kamu işçi maaş

Konu: Gayrimenkul Satışında Kdv

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Aralık.2005
  Mesajlar
  7

  Gayrimenkul Satışında Kdv

  iyi günler
  sirketimin (2 yıl fazla )aktifine kayıtlı bir arsayı bir başka şirkete satmaktayım,
  1- satış esnasında fatura kesip kdv ödüyecekmiyiz.
  (kanun maddesini yazarsanız sevinirim)
  2- satışı gerçekleşen arsadan elde etiğim karı vergilendirecekmiyim
  saygılarımla


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Gayrimenkul Satışında Kdv

  Merhaba

  -Satışın belgelendirilmesi için fatura kesmek gerekir,

  -KDVK 17/r maddesi gereği bu satış KDV’den müstesnadır, Bu nedenle faturada KDV tahakkuk ettirilmez,

  -Eğer satış geliri sermayeye ilave edilirse, KVK 8/12. maddesi gereği KV’den müstesnadır. Aksi halde KV’ne tabi olur.

  Selamlar

 3. #3
  Kemal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kemal Guest

  Aktifte kayıtlı gayrimenkulün satışında KDV.

  Merhaba,
  Kurumların en az iki yıl süreyle (2x365=720 gün) aktife kayıtlı (fatura her şarta kesilir) gayrimenkulün satışı KDV. den istisnadır. bilgi için
  Buradaki kazanç,Kurumlar V.K. 8 madde 12.bent te açıklanmıştır.En az iki tam yıl süreyle aktife olma şartı, ve bu kazancın satışı takip eden ikinci takvim yılı sonuna kadar kurum sermayesine eklenmesi şartı ile kurumlar vergisisinden istisna olacaktır.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Nisan.2009
  Mesajlar
  6

  Ynt: Gayrimenkul Satışında Kdv

  iyi günler ltd şirketimizin aktifinde bulunan bir fabrikayı satıyoruz kdv ve kurumlar yönünden nasıl olmalı fat kesilmelimi fabriki organize bölgesinde nasıl yaomalıyım satışı felan yardımınız için şimdiden teşekkürler

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  1.907

  Ynt: Gayrimenkul Satışında Kdv

  Merhaba

  Aynı mantıkla şirketinizin aktifinde yer alan fabrika binasının kurumlar vergisi ve kdv yönünden istisnası vardır.

  2 Yıl süre ile aktifinizde ise cins değişikliği yapılma tarihinden itibaren ( bildiğim kadarı ile ) k.v. de % 75 istisna kdv den istisna olacaktır.

  Tarih : 25.03.2008
  Sayı : B.07.1.GİB.4.16.16.01.KV.06.49/1236
  Konu : Kurumların en az iki tam yıl süreyle
  aktiflerinde yer alan taşınmazların
  satışından elde edilen kazançlara ilişkin istisna


  ?? VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE


  İlgi: a) 21.02.2008 tarih ve ?.. sayılı yazınız.
  b) 20.12.2006 tarih ve ?.. sayılı özelgemiz.

