kamu işçi maaş

Konu: Kdv Sirküleri Taslağı

 1. #1
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.053

  Kdv Sirküleri Taslağı

  Merhaba ;

  Taslaklar peşpeşe

  6111 Torba yasa ile ilgili GİB taslağı 144 sayfa

  6111 Torba yasağı ile İlgili SGK genelge taslağı 65 sayfa

  KDV Sirküleri Taslağı 55 sayfa

  Hayırlı olsun.

  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Kasım.2005
  Mesajlar
  342

  Ynt: Kdv Sirküleri Taslağı

  Görüş ve önerilere açık olan sirküler tarslağı hakkında GİB'e gönderdiğim metinleri paylaşmak istedim.


  KDV Sirküleri taslağının 1.8.2 maddesinde ?hasılat paylaşımına? ilişkin açıklamalar KDV Oranlarına ilişkin I sayılı Listenin 11 maddesine göre;

  11- Net alanı 150 m2?ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2?nin altındaki konutlara isabet eden kısmı,

  Hasılat Paylaşımı yöntemi ile yoğun olarak TOKİ ve İştiraki Emlak GYO öncülüğünde inşaatlar yapılmakta ve yukarıdaki madde bunlar tarafından projelendirilerek satılan arsa teslimlerinde bahsedilen m2 niteliklerine göre %1, %18 KDV uygulanmaktadır. Kanımca sirkülerdeki açıklamalar bu yönü ile eksik kalmaktadır.

  Diğer taraftan Hasılat Paylaşımı usulünde arsa sahibinin elde ettiği gelir arsanın teslim bedeli olup, TOKİ tarafından yapılacak arsa teslimlerinde uygulanacak KDV oranı açısından bir özellik olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki;

  TOKİ tarafından yapılacak arsa tesliminde, 08.07.2006 tarih ve 2006/10620 sayılı BKK ile eklenen I sayılı Listenin 11. maddesine göre mi? yoksa, Kanunun 17. Maddenin 4/p bendine göre mi hareket edileceği 2006 yılında yayınlanan BKK ile 17. maddenin sonradan değişmesi sonucu TOKİ açısından yapılan Arsa Teslimlerinde KDV uygulanacakmıdır?

  KDVK 17/4-p) (5793 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen bent. Yürürlük; 06.08.2008) Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri.

  Diğer Gerçek/Tüzel Kişilerce Hasılat Paylaşımı Usulü uygulanarak yapılan inşaat işlerinde Arsa Tesliminde KDV %18 olacaktır.

  Yukarıdaki izahatlarımın değerlendirilmesi ümidiyle iyi çalışmalar dilerim.

  Sirkülerin 4.3 Hazinece Karşılanan Prim Tutarlarının İdarece Yüklenicinin Hakedişlerinden Kesilmesinde KDV Matrahı bölümüne ilişkin olarak;

  5510 sayılı kanunun 80. Maddesinin (ı) bendi meşkur Torba Yasa sonrasında (6111/38 md.) DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMIŞTIR. Kamu İhale mevzuatı hükümlerine göre ihaleli işler ?Alım, Yapım, Hizmet ve Danışmanlık? olarak statülendirilmektedir. Aşağıdaki değişen metne göre daha önce mevcut olan %5 Hazine desteğinin (kısaca devletçe) ihale ile verilen alım ve yapım işlerine ilişkin kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca yasanda hizmet, danışmanlık işlerinin hariç tutulduğu anlaşılmaktadır. (Yürürlük 6111/215 md. (b) bendinde yayımını takip eden ayın birinci gününde yani 01.03.2011) .

  Yasal değişiklik öncesinde İhale işlerini veren makamlarca %5 Hazine Yardımının Hakedişlerden geri alınmasına ilişkin yasal da olmayan bir uygulama yapılmakta idi. Bu işlemin Torbada yasallaştırıldığı anlaşılıyor. Bu kesintinin ne şekilde uygulanmasına ilişkin bir birliktelikte yoktu.

