlu sıfatıyla beyan edilen ve tahakkuk eden vergi için mahsup talebinde bulunulmuşsa yazının "...aynı vergi dairesine" ifadesinden sonraki bölümü "tahakkuk eden vergi için ../../.... tarihli dilekçe ile mahsup talebinde bulunulmuştur" şeklinde düzenlenecektir.
  C _ İNDİRİM
  Sorumlulara ait 2 no.lu katma değer vergisi beyannamesi ile beyan edilen tutarlar, aynı döneme ait I no.lu katma değer vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.
  ÖRNEK: 24.Ocak.l996 tarihinde yaptırılan 100.000.000 liralık bir fason işle ilgili 10.000.000 lira tutarındaki katma değer vergisi tevkifatı, 25.Şubat.l996 tarihine kadar verilmesi gereken 2 no.lu beyanname ile beyan edilecektir. 10.000.000 liralık tutar aynı tarihe kadar verilmesi gereken 1 no.lu katma değer vergisi beyannamesinde de indirim konusu yapılacaktır.
  İndirim için, tevkifat tutarının beyan edildiği 2 no.lu beyannamenin vergi dairesine verilmesi yeterlidir. Beyan edilen tutarın vergi dairesine ödenmemesi indirimi engellemez. Ancak ödemenin kanuni süre içinde yapılmaması halinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacağı tabiidir.
  2 no.lu beyanname ile beyan edilen tevkifat tutarının ödenmeyip, 1 no.lu beyannamede de indirim konusu yapılmaması, vergi dairesine süresinde yatırılmayan tevkifat tutarının gecikme zammı ile birlikte takibine engel değildir.
  Aynı şekilde, tevkifat tutarı 2 no.lu beyanname ile beyan edilmezse, 1 no.lu beyannamede indirim konusu yapılmasa bile gecikme faizi ile birlikte cezalı tarhiyat uygulanacağı tabiidir.
  D _ İADE VE MAHSUP
  51 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (II/B) bölümünde hurda metal alımlarında tevkifat uygulaması ile ilgili olarak mükelleflerin iade talebinde bulunabilecekleri açıklanmıştır.
  Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin değişik 52 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, hurda metal alımlarındaki tevkifat uygulaması ile ilgili nakden ve mahsuben iade işlemlerinin aşağıdaki şekilde yürütülmesi uygun görülmüştür.
  1. Hurda metal alımları dolayısıyle iade talep edecek olan mükellefler, 1 no.lu katma değer vergisi beyannamesine ekli "İade Hakkı Doğuran İşlemlere ve İhraç Kaydıyla Teslimlere Ait Bildirim"i doldurmak zorundadırlar.
  2. Bu Bildirimin 87 nci satırına, o dönemde teslim ettikleri ve üzerinden katma değer vergisi tevkifatı yapılan mal bedelleri, 88 inci satırına ise bu teslimler nedeniyle alıcı tarafından tevkif edilen toplam katma değer vergisi yazılacaktır.
  51 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (II/A) bölümünde tevkifata tabi tutulan teslim bedellerinin, beyannamenin 38-43. satırları arasında ayrı bir satırda gösterileceği, bu satıra tekabül eden "oran" sütununda vergi oranının (15/3) olarak belirtileceği, "vergi" sütununa ise bu orana göre hesaplanan vergi miktarının yazılacağı açıklanmıştır.
  Buna göre, Bildirimin 87 nci satırına yazılacak tutarın, aynı beyannamenin o dönemdeki tevkifat tutarının beyan edildiği 38-43. satırlar arasındaki satırda gösterilen miktara eşit olması gerekmektedir. Bildirimin 88 inci satırında gösterilecek miktar ise tevkifata tabi işlem bedelinin %10'u olarak hesaplanacaktır.
  3. Bildirimin bu şekilde düzenlenmesinden sonra, dönem beyannamesi 39 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğindeki açıklamalar çerçevesinde doldurulacaktır.
  4. Beyannamenin doldurulmasından sonra 61 nci satırda iadesi gereken katma değer vergisinin çıkması halinde bu tutarın iadesi aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
  a. Nakden İade:
  Hurda metal teslimleri ile ilgili tevkifat uygulamasından doğan ve nakden talep edilen iade alacakları, 15.000.000 liranın üstünde olmamaları halinde inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilecektir.
  Nakden talep edilen ve miktarı 15.000.000 lirayı aşan iade talepleri Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ibraz edilmesi halinde teminat ve vergi inceleme raporu aranmadan yerine getirilecektir.
  15.000.000 lirayı aşan, nakden talep edilen ve Tasdik Raporu ibraz edilmeyen iade talepleri ise vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir.
  Mükelleflerin, 15.000.000 lirayı aşan kısım için teminat göstermeleri halinde iade talebi, yeminli mali müşavir tasdik raporu veya vergi inceleme raporunun sonucu beklenmeden yerine getirilecek, teminat, söz konusu raporların sonucuna göre çözülecektir.
  Nakden iade talebinin yerine getirilebilmesi için 2 numaralı katma değer vergisi beyannamesi ile eklerinin vergi dairesine verilmiş olması zorunludur.(*)
  b. Mahsuben İade:
  Hurda metal teslimleri ile ilgili tevkifat uygulamasından doğan iade alacaklarının mükellefin diğer vergi borçlarına mahsubu mümkündür. Mahsup kapsamına, tevkifatlarla ilgili olarak verilen 2 numaralı beyannamelere göre tahakkuk eden vergiler de dahildir.
  Hurda metal teslimlerinden doğan iade alacaklarının 15.000.000 liranın üstünde olmaması ve bu tutarın mahsuben talep edilmesi halinde, 2 no.lu beyanname ve eklerinin verilmiş olması şartıyla, mahsup talebi inceleme raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir.
  Mahsuben talep edilen iade alacağının 15.000.000 lirayı aşması halinde, yeminli mali müşavir tasdik raporu ibraz eden mükelleflerin mahsup talepleri de inceleme raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir.
  Miktarı 15.000.000 lirayı aşan ve yeminli mali müşavir tasdik raporu ibraz edilmeyen mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir.
  Mükelleflerin 15.000.000 lirayı aşan kısım için teminat göstermeleri halinde mahsup talebi, vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir tasdik raporu sonucu beklenmeden yerine getirilecek, teminat, söz konusu raporların sonucuna göre çözülecektir.
  c. Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanıldığının Tespiti Halinde İade Uygulaması:
  Haklarında sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği veya bilerek kullandığı konusunda rapor bulunanların, bu tür rapor bulunanlardan mal alanların ve bu tür rapor bulunanların ortakları ile kurdukları veya ortak oldukları şirketlerin hurda metal alımlarından doğan iade talepleri, ihracat istisnasından doğan katma değer vergisi iadelerine ilişkin açıklamalara göre yerine getirilecektir.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mart.2009
  Mesajlar
  79