  Müdürlüğünüz ?. vergi numarasında kayıtlı ?.. Ltd. Şti.?ne hitaben Başkanlığımızca verilen 20.12.2006 tarih ve 2236 sayılı özelgemizle ilgili 21.02.2008 tarih ve ? sayılı yazınızın incelenmesinden; adı geçen şirketin ? Organize Sanayi Bölgesi ?. adresindeki imalathane ve idare binası inşaatının 04.11.2004 tarihinde bitirilerek aynı tarih itibariyle kullanılmaya başlandığının ?. Vergi Dairesi Müdürlüğünce düzenlenen 26.11.2004 tarihli yoklama fişi ile tespit edildiğinden bahisle;
  -5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 5/1-e bendinde yer alan ?en az iki tam yıl süreyle aktifte yer alma? şartının uygulanmasında söz konusu yoklama fişi ile yapılan tespitin iki yıllık sürenin başlangıcı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği,
  -01.01.2006 tarihi itibariyle 252-Binalar hesabına alınarak aktifleştirilen imalathane ve idare binasının satışı dolayısıyla istisnadan faydalanabilmesi için fiilen kullanılmaya başlandığı 04.11.2004 tarihi itibariyle aynı hesaba alınmış olması gerekip gerekmediği,
  -Mükellef kurumun düzenlemiş olduğu 04.12.2006 tarih ve ? nolu faturada arsa bedelinin 550.000,00-YTL fabrika binası ve müştemilatının da 1.650.000,00-YTL olmak üzere ayrı ayrı gösterilmiş olmasının belgenin içeriği bakımından çelişki yaratıp yaratmayacağı,
  hususlarında bilgi talep edildiği anlaşılmıştır.
  Başkanlığımıza ait 20.12.2006 tarih ve 2236 sayılı özelgemizin son sayfasında,
  ?Öte yandan; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 1/1'inci maddesine göre, Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinin konusunu oluşturmaktadır.
  Aynı Kanunun "Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar" başlıklı 17'nci maddesinin 4 numaralı fıkrasına 5281 sayılı Kanunun 33'üncü maddesiyle eklenen ve 01.01.2005 tarihinden geçerli olan (r) bendinde, "Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerinin satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimleri, bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık gayrimenkul ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri.
  İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapanların, bu amaçla ellerinde bulundurdukları gayrimenkul ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna kapsamı dışındadır. Bu şekilde teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen Katma Değer Vergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin Gelir veya Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır." hükmü
  1/3
  yer almaktadır.?denildikten sonra yine aynı sayfada ?Diğer taraftan; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3'üncü maddesinin (B) bendinde; "Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.
  Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. ..." hükmüne yer verilmiştir.
  Dolayısıyla, gayrimenkulün tapuda cins tashihi yapılmamış olması da söz konusu istisnanın şartlarını etkilemeyecektir. Ancak, tapu sicilinde gayrimenkulün cins tashihinin yapılmamış olması durumunda, binanın bittiği ve fiilen kullanıldığının tevsik edilmesi ve tevsik edildiği tarihten sonra da iki tam yıl geçmesi gerekmektedir. Tevsik işlemi duruma göre, fiilen işletme tarafından iki yıldan fazla süreyle sahip olunduğu yapı inşaatı ruhsatı veya vergi dairesi tespiti yahut da resmi kurum kayıtlarından birisi ile yapılabilir.? ifadelerine yer verilmiştir.
  21.02.2008 tarih ve ?. sayılı yazınızın birinci sayfasının son paragrafında, ?. Vergi Dairesi Müdürlüğünce düzenlenen 26.11.2004 tarih ve ? nolu yoklama fişi ile mükellef kurumun 04.11.2004 tarihi itibariyle imalathane için adres değişikliğinin yapılarak aynı tarih itibariyle özelgemizde konu edilen binanın kullanılmaya başlandığının tespit edildiği, ayrıca söz konusu binanın 01.01.2006 tarihinde 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabından 252-Binalar Hesabına alındığı, ancak binalar ve arsanın 04.12.2006 tarihinde satıldığı belirtilmiştir.
  Adı geçen şirketin İlimiz ?. Vergi Dairesi Müdürlüğü?ne 06.02.2007 tarihinde verdiği 2 Nolu Harç Beyannamesinin incelenmesinden, ?.. Organize Sanayi Bölgesi ?? adresindeki fabrika ve idari binaya ait inşaatın 04.11.2004 tarihinde bitirildiği; aynı tarih itibariyle de üretime başlandığı ilgili şirket tarafından ibraz edilen 10.11.2004 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin tetkikinden anlaşılmıştır.
  Ayrıca, anılan şirket tarafından Başkanlığımıza verilen 17.03.2008 tarihli dilekçede, daha evvel görüş talebinde bulundukları 29.11.2006 tarihli dilekçelerinde fabrika binasının fiilen kullanım tarihinin sehven 18.05.2005 olarak yazıldığı belirtilerek anılan tarihin ? adresindeki şirket merkezinin terk edilerek ?. Organize Sanayi Bölgesi ?.. adresine nakledildiği tarih olduğu, şirket merkezinin nakledildiği adresteki üretim faaliyetine ise 04.11.2004 tarihinden itibaren 45 işçi ile birlikte fiilen tam kapasite ile başlandığı ve bu durumun ?. Vergi Dairesi Müdürlüğünce tanzim edilen 26.11.2004 tarih ve ?.. nolu yoklama fişinin yanı sıra Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10.11.2004 tarih ve ?. sayılı nüshasının ?.?ncü sayfasında yayımlanan ortaklar kurulu kararı ve ?. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü?nün 12.03.2008 tarih ve ? sayılı yazısı ile teyit edildiği bildirilmiştir.
  Yukarıda belirtilen yeni bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, idari ve fabrika binası yapımının 04.11.2004 tarihinde tamamlandığı ve işyeri olarak kullanıldığının gerek ? Vergi Dairesi Müdürlüğünce yapılan 26.11.2004 tarih ve ? nolu yoklama fişiyle tespit edilmiş olması, gerekse 10.11.2004 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve ?. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü?nün 12.03.2008 tarih ve ? sayılı yazısı ile teyit edilmiş olması nedenleriyle, 04.11.2004 tarihinin söz konusu binaların aktife alınması gerektiği tarih olarak kabul edilmesi ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının uygulanmasında iki yıllık sürenin hesabında bu tarihin esas alınması gerekmekte olup, gerekli muhasebe kaydının 01.01.2006 tarihinde yapılmış olması istisnanın uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.
  Ayrıca, 29.03.2002 tarihinde iktisap edilen ? m2?lik arsanın ? m2?sine inşa edilerek tamamlanan idari ve fabrika binalarının satışıyla ilgili 04.12.2006 tarihinde düzenlenen faturada arsa ve bina satış değerini ayrıda gösterse arsanın mütemmim cüzü olan binanın satışı olarak değerlendirip (arsa + bina) toplam satış bedelinden elde edilen kazancın %75?lik kısmının 5 yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir hesaba nakledilmesinde veya işletmeden çekilmesi halinde (bu kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiden dolayı cezalı vergi tarhiyatı yapılacağı tabiidir.
  Bilgilerinizi rica ederim.