  Kısaca İşveren çalıştırdığı personele ilişkin 5510 sayılı yasanın sağladığı imkandan faydalanmakta idi. Fazlaca bir hazine indirimi de söz konusu değildi. İhale makamları ise bu maliyetinizi devletten alıyorsunuz, hak edişte bulunan tutarı biz ödemeyiz kesiyoruz anlayışı ile oluşan durumdur.
  Sonuç olarak; Torba Yasa ile getirilen yeni düzenlemelere göre; 5335/30 md.ikinci fıkrası, 2886 Devlet İhale yasası, 4734 Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım, yapım işlerinde Hazine indirimi kaldırılmıştır. Kanunun bu yönü ile de değerlendirilerek Maliye İdaresinin açıklamaları netleşmelidir diye düşünüyorum.

  5510/80-ı bendi;
  ı) (Ek: 17/4/2008-5763/24 md.) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler ile 29/7/2003 tarihli ve 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa ve 22/2/2006 tarihli ve 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile diğer taksitlendirme ve yapılandırma Kanunlarına göre taksitlendiren ve yapılandıran işverenler bu tecil, taksitlendirme ve yapılandırmaları devam ettiği sürece bu fıkra hükmünden yararlandırılır. (Torba Yasa ile değişen kısım 6111/38 md) Bu bent hükümleri; 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Bu fıkra ve diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması halinde, bu destek öncelikle uygulanır. Bu Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu fıkrayla sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz.(Ek cümle: 31/7/2008-5797/2 md.) Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah, oran ve esaslar üzerinden 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel için de uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir. (1)(2)
  (Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/48 md.) Devlet, Kurumun ay itibarıyla tahsil ettiği malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası priminin dörtte biri oranında Kuruma katkı yapar. Devlet katkısı olarak hesaplanacak tutar talep edilen tarihi takip eden 15 gün içinde Hazinece Kuruma ödenir.


 3. #3
  Üyelik tarihi
  Kasım.2005
  Mesajlar
  342

  Ynt: Kdv Sirküleri Taslağı

  7.3. Düzeltme Beyanı

  KDV mükellefleri tarafından geçmiş vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak bir düzeltme beyannamesi verilmesi halinde, en son KDV beyannamesi de dahil olmak üzere aradaki tüm KDV beyanlarının buna göre düzeltilmesi gerekmektedir.

  Ancak, düzeltme beyannamesinin verildiği dönemden en son vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesine kadar, bu düzeltme neticesinde aradaki vergilendirme dönemlerinde ödenecek bir vergi çıkmaması kaydıyla, her bir dönem için ayrı ayrı düzeltme beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu tür durumlarda düzeltmenin yapıldığı vergilendirme dönemi ile en son vergilendirme dönemine ilişkin, düzeltme beyannamesi verilmesi yeterli olacaktır.

  Sirkülerde bu durumları örneklenmesi daha faydalı olacaktır.
  Örneğin;
  1) Temmuz 2010 dönemine ilişkin İndirilecek KDV fazla beyan edilmiş ve Şubat 2011 dönemine kadar da ödeme çıkmamaktadır. Bu durumda mükellef Temmuz 2010 dönemini düzeltecek, fasla beyan edilen İndirilecek KDV tutarı Şubat ayında ilave edilecek KDV içerisinde mi, yoksa Ocak 2011 devri düzeltilecek tutar kadar eksik alınarak mı düzeltme yapılacak.

  2) Aynı örnekten hareket edersek Temmuz 2010 dönemine ilişkin İndirilecek KDV fazla beyan edilmiş, Aralık 2010 dönemin de ödeme çıkmaktadır. Bu durumda Temmuz-Aralık tüm beyannameler düzeltilecektir. Sadece Aralık Ayına İlave KDV yazılarak ödemenin arttırılması yolu ile düzeltme yapılabilecekmidir?

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Ba Bs Formu Vuk Taslağı Hakkında
  Konu Sahibi smmmstajeri Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 25
  Son Mesaj : 08.Şubat.2017, 12:17
 2. Kıdem Tazminatı taslağı
  Konu Sahibi meduzam Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Temmuz.2012, 14:28
 3. Yetki Karar Taslağı
  Konu Sahibi sitkicelebi Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 26.Ekim.2011, 16:34
 4. KDV Sirküleri Taslağı/60 hk.!
  Konu Sahibi İrem35 Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 01.Ağustos.2011, 18:13
 5. yeni ttk taslağı
  Konu Sahibi fb1907 Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 21.Temmuz.2005, 14:04

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36