  Ynt: Kısmi İstisnalar

  Öncelikle uyarın için teşekkürler yeni kaydolduğum için henüz acemiyim yanlız benim bahsettiğim 17/4 g maddesine göre kdv hurda metal alım satımında 0 kdv uygulanmakta yanlış mı biliyorum acaba ben bu firmayı yeni aldım hurdacılık yapıyor teşekkürler

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Aralık.2008
  Mesajlar
  48

  Ynt: Kısmi İstisnalar

  Doğrudur. KDV kanunu 17-g) Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia) döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkların teslimi(?)1,(06.06.2008 tarih ve 26898 mükerrer sayılı R.G. ? 5766 s.k.ile değişik. Yürürlük 07.06.2008) (31.07.2004 tarihli, 25539 sayılı R.G.ile yayımlanan 5228 s.k.ile değişik-Yürürlük Yayımı izleyen aybaşıdır.)2326

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mart.2009
  Mesajlar
  79

  Ynt: Kısmi İstisnalar

  Sizi sıkmış olmayım da ben bu mükellefin kdv. beyannamesini nasıl düzenlemeliyim giderlere ait ind. kdv. matrahamı dahil etmeliyim teşekkürler

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Aralık.2008
  Mesajlar
  48

  Ynt: Kısmi İstisnalar

  KDv beyannamesi doldurulması konusunda bir şey diyemeyeceğim.Ben gümrük müşaviriyim.Elimdeki konu ile ilgili yazıları size ilettim.Zannedersem konu ile ilgili yapılması gereken her şey yazılı.Ama yeterli değilse uygulama yapan birisi belki yardım edebilir.

