kamu işçi maaş

Konu: Yirmi Aylık Kdv Beyanname Düzeltmesi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mart.2009
  Mesajlar
  197

  Yirmi Aylık Kdv Beyanname Düzeltmesi

  Bir firmamın Aralık 2008 de Sahte fatura kullandığı tespit olunmuş , incelemeye gerek olmadıgı sadece o döneme ait kdv beyannamesinin düzeltmelerin yapılması istenmiştir.

  Bu döneme ait kdv beyannamesini düzeltmemiz uygunda. diğer dönemler için ne yapabiliriz. sonrasında ki bütün dönemleri tekrar mı vermemiz gerekecek.

  SMMM Alaattin KAYHAN / DENİZLİ

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Aralık.2009
  Mesajlar
  992

  Ynt: Yirmi Aylık Kdv Beyanname Düzeltmesi

  Ard arda beyanname verilmesine ilişkin özelge
  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)


  TARİH: 01.02.2006
  SAYI : KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.YMM.25-30624/648
  KONU : İzmir?de yapılan Dünya Üniversitelerarası spor oyunları ile ilgili Geçici 22.madde ve 96 Sayılı Genel Tebliğine istinaden KDV istisnası uygulaması,

  ................. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

  İLGİ : a) 09.12.2005 tarihli ve B.07.1.GİB.4.34.17.01.25-30624/8680 sayılı yazımız,
  b) 15.12.2005 tarihli ve B.07.1.GİB.4.34.80.22/44415 sayılı yazınız,

  Daireniz 8330344531 vergi no.lu mükellefi ?????????. A.Ş. tarafından Başkanlığımıza verilen ve ilgi (a)?da kayıtlı yazımız ekinde müdürlüğünüze gönderilen 08.12.2005 tarihli dilekçe ile ilgili olarak dairenizden alınan ilgi (b)?de kayıtlı yazınız incelenmiştir.
  3065 sayılı KDV Kanunu?nun 10. maddesinin (a) bendine göre, vergiyi doğuran olay, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde malın teslimi veya hizmetin yapılması, (b) bendine göre, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi (c) bendine göre kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması sırasında meydana gelmektedir.
  Aynı Kanuna 5255 sayılı İzmir Kentinde Yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade) kanunu ile eklenen Geçici 22 nci maddesinde; (5398 sayılı Kanunun 25 nci maddesi ile değişen hali)
  ?2005 yılında İzmir Kentinde yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarına ilişkin olmak üzere İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile bu oyunlarda kullanılmak şartıyla söz konusu Düzenleme Kurulunun onayladığı kurum ve kuruluşlara yapılacak teslim ve hizmet ifaları ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olan Organizasyon Komitesi tarafından teslim alınan malların İzmir Universiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kuruluna teslimi katma değer vergisinden müstesnadır.
  Bu maddede düzenlenen istisnalar dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye tâbi işlemler üzerinden hesaplanan vergilerden indirilebilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise bu Kanunun 32 nci maddesi hükümleri uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine nakden veya mahsuben iade edilir.
  Maliye Bakanlığı bu madde de yer alan istisnaların kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.?şeklinde hükme bağlanmıştır.
  Konu ile ilgili olarak 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği?nin;
  2. İZMİR ÜNİVERSİADE OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULUNA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDEN DOĞAN İADE TALEPLERİ başlıklı bölümünde;
  ?Bu yetkiye dayanılarak, söz konusu istisna kapsamında gerçekleşen teslim ve hizmetlerle ilgili olarak yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan vergilerin, 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin mal ihracından doğan katma değer vergisi iadelerine ilişkin esaslar çerçevesinde nakden veya mahsuben iade edilmesi uygun görülmüştür. İade için YMM tasdik raporu ibraz edilen durumlarda da ihracat istisnası için öngörülen limitler geçerli olacaktır.
  Öte yandan, mükellefler iade talep ettikleri dönem beyannamesine;
  -istisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetlere ait faturaların fotokopisi veya listesini,
  -istisna kapsamındaki satışlara ait yüklenilen vergi tablosunu,
  -istisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek katma değer vergisi listesini,
  ekleyeceklerdir.
  İade talebi bir dilekçe ile yapılacaktır. Nakden veya mahsuben iade taleplerinin geçerlik kazanabilmesi için beyanname ve dilekçenin verilip yukarıda belirtilen eklerin eksiksiz olarak tamamlanmış ve iade için teminat verilmesini gerektiren durumlarda teminat mektubunun vergi dairesine ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Ancak, bu Tebliğin yayımından önce istisna kapsamındaki işlemler ile iadesi gereken vergiyi beyan eden ve usulüne uygun bir dilekçe ile mahsup isteminde bulunan mükelleflerin yukarıdaki belgeleri Tebliğin yayımından sonra vergi dairesine ibraz etmeleri halinde mahsup işlemi dilekçe tarihi itibariyle sonuçlandırılacaktır.?denilmektedir.
  Benzer konuda, Bakanlık Makamı?ndan alınan 19.10.2001 tarihli ve 56311 sayılı yazıda;
  ??????????..
  Direkt ihracatlardan doğan katma değer vergisi iadelerini muhtelif dönemlerde vergi borçlarına mahsup ettiği, bu işlemi yaparken Gümrük Çıkış Beyannameleri teyitlerinin geç gelmesi nedeniyle (örneğin Şubat/2001 intaç tarihli ihracatı) müteakip ayın (örneğin Mart/2001) dönemi ihracatı gibi kabul ederek bu dönem ihracat listesinde göstererek verilen katma değer vergisi beyannamelerinin her ay itibariyle tek tek düzeltme beyannamesi verilerek düzeltilmesi yerine söz konusu düzeltmeler için tek bir düzeltme beyannamesi verilmesi konusundaki 21.06.2001 tarih ve 140 sayılı özelgeniz, düzeltmeye konu beyannamelerde ödenmesi gereken vergi çıkmaması halinde uygun görülmektedir.?denilmektedir.
  Yine, Bakanlık Makamı?ndan alınan 27/02/2001 tarih ve 11921 sayılı yazıda ;
  ? ?????????.
  Bu hükümler çerçevesinde anılan Kanunun 15?inci maddesi kapsamında vergiden müstesna olunan işlemlere ilişkin olarak fatura ve benzeri belgelerle yapılan beyandan sonra, bu işlemlerle ilgili yüklenilen vergilerin ortaya çıkması halinde indirimle giderilemeyen kısmın iadesi mümkün bulunmaktadır.
  Öte yandan, iade işleminin yüklenilen vergilerin tam istisna kapsamındaki işlere ait olup olmadığının 3065 sayılı Kanun ile 3568 sayılı Kanunun ilgili genel tebliğlerinin dikkate alınmak suretiyle inceleme raporu istenilerek aranılması da mümkündür.?denilmektedir.
  Buna göre, daireniz mükellefi ?????????.. A.Ş.nin İzmir Üniversiade Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu?na Kanunun Geçici 22. maddesi kapsamında yapmış olduğu ve söz konusu kurulunda onayladığı teslim ve hizmet ifaları KDV?den istisna olacak,mükellef bu teslim ve hizmet ifaları ile ilgili yüklendiği ve indirim yoluyla gideremediği vergiyi teslim ve hizmetin yapıldığı dönem beyannamesinde iade olarak talep edebilecektir.

