kamu işçi maaş

Konu: hal komisyoncularının kdv uygulaması nasıl olacak?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  3

  hal komisyoncularının kdv uygulaması nasıl olacak?

  Hal komisyoncusu bir gerçek kişi ticari faaliyetini gösterirken alıcı ile satıcı arasına belli bir komisyon karşılığı alışverişin yapılmasını sağlamaıktadır.
  Komisyoncu bir zirai malı müstahsil adına satarken hal çıkış faturası düzenlemektedir. Bu faturada kdv bulunmamaktadır. Sattığı mala ilişkin müstahsile (çiftçiye) ise müstahsil faturası düzenlemektedir ve burada kendisi için komison ve komisyonu için %18 kdv hesaplayıp diğer rüsum stopaj kesintileri ve masrafları düştükten sonra kalan net tutarı müstahsile ödemektedir.
  örnek verilirse ; 100 ytl karşılığı 500 kg domatesin çiftçi adına gerçek kişi vergi mükellefine sattığında alıcıya 100 YTL toplam tutarlı hal çıkış faturası kesmektedir. Malın sahibi çiftçiye ise aşağıdaki müstahsil faturasını kesmektedir.
  mal bedeli 100 YTL
  rüsum %2 2 YTL
  Stopaj %2 2 YTL
  Bağkur %1 1 YTL
  Komisyon 5 YTL
  Kom.KDV.'si 90 YKR.

  Kayıtlarında böyle gözükmektedir. Ancak ilgili vergi dairesi hal çıkışlarında (gerçek usulde vergi mükelleflerine) %1 ek kdv hesaplanmasını ve bu şekilde beyan edilmesini istemektedir. Komisyonculuk faaliyetinde bulunan bu kişiler sadece komisyon gelirlerinin %18 oranında hizmet kdv si mi beyan edeceklerdir yoksa faaliyetleri ayrıca mal teslimi sayılıp gerçek kişi vergi mükelleflerine %1 basit usul vergi mükelleflerine(örnek pazarcılar) %8 kdv mi keseceklerdir.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  hal komisyoncularının kdv uygulaması nasıl olacak?

  sayın özlemergeye cevap:

  Toptancı hallerinde yapılan teslim ve hizmetlerde uygulanan GV ve KDV stopajları hakkındaki mevzuat aşağıdadır.

  TOPTANCI HALLERİNE YAPILAN MÜSTAHSİL TESLİMLERİNDE:

  Gelir Vergisini ilgilendiren stopaj oranları ile ilgili 94. maddenin 11. fıkrası:
  ……………………………………………………………………………………………………………………… ..

  11. (4108 sayılı Kanunun 23'üncü maddesiyle değişen bent Yürürlük; 1.8.1995) Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;
  a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,
  i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için (95/7137 sayılı B.K.K. ile Geçerlilik; 1.8.1995 Yürürlük; 6.9.1995) %1,
  ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için (95/7137 sayılı B.K.K. ile Geçerlilik; 1.8.1995 Yürürlük; 6.9.1995) %2,
  b) Diğer zirai mahsuller için,
  i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için (95/7137 sayılı B.K.K. ile Geçerlilik; 1.8.1995, Yürürlük; 6.9.1995) %2,
  ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için 95/7137 sayılı B.K.K. ile Geçerlilik; 1.8.1995, Yürürlük; 6.9.1995) %4,
  c) Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için,
  i) Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için (95/7137 sayılı B.K.K. ile Geçerlilik; 1.8.1995, Yürürlük; 6.9.1995) %2,
  ii) Diğer hizmetler için (95/7137 sayılı B.K.K. ile Geçerlilik; 1.8.1995 Yürürlük; 6.9.1995) %4, (8)
  d) (4697 sayılı Kanun'un 8. maddesi ile eklenen alt bent. Yürürlük:10.7.2001) Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için, (2001/2839 sayılı BKK ile %0 Yürürlük:17.8.2001)
  ……………………………………………………………………………………………………………………… ….