 7. #7
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.553

  Ynt: Kısmi İstisnalar

  Alıntı EMİNEE Nickli Üyeden Alıntı
  KDV. BEY. KISMI İSTİSNALARDA KDV. UYGULANMADIĞINA GÖRE HARCAMALARA AİT İND. KDV NASIL KAYDEDİLİYOR ÖZELLİKLE HURDA METAL İŞİNDE ???

  Lütfen başlık açmadan önce Forum Kuralları'nı okuyunuz. Forum'da büyük harflerle başlık ve mesaj içeriği yazmak yasaktır.
  Sayın Eminee

  KDV Bey.Kısmi İst.Kısmına 17/4-g kapsamındaki teslimleri yazılır.Harcamalara ait İnd.Kdv ise beyannamedede Bu Dön.Ait:İnd. Kdv kısmına yazılır.Eğer Bilgileri formda yazarsanız formda beyannameyi doldururum

  ferhat
  SMMM DR. FERHAT SUCU
  DENETÇİ/BİLİRKİŞİ/UZLAŞTIRMACI
  KONKORDATO KOMİSERİ

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mart.2009
  Mesajlar
  79

  Ynt: Kısmi İstisnalar

  merhaba ferhat bey cevabınızı yeni gördüm giderlere ait kdv. indirilecek kdv. olarak belirtildiğini söylemişsiniz fakat faaliyette kdv. istisnası var ve dolayısı ile hes. kdv. yok bu durumda indirilecek kdv. birikecektir biriken bu kdv. ne olacak benim anlamadığım konu burası ilginize teşekküürler

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  788

  Ynt: Kısmi İstisnalar

  KDv 17/4-g md. göre istisna kapsamındadır. Ancak Kdv 18. md istinaden ististandan vazgeçme hakkına sahiprsiniz. İndirilicek Kdv çoğu işletmelerde olduğu gibi birikecektir.
  Dinçer KUM<br />Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mart.2009
  Mesajlar
  79

  Ynt: Kısmi İstisnalar

  işletmeci
  Yeni Üye

  Mesaj Sayısı: 17

  merhaba dinçer kum ben bu yazıyı siteyi gezerken buldum düşündelerinizi paylaşırsanız sevinirim iy günler

  Ynt: Kdv den Muaf İşlem Yapan Şirketlerde Masrafların Kdv si Nasıl Bir İşleme Tabi
  « Yanıtla #1 : Haziran 19, 2008, 10:28:41 ÖÖ » Alıntı

  --------------------------------------------------------------------------------
  Sayın armagedon

  01.01.2004 tarihinden itibaren hurda alım satım işlemlerinde katma değer vergisi uygulanmayacağından, bu işlemlerle ilgili nakliye ve diğer giderler ile genel giderler için ödenen KDV?nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamakta olup işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerekmektedir.Bu durumda ödenen kdv nin maliyet olarak değerlendirilmesi uygun olacaktır.
  saygılarımla..

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde İstisnalar
  Konu Sahibi Mehmet Burak Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 28.Ocak.2017, 16:41
 2. Cevap: 3
  Son Mesaj : 24.Eylül.2014, 10:44
 3. Gelir Geçici İstisnalar
  Konu Sahibi kamino22 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 13.Haziran.2014, 10:19
 4. İndirim ve İstisnalar Kurumların Vergi Yükünü Azaltır mı
  Konu Sahibi T U R K O Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 28.Nisan.2009, 11:10
 5. Özelgelerle - KV İstisnalar
  Konu Sahibi nane Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 30.Ekim.2008, 18:02

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36