  SMMM

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2010
  Mesajlar
  38

  Ynt: Gayrimenkul Satışında Kdv

  burada şirketin faaliyet konusunu da göz ardı etmemek lazım.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  1.907

  Ynt: Gayrimenkul Satışında Kdv

  O zatende bir de burada asıl Osb lerde devir yasağı var tapunuza bakmanız lazım şerhli mi ? Şerhsiz mi ?
  SMMM

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Eylül.2010
  Mesajlar
  18

  Ynt: Gayrimenkul Satışında Kdv

  Sayın arkadaşlar,

  Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 5/4/e fıkrasında belirtilen kısmı iyi okumakta fayda var.

  Gayrimenkul alım satımı işi ile uğraşmıyan firmalar için Kdv muafiyeti mevcut olup, Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 5/4/e fıkrasında belirtilen kısmı iyi okumakta fayda var.

  e. Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı.

  Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.

  İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanır.

  Bedelsiz olarak veya rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle itibari değeriyle elde edilen hisse senetlerinin elde edilme tarihi olarak, sahip olunan eski hisse senetlerinin elde edilme tarihi esas alınır.

  Devir veya bölünme suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışında iki yıllık sürenin hesabında, devir olunan veya bölünen kurumda geçen süreler de dikkate alınır.

  Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır.

  Saygılarmla,
  S.Genç

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  1.907

  Ynt: Gayrimenkul Satışında Kdv

  Arkadaşlar

  Limited şirket A.ş. den aldığı gayrimenkul faturasındaki kdv yi indirebilir mi?

  Teşekkür ederim
  SMMM

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2010
  Mesajlar
  661

  Ynt: Gayrimenkul Satışında Kdv

  Alıntı Ant Z Nickli Üyeden Alıntı
  Arkadaşlar

  Limited şirket A.ş. den aldığı gayrimenkul faturasındaki kdv yi indirebilir mi?

  Teşekkür ederim
  İndirebilir.
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  Bağımsız Denetçi

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Ltd. Şti. Gayrimenkul Satışında KDV
  Konu Sahibi veli Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 28.Mayıs.2018, 17:41
 2. Tarihi eser gayrimenkul satışında kdv
  Konu Sahibi BURCU AL Forum KDV
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 30.Kasım.2011, 15:47
 3. Gayrimenkul satışında KDV
  Konu Sahibi calculator Forum KDV
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 08.Aralık.2009, 17:21
 4. Gayrimenkul Satışında Kdv
  Konu Sahibi NESİL99 Forum KDV
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 27.Ocak.2009, 16:46
 5. Gayrimenkul Satışında Vergi
  Konu Sahibi JANETOPK Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 22.Ağustos.2007, 11:31

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36