  Katma değer Vergisi Oranı Yönünden:

  1 Sayılı Listenin 14. bendi:

  14- 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri,
  ……………………………………………………………………………………………………………………… ……

  Not: (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için KDV oranı % 1 dir.

  HALLERDEN MANAV ESNAFINA YAPILAN SATIŞLARDA UYGULANAN KDV ORANI

  II Sayılı Listenin 5. bendi:

  5- (29.12.2004 tarih ve 25685 sayılı R.G.'de yayımlanan 2004/8301 sayılı kararla değişen sıra.Yürürlük:1.1.2005) Taze sebze ve meyveler ile bunların konserve, turşu, salamura ve kurutulmuşları (dondurulmuş olanlar hariç), taze sebze ve meyvelerin yetiştirilmesi amacıyla kullanılan tohum, çekirdek, fide, fidan, çelik, daldırma, misel, spor ve benzerleri."
  ……………………………………………………………………………………………………………………… ……

  Not: (II)sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için KDV oranı % 8 dir.
  ……………………………………………………………………………………………………………………… ……

  Vergi stopajlarının dışında ayrıca 03.04.1993 tarih ve 93/4384 Sayılı BKK gereğince % 3 oranında sigorta primi kesilir. Bununla ilgili olarak yayımlanan 1 seri No.lu tebliğinin ilgili bölümü aşağıdadır.

  Çiftçi Primlerinin Ürün Bedellerinden Tevkif Suretiyle Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar:
  03.04.1993 tarihli ve 93/4384 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının l inci maddesinde; yukarıda (C) bölümünde sayılan gerçek ve tüzel kişilerin, çiftçilerden satın aldıkları ürün bedellerinden, çiftçilerin prim borçlarına mahsuben % 3 oranında tevkifat yaparak düzenledikleri belgelerde göstermeleri ve bir ay içerisinde tevkif ettikleri tutarları ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar Kurum hesaplarına intikal ettirmeleri hükme bağlanmıştır.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  3

  hal kom.kdvsi

  Güzel ancak Muğla vergi diaresinden gelen bir denetim memuru KDV kanunu 14.md gereğince bu mal teslimlerinin KDV Den muaf olduğunu belirtiyor. Bunu duyan mükellef de beni zarara ugrattın demektedir. Yorumlarınızı bekliyorum

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  hal komisyoncularının kdv uygulaması nasıl olacak?

  Sayın özlemerge KDV'nun 14. maddesi aşağıdadadır. Bu maddenin neresinde böyle bir ifade var? Yorumlarınızı bekliyorum.
  .................................................. .............................

  Transit taşımacılık:

  Madde 14- 1. Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işleri vergiden müstesnadır.

  2. Bu istisna, ikametgahı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan mükelleflere, ilgili ülkeler itibariyle karşılıklı olmak şartıyla tanınır.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  hal komisyoncularının kdv uygulaması nasıl olacak?

  Pardon siz herhalde 1 sayılı listenin 14. bendi demek istediniz. Bahsigeçen 14. bend aşağıdadır.

  "14- 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri,"

  Bu listede istisnalar değil mükellefiyetler ve tabi olunan vergi oranları düzenlenmiştir.

  Ancak, mükellefiniz gerçek usulde vergiye tabi değilse karşı tarafın iddiası doğrudur.

  KDV'nin "Sosyal ve askeri amaçlı istisnalarladiğer istisnalar" başlıklı 17. maddesinin "4. Diğer istisnalar bendinin b alt bendi aşağıdaır.

  "b) (3297 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle değişen bend. Yürürlük: 01.01.1986) Gelir Vergisi Kanununa göre (4369 sayılı Kanunun 81/E-2 maddesi ile değiştirilen ibare. Yürürlük: 29.7.1998)(5) gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile aynı Kanunun 66'ncı maddesine göre vergiden muaf olan serbest meslek erbabı tarafından yapılan teslim ve hizmetler"

  Görüldüğü gibi teslim yapan bir çiftçi gerçek usulde vergiye tabi değilse KDV'den muaf tutulmuştur. Ancak gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçinin muhasebeciyle olan mükellefiyet ilişkisini anlayamadım.
  .....

