kamu işçi maaş

Konu: Kod 'a alınan firmalar nedeni ile düzeltme talebi..!

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  374

  Kod 'a alınan firmalar nedeni ile düzeltme talebi..!

  Arkadaşlar;

  Maliyeden bu gün bir mükellef için gelen yazıda 2004 - 2007 dönemi için 11 adet alış yaptığımız farklı firma bilgisi (neden koda alındıkları ) ve KDV düzeltme talebi yer almakta..

  Faturaların toplam tutarı 700.000 + KDV

  Düzeltme yapmak altından kalkmak imkansız..

  Aslında bazı firmalar biz alış yaptıktan 2 yıl sonra koda alınmış..

  Bu durumda itiraz edebilir miyiz ?

  Veya ne önerirsiniz ? Varlık barışı bir çözüm olabilir mi ? Bu durumda varlık barışı için ne kadarlık bir müracat çözüm olur sizce ?
  Bu konuda deneyim yaşayan ve tecrübeli arkadaşlardan yardım rica ediyroum..
  Teşekkür ederim.

  Saygılar. 2. #2
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Kod 'a alınan firmalar nedeni ile düzeltme talebi..!

  Danıştay 9. Dairesi
  Tarih : 04.02.2009
  Esas No : 2008/179
  Karar No : 2009/617
  VUK Md. 359
  KDVK Md. 29
  FATURANIN SAHTELİĞİNİN TESPİT USULÜ
  Faturanın alındığı şirket hakkında fatura alındıktan 3 yıl sonra yapılan tespitlerin, faturanın sahte olduğuna karine teşkil etmeyeceği.
  İstemin Özeti: (?) Ltd. Şti.'nden alınan faturaların sahte olduğundan bahisle katma değer vergisi indiriminin reddi suretiyle davacı şirket adına 2003/Ocak, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım dönemleri için salınan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin terkini istemiyle açılan davayı; davacı şirketin fatura aldığı (?) Ltd. Şti. hakkında düzenlenen (?) tarih ve (?) sayılı vergi tekniği raporunda yer alan tespitler değerlendirildiğinde, davacı şirketin 2003 yılında adı geçen şirketten çek karşılığı yaptığı (?) TL'lik alımın gerçek olduğunun kabulü gerektiği, bunun üzerinde tespit edilen ve geriye kalan nakit ödenen fatura tutarı olan (?) TL'lik alımın ise, alım miktarı ve ödeme şekli göz önünde alındığında ticari icaplara uygun olmadığı, dolayısıyla gerçek bir alım olmadığı sonucuna varıldığı bu nedenle cezalı katma değer vergisi tarhiyatının (?) TL'lik fatura tutarına isabet eden kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı; (?) TL'lik fatura tutarına isabet eden kısmında ise hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle kısmen kabul eden kısmen reddeden (?) Vergi Mahkemesinin kararının; davacı tarafından ve banka ve çekle yapılan ödeme tutarının yanlış hesaplandığı, tespitlerin somut olmadığı, davalı idare tarafından ise cezalı tarhiyatın yasal olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
  Karar: Uyuşmazlıkta, davacı şirketin (?) Ltd. Şti.'nden alınan faturaların sahte olduğundan bahisle katma değer vergisi indiriminin reddi suretiyle 2003/Ocak, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım dönemleri için salınan vergi cezalı katma değer vergisinin terkini istemiyle açılan davayı kısmen kabul eden kısmen reddeden Vergi Mahkemesi kararının taraflarca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
  Vergi Mahkemesi kararının, salınan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin (?) TL'lik fatura tutarına isabet eden kısmının terkinine yönelik hüküm fıkrası yönünden davalı idare tarafından ileri sürülen iddialar kararın buna ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
  Vergi Mahkemesi kararının, cezalı tarhiyatın (?) TL'lik fatura tutarına isabet eden kısmına ilişkin olarak davanın reddine yönelik hüküm fıkrasına gelince; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 29. maddesinin (a) bendinde mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri belirtilmiştir.
