kamu işçi maaş

Konu: İhraç Kaydıyla Satış Faturası Hk

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  68

  İhraç Kaydıyla Satış Faturası Hk

  ihraç kaydı ile fatura kesmek için sanayi odasına kayıtlı olmak ve ihracatcı belgesi gibi bi belge edinmek gerekiyormu tşk.

  öyle konuşunuz ki en alt düzeydeki insan bile anlasın; diğerleride rahat etsin.

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ekim.2005
  Mesajlar
  156

  İhraç Kaydıyla Satış Faturası Hk

  meraba arkadaşım.
  ihraç kayıtlı satış yapmak için imalatçı olmak gerekiyor imalatçı olmanın şartlarıda kdv 27 nolu tebliğde belirtilmiştir.
  saygılarımla...

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ekim.2005
  Mesajlar
  282

  İhraç Kaydıyla Satış Faturası Hk

  sevgili arkadaşım aşagıya aktardığım açıklamalar sorunuzu cevaplandırmış olacağına inanıyorum

  İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLER
  KDV Kanunun 11 nci maddesinin özellikli konularından bir tanesi olan İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLER olacaktır. KDV Kanununun 11/1 maddesine 3297 sayılı Kanunla eklen (c) bendi hükmüyle, “İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.

  Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.
  İhracatın yukarıdaki şartlara uygun gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesine göre belirlenen (4842 sayılı Kanunun 21'inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 01.05.2003) gecikme zammıyla birlikte tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi halinde, tecil edilen vergi tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48'inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.
  Tecil veya terkin edilen bu vergiler hakkında ihracatçılar bakımından bu Kanunun 32'inci maddesi hükmü uygulanmaz.
  İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek Katma Değer Vergisi (5228 sayılı Kanunun 59/2-b maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 31.07.2004) ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan vergiden imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin düşülmesinden sonra kalan tutardan fazla olamaz.

  İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilmesi gereken Katma Değer Vergisi ihracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır. İade veya tecil olunacak vergi miktarı mükellefin ilgili dönem beyannamesinde yer alan bilgiler mukayese edilmek suretiyle hesaplanır.

  (4842 sayılı Kanunun 21'inci maddesiyle eklenen bent Yürürlük; 01.05.2003) İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilir. “
  3297 sayılı Kanun 20.06.1986 tarihli ve 19140 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Konumuza ilişkin ilk düzenleme ve açıklamalar 23 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile açıklanmıştır. Bu tebliğde yer alana açıklamalara göre; Bu maddenin uygulanmasında imalatçı deyimi; bir maddenin şeklini, niteliğini veya terkibini; makina, alet veya el emeği yardımı ile kısmen veya tamamen değiştirilmesini sağlayanları ifade eder. Satın aldıkları malları işledikten sonra ihraç edenler, imalatçı-ihracatçı sayıldıklarından, bu malları vergi ödenmeksizin satın almaları mümkün değildir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 6948 sayılı Kanun çerçevesinde yaptığı imalatçı tanımı neticesi 27 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile 1.1.1988 tarihinden geçerli olarak imalatçılar tarafından ihraç kaydıyla teslim edilen mallarla ilgili tecil ve terkin uygulaması yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme sonucu;

  Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yapılan tanıma göre imalatçının;
  1. Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması,

  2. Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Esnaf ve Sanatkar Derneklerine kayıtlı bulunması,

  3. İmalat işinde en az 5 işçi çalıştırması,

  4. Sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olması,

  5. Bu şartları topluca taşıyan imalatçıların kendi üretimine ilave olarak aynı zamanda fason imalat da yaptırmaları halinde,

  a) Fason imalatı sadece, sanayi sicil belgesinde yazılı üretim dallarında yaptırmaları,

  b) Fason olarak yaptırılan imalatta işin riskini ve organizasyonu üstlenmeleri,

  c) Fason olarak imal ettirilen mallarla ilgili ham madde ve yardımcı maddeleri temin etmeleri,
  gerekmektedir.

  Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yaptığı tanım kapsamına giren imalatçılardan, ihraç edilen nihai ürünün imalat safhalarından bir bölümünü bizzat yapan, diğer imalat safhalarını ise ham ve yardımcı maddelerini sağlayacak işin riskini ve işletme organizasyonunu üstlenip, başka firmalara fason ücreti karşılığında yaptıran mükellefler de imalatçı sayılacaklardır.

  Ancak, işin riskini ve işletme organizasyonunu üstlenmek ve ham ve yardımcı maddeleri sağlamakla beraber, sanayi sicil belgelerinde yer alan üretim konusu dışında başka malları fason olarak imal ettirenler, bu mallar dolayısıyla imalatçı sayılmayacaklardır.
  İmalatçılar tarafından bu kapsamda yapılan teslimlerle ilgili olarak düzenlenen faturalarda, hesaplanan katma değer vergisi, mal bedelinden ayrı olarak gösterilecektir. Ancak faturaya "3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, Katma Değer Vergisi tahsil edilmemiştir" ibaresi yazılacaktır.
  Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil – terkin sistemi ile ilgili olarak yayımlanan 27 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 7. bölümündeki açıklamalara göre, ihracatçının ihraç kaydıyla aldığı malı değiştirmeden, başka bir deyişle imalatçının teslim ettiği şekilde ihraç etmesi gerekmektedir.
  Ancak, ihraç edilecek mal ile bu malın eklentisi veya ayrılmaz parçası niteliğindeki malların ihraç kaydıyla teslim edilmesi ve bunların ihracının tek bir mal olarak gerçekleştirilmesi halinde, asıl malın yanı sıra eklenti veya ayrılmaz parça niteliğindeki malların yurt dışındaki müşteriye kesilen faturada ve gümrük beyannamesinde ayrıca yer almasına bağlı olarak tecil-terkin sistemi kapsamında işlem yapılması mümkündür. Bu şekilde gerçekleşen işlemlere ait gümrük beyannamelerinde ihracatçılara ihraç kaydıyla mal teslim eden imalatçı-tedarikçi firmaların isim ve unvanlarının yer alması gerektiği de tabiidir
  .aktürk
  <br />&quot; Şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf savaşımları tarihidir.&quot;

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  67

  İhraç Kaydıyla Satış Faturası Hk

  ihraç kaydıyla yapılan satışlarda iade talebinde bulunmak için, faturayı kestiğim tarih mi önemlidir yoksa ihraç kaydıyla kesilen faturanın yurt dışı ediliş tarihi mi. diyelim ki ben 10 eylül de A firmasına ihraç kayıtlı faturamı kestim, A firması bunu 1 ekimde yurt dışı etti. bunun iadesini ekim ayı beyanında mı yoksa eylül ayı beyanında mı istemeliyim. ve gene satışı eylül de mi göstermeliyim ekimde mi
  yi calismalar

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ekim.2005
  Mesajlar
  282

  İhraç Kaydıyla Satış Faturası Hk

  Alıntı musterak Nickli Üyeden Alıntı
  ihraç kaydıyla yapılan satışlarda iade talebinde bulunmak için, faturayı kestiğim tarih mi önemlidir yoksa ihraç kaydıyla kesilen faturanın yurt dışı ediliş tarihi mi. diyelim ki ben 10 eylül de A firmasına ihraç kayıtlı faturamı kestim, A firması bunu 1 ekimde yurt dışı etti. bunun iadesini ekim ayı beyanında mı yoksa eylül ayı beyanında mı istemeliyim. ve gene satışı eylül de mi göstermeliyim ekimde mi
  sevgili meslektaşım ihraç kayıtlı işlemlerde imalatçı firma olarak malı ihracat firmasına teslim ettiğiniz zaman faturanızı kesmelisiniz eylül ayında malı teslim ettiyseniz eylül kdv beyannamesinde kdv miktarını tecil kdv olarak beyan edeceksiniz 3 aylık süre içerisinde (mücbir sebep halleri saklıdır) ihracat firması ne zaman noter onaylı gümrük beyannamesi ve satış faturası fotokopilerini size gönderirse o ayki kdv beyannamesinde iade talebinde bulunabilirsiniz
  .aktürk
  <br />&quot; Şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf savaşımları tarihidir.&quot;