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  3

  hal komisyoncularının kdv uygulaması nasıl olacak?

  Osman Bey,
  öncelikle ilginize teşekkür ederim. Evet ben 17. md. diğer istisnalar alt başlığında sayılan b bendinden sözetmek istemiştim.
  Denetmenin şöyle diyor "Siz sadece komisyoncusunuz, bu malın alım satımını yapmıyor sadece aracılık ediyorsunuz. Malın gerçek satıcısı çiftçidir. KDV 17 -4-b de bu çiftçiler istisna kapsamındadır. Bu çiftçiler namına komisyoncu kendi faturasını düzenlemektedir. Siz komisyoncunuzun beyannamesinde %1 ya da % 8 kdv beyan etmeyeceksiniz"
  Mehmet Maç'ın KDV uygulamaları kitabından bakıyorum ne yazıkki benim elimde 3 ve 4 nolu baskılar var ve güncel bir yorum yakalayamadım henüz.
  Tekrar teşekkürler

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  11

  hal komisyoncularının kdv uygulaması nasıl olacak?

  SAYIN ARKADASIM CIFTCILERINDE VERGI MUKELLEFI OLANLARI VAR ZATEN VERGI MUKELLEFI DEGILSE HAL FATURAKLARINDA ONUN ADINA BIR KDV TAHSILATI YAPILMIYOR.VERGI MUKELLEFI OLANLAR ICIN KDV TAHSILATI YAPILIYOR.AYRICA SIZE GELEN MEMUR HAL CAMIASINDA SERMAYE MALI SATISININ SONUÇLARINI BILMEDIGI ICIN KARSI CIKIYOR
  SERMAYE MALI SATAN KOMISYONCULARDA VAR ONLAR BEYANNAMELERINDE BUTUN KDV'LERI SAYET BU SEKILDE SATIS YAPIYORLARSA GOZTERMEK ZORUNDALAR
  BENIMDE ISTANBUL KADIKOY HALINDE MUKELLEFLERIM VAR
  OLAY BU

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  11

  hal komisyoncularının kdv uygulaması nasıl olacak?

  SAYIN ARKADASIM CIFTCILERINDE VERGI MUKELLEFI OLANLARI VAR ZATEN VERGI MUKELLEFI DEGILSE HAL FATURAKLARINDA ONUN ADINA BIR KDV TAHSILATI YAPILMIYOR.VERGI MUKELLEFI OLANLAR ICIN KDV TAHSILATI YAPILIYOR.AYRICA SIZE GELEN MEMUR HAL CAMIASINDA SERMAYE MALI SATISININ SONUÇLARINI BILMEDIGI ICIN KARSI CIKIYOR
  SERMAYE MALI SATAN KOMISYONCULARDA VAR ONLAR BEYANNAMELERINDE BUTUN KDV'LERI SAYET BU SEKILDE SATIS YAPIYORLARSA GOZTERMEK ZORUNDALAR
  BENIMDE ISTANBUL KADIKOY HALINDE MUKELLEFLERIM VAR
  OLAY BU

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Puantajı Nasıl Olacak ?
  Konu Sahibi AYKIZ Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 12.Ağustos.2013, 15:46
 2. İşverenlere % 5?lik indirim nasıl olacak?
  Konu Sahibi nane Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 06.Kasım.2008, 13:03
 3. Cevap: 0
  Son Mesaj : 19.Eylül.2008, 14:50
 4. Cevap: 0
  Son Mesaj : 18.Eylül.2008, 18:01
 5. Stajer olacak calışacağım ama nasıl
  Konu Sahibi ozer92 Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 31.Mayıs.2006, 10:15

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36