  213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 3. maddesinin (B) bendinde ifade edildiği üzere vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. Bu kuralın gereği olarak yükümlülerin Katma Değer Vergisi Kanunu'nun yukarıda sözü edilen 29. maddesi hükmünden yararlanabilmelerinin ön şartı fatura ve benzeri vesikaların gerçeği yansıtmasıdır. Anılan madde hükümlerinin değerlendirilmesinden, vergilendirme işlemi yapılırken, Kanuna uygun olarak biçimlendirilen muamelelerin bu biçimselliğinin ötesine geçmiş muamelelerin tarafları arasında oluşan maddi ve hukuki ilişkinin gerçek mahiyetinin araştırılması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Kanun, gerçek mahiyetin ortaya çıkarılmasında yemin hariç her türlü delil izni vermiştir. Bu deliller tarafların ikrarı, vergiyi doğuran olayla ilişkisi doğal ve açık bulunan tanık ifadesi, muamelenin taraflarının ekonomik ve ticari konumları, işyerlerinin durumu, arandığında bulunup bulunamamasına ilişkin tespitler olabilir.
  Dosyanın incelenmesinden, davacı şirketin fatura aldığı (?) Ltd. Şti. hakkında düzenlenen (...2005) tarih ve (?) sayılı Vergi Tekniği Raporu ile adı geçen şirketin (?2001) tarihinde kimyevi maddeler toptan ticareti yapmak üzere mükellefiyet tesis ettirdiği, (...2001) tarihinde yapılan işe başlama yoklamasında işyeri büyüklüğünün 100 m2 civarında, aylık kirasının ise 100 TL olduğu,işçi çalıştırmadığı, şirketin kimyevi madde alım satımı işi yaptığı, demirbaş olarak üç adet masasının, üç adet koltuğunun, bir adet koltuk takımının, iki adet sehpasının, iki adet evrak dolabının bir adet fotokopi makinesinin, bir adet bilgisayarının bulunduğu, (...2003) tarihinde işyeri adresinde yapılan yoklamada benzeri demirbaşların bulunduğu, bunlara ilave olarak üç işçi çalıştırdığının görüldüğü, (...2004) tarihinde yapılan yoklamada bir önceki yoklamadaki durumlara ilave olarak beş işçi çalıştırdığı, (...2006) tarihli yoklamada adı geçen şirketin 2004 yılında belirtilen adresten ayrıldığı ve bu adreste başka bir şirketin faaliyette olduğu, 30.01.2006 ve 02.03.2006 tarihlerinde yapılan yoklamalarda şirketin ortağı ve müdürü olarak (GD) isimli şahsın ikametgah adreslerinde kaydının bulunmadığı hususlarının tespiti üzerine, adı geçen şirketin düzenlediği faturaların komisyon karşılığı düzenlenen sahte faturalar olduklarının kabul edildiği anlaşılmaktadır.
  Dosyadaki belgelerin incelenmesinden (?) Ltd. Şti. hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunda davacı şirkete düzenlenen faturaların sahte ve yanıltıcı olduğu yolunda hukuken geçerli ve somut nitelikte herhangi bir tespit bulunmadığı gibi, vergisi ihtilaf konusu dönemin 2003 yılına ilişkin olduğu dikkate alındığında, 2006 yılında adı geçen şirket hakkında yapılan yoklamalara ilişkin tespitlerin 2003 yılında davacı şirkete düzenlenen faturalarının sahte olduğuna karine teşkil etmeyeceği de tabiidir.
  Bu durumda, anılan şirket tarafından davacı şirkete düzenlenen faturalar yönünden yapılan tespitler, bu faturaların sahte olduklarını ispatlamak için yeterli görülmediğinden ve hukuken geçerli ve somut nitelikte herhangi bir tespit de bulunmadığından, söz konusu faturalar nedeniyle davacı şirket adına salınan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin tespiti gerekirken yazılı gerekçeyle tarhiyatın (?) TL'lik kısmının onanması yönündeki Vergi Mahkemesi kararının bu kısmındaki hukuki isabet görülmemiştir.
  Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddine, davacı şirketin temyiz isteminin kabulüne (?) Vergi Mahkemesinin kararının, vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin (?) TL'lik fatura tutarına isabet eden kısmına yönelik hüküm fıkrasının onanmasına, (?) TL'lik fatura tutarına isabet eden kısmına yönelik hüküm fıkrasının bozulmasına, oybirliği ile karar verildi.