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ekim.2005
  Mesajlar
  9

  İhraç Kaydıyla Satış Faturası Hk

  Sayın Aktürk'ün izniyle bir düzeltme yapmak istiyorum;
  İade hangi dönem beyannamesinde yapılacak sorusunun cevabı 14.10.2005 tarihli 33. nolu KDV sirkülerde açıklanmıştır. Diğer bir değişle ihraç kayıtlı teslimin yapıldığı dönem beyannamesinde ihracatı gerçekleşen kısım kadar yapılabilecektir.
  İyi çalışmalar dilerim.
  aygılarımla.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ekim.2005
  Mesajlar
  282

  İhraç Kaydıyla Satış Faturası Hk

  sayın A.Şahin
  mesajınızı yeni okudum ifade ettiklerimle 33 seri nolu kdv sirkülerinde ifade edilenler arasında bir fark bulamadım arkadaş kısmi ihracattan sözetmemişki eğer kısmi ihracat olmuş olsaydı ihraç edilen kısım kadar iade talebinde bulunabilirler.
  .aktürk
  <br />&quot; Şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf savaşımları tarihidir.&quot;

 8. #8
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.491

  İhraç Kaydıyla Satış Faturası Hk

  Sevgili forumdaşlar en küçük ilaveyi ben yapayım
  Sayın erkan aktürk'ün açıklamalarına katılıyorum
  saygılar FERHAT
  SMMM DR. FERHAT SUCU
  DENETÇİ/BİLİRKİŞİ/UZLAŞTIRMACI
  KONKORDATO KOMİSERİ

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  460

  İhraç Kaydıyla Satış Faturası Hk

  Alıntı ERKAN AKTÜRK Nickli Üyeden Alıntı
  sevgili meslektaşım ihraç kayıtlı işlemlerde imalatçı firma olarak malı ihracat firmasına teslim ettiğiniz zaman faturanızı kesmelisiniz eylül ayında malı teslim ettiyseniz eylül kdv beyannamesinde kdv miktarını tecil kdv olarak beyan edeceksiniz 3 aylık süre içerisinde (mücbir sebep halleri saklıdır) ihracat firması ne zaman noter onaylı gümrük beyannamesi ve satış faturası fotokopilerini size gönderirse o ayki kdv beyannamesinde iade talebinde bulunabilirsiniz
  Sayın AKTÜRK,

  Sayın Şahin, yukarıdaki yazınızın kırmızı ile işaretlenmiş kısmına takılmış olabilir.

  Bildiğiniz gibi gerek 95 seri nolu KDV genel tebliğinde, gerekse 33 sıra nolu KDV sirkülerinde yapılan açıklamalarda, "İhraç kaydı ile yaptığınız dönemde ihracat gerçekleşmediği takdirde, bundan sonraki KDV dönemleri ile ilişkilendirmeden ihracatın gerçekleştiği tarihten sonra, İhraç kaydı ile yaptığınız döneme ait 90.satır ile ilişkilendirilerek iade talebinde bulunulacaktır.

  Saygılar.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Ekim.2005
  Mesajlar
  9

  İhraç Kaydıyla Satış Faturası Hk

  Evet Sayın Şükrü Ergül sizin de fark ettiğiniz ve kırmızı ile alıntı yaptığınız bölüme katıldım. Orada ki ifadeye takılmazsak yanlış yapmış olmaz mıyız?
  Dikkatiniz için teşekkür ederim.
  aygılarımla.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. İşçilik Faturası İhraç Kayıtlı Satış
  Konu Sahibi meleskur Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 04.Aralık.2018, 13:06
 2. 3065 İhraç Kaydıyla Satış
  Konu Sahibi monalisa Forum KDV
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 22.Ağustos.2009, 12:02
 3. İhraç Kaydıyla Satış ?
  Konu Sahibi fugenc Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 08.Nisan.2009, 15:26
 4. İhraç Kaydıyla İşçilik Faturası
  Konu Sahibi fugenc Forum KDV
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 25.Haziran.2008, 14:15
 5. İhraç Kaydıyla Satış Kdv İadesi
  Konu Sahibi tutaste Forum KDV
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 14.Kasım.2006, 17:53

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36