"T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İstanbul Defterdarlığı
Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğü

TARİH : 24.07.2001
SAYI : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.16.17.3501
KONU : Vergi muafiyeti olan kuruluşun sadece vergiye tabi işlemlerinin olduğu
dönemde KDV beyannamesi vermelerinin mümkün olup olmadığı hk................ VAKFI

İlgide kayıtlı yazınızda, iktisadi işletmenizin Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti olan ............ Vakfına bağlı olup sağlık hizmetleri işiyle iştigal ettiğiniz, bu nedenle de girdilerinizde ödediğiniz KDV?nin indirim konusu yapılmayıp maliyet yada gider unsuru olarak muhasebeleştirdiğiniz belirtilmekte olup, sadece vergiye tabi işlemlerinizin olduğu dönemde KDV beyannamesini vermeniz hususunda görüş sorulmaktadır.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17/1.maddesine göre,

Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan ve tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların;

a) İlim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetleri,

b) Tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetler ile 2.fıkranın (a) bendinde yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların hastane, nekahethane, klinik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus bankalar, anıtlar, botanik ve zooloji bahçeleri, parklar ile veteriner, bakteriyoloji, seroloji ve distofajin laboratuarları gibi kuruluşlar, öğrenci ve yetiştirme yurtları, yaşlı ve sakat bakım ve huzur evleri, parasız fukara aşevleri, düşkünevleri ve yetimhaneleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır.

Kanunun 17/2-b maddesinde ise, yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifalarının katma değer vergisine tabi olmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, Kanunun 19/1. maddesinde diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümlerinin bu vergi bakımından geçersiz olduğu, katma değer vergisine ilişkin istisna ve muafiyetlerin ancak bu kanuna hüküm eklenmek veya kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği hükme bağlanmıştır.

Aynı kanunun 40. maddesinin 3.fıkrasında ? Her hangi bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işleri bulunmayan mükelleflerde beyanname vermek mecburiyetindedirler.

5.fıkrasında ise Maliye Bakanlığı bu kanunun 17. maddesinin 1.inci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara sadece vergiye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemler için beyanname verdirmeye, beyanname yerine kaim olmak üzere işleme esas olan belgeleri kabul etmeye bu mükelleflere ait verginin beyan ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.?hükmü yer almaktadır.

Diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümleri KDV Kanunu açısından geçersiz olduğundan vakfınızın yukarıda sayılan teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisna olacak, bu kapsama girmeyen teslim ve hizmetleri ise katma değer vergisine tabi olacaktır.

Ayrıca, KDV Kanunu?ndaki kurum ve kuruluşlara getirilen istisnaların, bu kurum ve kuruluşların mal ve hizmet alışlarıyla bir ilgisi olmayıp, vakfınızın her türlü mal ve hizmet alışları Kanunun 1/1.maddesine göre katma değer vergisine tabii olacak tarafınıza sadece bedelsiz yapılan mal teslimi ve hizmet ifalarında KDV uygulanmayacaktır.

Buna göre, vakfınızın Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan olması halinde hastane işletmek suretiyle verdiği hizmetler KDV?ne tabi olmayacaktır.

Diğer taraftan; Kanunun sözü edilen 40/5 maddesinde belirtilen yetki kapsamında Maliye Bakanlığınca bir belirleme yapılmadığından sadece vergiye tabi işlemlerin olduğu dönemlerde KDV beyannamesinin verilmesi gibi bir uygulama yapılması da mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim."

Arkadaşlar sizce bu mukteza örneği, vergi muafiyeti olan bir vakfın iktisadi işletmesinin (hastane işletiyor, hastane kendisi) kestiği ve kendisine kesilen faturaların kdv siz olacağını ve kdv beyannamesi vermekten muaf tutulacağını mı ifade ediyor?