  ---------------------------
  Dosya üzerinden inceleme daha sağlıklı olur ancak, ödemelerinizi banka kanalıyla yaptıysanız, faturalar irsaliyeye bağlı ise, irsaliyelerde teslim eden, teslim alan kısımları imzalı ise, imza sahipleri o an için şirket çalışanları ise, kayıtlarınıza da güveniyorsanız tutar da sizin için yüksek ise dava açabilirsiniz.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  374

  Ynt: Kod 'a alınan firmalar nedeni ile düzeltme talebi..!

  Cevap veren her iki arkadaşımıza da teşekkür ederim.
  Son bir sorum olacak ; varlık barışı için belirleyeceğimiz tutar, fatura toplam tutarları kadar mı, ind. kdv ve ceza tutarları kadar mı olmalı ?
  Saygılar..

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  374

  Ynt: Kod 'a alınan firmalar nedeni ile düzeltme talebi..!

  Teşekkür ederim sn. arkadaşım..

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  29

  Ynt: Kod 'a alınan firmalar nedeni ile düzeltme talebi..!

  Aynı sorun bende de var ve vergi dairesi iademi ödemiyor düzeltme yapmadan.....Vergi, barışından faydalınırsam şayet...iademde sorun çıkartımı vergi dairesi

 6. #6
  emirzabey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emirzabey Guest

  Ynt: Kod 'a alınan firmalar nedeni ile düzeltme talebi..!

  İyi geceler emektaşlar,

  Mevzunun son zamanda özellikle Istanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde ki mükelleflerlere 84. Nl'u tebliğ kapsamında gelen yazından ibaret olduğunu anlıyorum. Bahsi geçen yazıda, ya sizlerinde bahsettiği gibi Kod Listesinde ki bir işletme mazeret gösterilip gönderilmekte yada direkt olarak mükellef vergi barışına davet edilmektedir.

  Kısa kısa ve faydalı olacak şekilde bilgilerimi paylaşmak istiyorum.

  - Eğer idarenin gönderdiği yazıda adı geçen işletmeden GERÇEKTEN mal/hizmet almışsanız (Tutar ve miktarlar doğru ise) ve ödemelerinizi kanunlara uygun şekilde yapmışsanız, hulasa gerek karşı firmaya gerek ise kendinize TAM güveniyorsanız, idareyle bir sorununuz yoksa hukuki yolları arayabilirsiniz.
  Şöyle ki; gelen yazıya cevap olarak 84. Nl tebliğden gerekli alıntıları yaparak ve ödemeleri çek ve banka ile yaptığınızı tevsik eden belgeler ekinde cevaben yanıt verin. Eğer kabul görürse sorun kalmayacaktır ancak %99.99 red olunacaktır.
  Yalnız unutmayın ki, 84 Nl tebliğde bahsedilen nama yazılı çektir. Kaldı ki bu kapsam da danıştayın çeke itibar etmediği hallerde mevcuttur.

  - İkincisi ve en SAĞLIKLISI, varlık barışı yapın! Emektaşlar, şunu anlayın ki kodda ki firma v.s. bunlar sadece birer sebep, maksat varlık barışından olabildiğince fazla kaynak toplamaktır. Ne kendinizi ne de idareyi yormayın, söz konusu firmadan alışlarınız gerçek bile olsa ne tutarda yararlanmanız gerekiyorsa yararlanın. Böyle bir fırsat kolay kolay gelmez. Ülkemizde ki firmaların nasıl çalıştığını idare de bilmiyor değil.

  Mesleki değerlerime olan özenimden ötürü her şeyi burada paylaşmayı uygun görmüyorum. Ancak meslektaşlardan fikir almak isteyen olursa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Ba-Bs Düzeltme Talebi
  Konu Sahibi beautymoon Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 21.Ocak.2014, 10:48
 2. Sahte Belge Nedeni İle Düzeltme Kayıtları.
  Konu Sahibi tecelli Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 27.Kasım.2013, 09:43
 3. Alınan ve verilen çeklerin düzeltme kaydı
  Konu Sahibi smmmsld1 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 05.Mayıs.2012, 09:54
 4. Cevap: 1
  Son Mesaj : 14.Aralık.2009, 11:16
 5. Muhtasar Beyanname Düzeltme Talebi
  Konu Sahibi shadowprens Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 16.Ekim.2009, 20:51

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36