Belgesiz Mal Bulundurulması veya Hizmet Satın alınması Dolayısıyla KDV sorumluluğunda Fiili yada kaydi envanter sırasında belgesiz mal bulundurulduğu veya belgesiz hizmet satın alındığının tespiti halinde bu alışlar nedeniyle ziyana uğratılan katma değer vergisi belgesiz mal bulunduran veya hizmet satın alan mükelleften aranır.Belgesiz mal bulundurdukları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere bu mal ve hizmet alışlara ait alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir bu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilmemesi halinde belgesi ibraz edilemeyen mal ve hizmetlerin tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi alışlarını belgeleyemeyen mükellef adına resen tarh edilir ve bu tarhiyata vergi ziyaa cezası uygulanır.Diğer taraftan dönem sonlarında yapılan envanter sonucunda belgesiz alışları sonucunda fazla stoğu bulunan mükelleflerinin sonradan cezai yaptırıma maruz kalmamaları için söz konusu stok miktarını V.U.K hükümlerine göre emsal bedel ile değerleyip
2 nolu K.D.V beyannamesi ile Sorumlu Sıfatıyla beyan edip tarh edilecek vergiyi ödemeleri gerekmektedir.Gerek vergfi inceleme raporu sonucunda gerekse mükellefler tarafından kendiliğinden Sorumlu Sıfatı ile beyan edilerek tarh edilen K.D.V ödenip defterlere kaydedilmek şartıyla ödemenin yapıldığı takvim yılı aşılmamak kaydıyla 1 nolu K.D.V beyannamesinde indidrim konusu yapabilirlersaygılar FERHAT