  Yine, istisna kapsamındaki işlemlerle ilgili beyandan sonra yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen bir verginin olması halinde bu verginin de iadesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, iade işleminde yüklenilen vergilerin istisna kapsamındaki işlemlere ait olduğunun 3065 sayılı Kanun ve 3568 sayılı Kanunun ilgili genel tebliğlerinin dikkate alınmak suretiyle inceleme raporu ile tevsiki aranacaktır.
  Bu nedenle, mükellefin 2005/Mart,Nisan,Mayıs,Haziran,Temmuz ve Ağustos dönemlerinde yüklendiği vergileri bu dönemlere ait KDV beyannamesinde indirim konusu yapması indirim konusu yapılamayan vergilerin ise sonraki döneme devredilerek hizmetin yapıldığı 2005/Ağustos döneminde iade olarak talep etmesi gerekmektedir.
  Ancak, mükellefin tek tek düzeltme beyannamesi vermesi yerine düzeltmeye konu beyannamelerde ödenecek vergi çıkmaması şartıyla tek bir düzeltme beyannamesi vermesi, ödenecek vergi çıkması halinde ise her dönem için ayrı ayrı düzeltme beyannamesi vermesi gerekmektedir.
  Bilgi edinilmesini, gereğini ve dilekçesine istinaden mükellefine de bilgi verilmesini rica ederim.
  Siteniz güzelmiş.
  "Birgün ki o gün hiçbir zaman gelmeyebilir senden bir iyilik isteyeceğim o zamana kadar bunu bir hediye olarak kabul et.."

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mart.2009
  Mesajlar
  197

  Ynt: Yirmi Aylık Kdv Beyanname Düzeltmesi

  firmanın 2008 kayıtları baska meslek mensubu arkadasımızda. sonraki aylarda kdv ödemesi çıkıp çıkmadıgınıda bilmediğimiz için vereceğimiz dönemde önceki dönem devreden kdv kısmını azaltmayı düşündük. önceki meslek mensubuyla görüşmekte fayda var sonraki dönemlerde kdv ödemesinin çıkıp çıkmadıgı konusunda.
  SMMM Alaattin KAYHAN / DENİZLİ

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Aralık.2009
  Mesajlar
  992

  Ynt: Yirmi Aylık Kdv Beyanname Düzeltmesi

  Umarım çıkmıyordur.
  "Birgün ki o gün hiçbir zaman gelmeyebilir senden bir iyilik isteyeceğim o zamana kadar bunu bir hediye olarak kabul et.."

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mart.2009
  Mesajlar
  65

  Ynt: Yirmi Aylık Kdv Beyanname Düzeltmesi

  Aynı doneme ait benım bır fırmamda da SMYİB tespiti yapıldı , kdv düzeltme beyanlarını aralık/2008 den başlayarak ödeme cıkan doneme kadar degıstırdım.
  Bir aptalın dostluğu , bir akıllının düşmanlığından daima daha fazla zarar verir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 7
  Son Mesaj : 15.Nisan.2014, 23:59
 2. İhraç Kayıtlı Satış Beyanname Düzeltmesi
  Konu Sahibi SMMDOGANK35 Forum KDV
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 28.Aralık.2012, 13:55
 3. Muhtasar beyanname düzeltmesi hak.
  Konu Sahibi bayramalikubilay Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 02.Ocak.2011, 20:54
 4. Muhtasar beyanname aylık veya üç aylık verilmesi hakkında
  Konu Sahibi osman038 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 08.Ekim.2010, 14:55
 5. Aylık - Üç Aylık Muhtasar Beyanname
  Konu Sahibi Yeniyurt Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 08.Haziran.2009, 19:19

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36