kamu işçi maaş

Konu: İnşaat İşlerinde KDV İadesi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  200

  İnşaat İşlerinde KDV İadesi

  limited şirket, kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile apartman inşaatı yapıyor, yapılan daireler 150 m2 nin altında olması nedeniyle KDV oranı %1, inşaat malzemlerinin alımında %18 KDV ödenmesi nedeniyle KDV iadesi alınabilirmi?


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  3

  KDV İADESİ HAKKINDA

  HAYIR ALINAMAZ BENİM MÜKELLEFİMDEDE AYNI PROBLEM VAR ŞU ANDA
  120 MİLYAR KDV ALACAĞI BULUNMAKTA BUNULA İLGİLİ MALİYENİN OLAYA ELATMASI LAZIM
  .sahin

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  281

  inşaat kdv iadesi hk.

  ...
  Bu günümüzü çalan iki hırsız var; geçmişe ilişkin pişmanlıklarımız ve geleceğe ilişkin kaygılarımız...

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  1

  İnşaat İşlerinde KDV İadesi

  arkadaşlar bende de kdv iadesialınacak inşaat var. ymm ile görüştüm (hesap uzmanlığından ayrılma) fırıncılar ve inşaat müteahhitleri kdv iadesi alabileceklerini söyledi. ancak inşaatlarda yıl hesabı var. yani satılan daireye ait kdv iadesi satıldığı yılın ertesi yılında alınabilir. ancakbelirlenen tutarın üzerindeki kdv iade ediliyor. 2004 içinsınır 10.000 ytl civarında bir tutardır. bu tutarın üzerindeki kdv alınabilir.

  T.C.MALİYE BAKANLIĞIİstanbul DefterdarlığıKatma Değer Vergisi GelirMüdürlüğü TARİH:11 KASIM 2002 SAYI : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.6012 KONU : 150 m2’nin altındaki konut inşaatlarıyla ilgili olarak yüklenilen KDV’nin iadesi. İlgi dilekçeniz ile, 150m2’nin altında konut yaptığınız belirtilerek, inşaat işi ile ilgili ödemiş olduğunuz KDV’lerin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı, indirim konusu yapılacaksa gider-maliyet unsuru olarak mı, iade olarak mı dikkate alınacağı ve inşaat bitiminde yapılan teslimlerde KDV oranının ne olacağı ile teslimi yapılan konutlarda hesaplanan KDV’nin ödemiş olduğunuz KDV’den mahsubunun yapılıp yapılmayacağı hakkında bilgi talep edilmektedir. 3065 Sayılı KDV Kanununun 29/1. maddesine göre; “Mükellefler vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden bu kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle ödenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirim konusu yapabileceklerdir.”denilmektedir. Aynı Kanunu’nun 29/2 maddesinde ise; “28. madde uyarınca Bakanlar Kurulunca vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup yılı içerisinde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi iade olunur. Maliye bakanlığı bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.” şeklinde hüküm altına alınmıştır. Konu ile ilgili olarak, 23.08.2000 tarih ve 24149 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19.07.2000 tarih 2000/11074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1999 yılında bu kapsamdaki teslimler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilmeyen vergilerden 1.000.000.000.-TL (Birmilyar) ‘yi aşan kısmın iade edilmesi kararlaştırılmış olup, bu miktar 2000 yılı için 2.000.000.000.TL (İkimilyar), 2001 yılı için 4.000.000.000.TL (Dörtmilyar) olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, 14.09.2000 tarih ve 24170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 74, 23.09.2000 tarih, 24179 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 76 Seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde uygulama ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’ nun Geçici 8. maddesinde, 4134 Sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre net alanı 150m2’ye kadar konutların teslimi ile konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri 31.12.1997 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiş olup, söz konusu istisna uygulaması 31.12.1997 tarihinde sona ermiştir. 30.07.2002 tarih ve 24831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.07.2002 tarih 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; - Net alanı 150m2’ ye kadar konut teslimlerinde Katma Değer Vergisi oranı %1 olarak tespit edilmiştir. Benzer bir konuyla ilgili olarak Bakanlık Makamı’ndan alınan 13.11.2000 tarih ve 52869 sayılı yazıda; “3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/2. maddesinde 01.01.1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan değişiklik ile tüm indirimli orana tabi mal ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve yıl içerisinde indirilemeyen katma değer vergisinin yıllık olarak 74 No.lu Tebliğde açıklanan belirli şartlar altında mükellefe iade edilmesi esası benimsenmiştir. İade hakkının doğması için, indirimli orana tabi işlemin gerçekleşmiş olması şarttır. Öte yandan aynı Kanunun 10/a maddesinde mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde malın teslimi veya hizmetin yapılması, 10/b maddesinde ise malın teslimi ya da hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi halinde, bu belgelerle gösterilen miktarda sınırlı olmak üzere, fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi durumlarında vergiyi doğuran olayın meydana geleceği belirtilmektedir. İşlemden önce fatura düzenlenmesi ile vergiyi doğuran olay meydana gelmekte ancak iade hakkını doğuran işlem vuku bulmamaktadır. Bu nedenle konutların tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, bu teslimler üzerinden %1 vergi hesaplanarak beyan edilmesi, iade talebinin ise konutların teslim edildiği yıl içinde yapılması gerekmektedir. İade tutarına, önceki yıllarda yüklenilen ve iade hakkı doğuran teslimin yapıldığı yıla kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler de dahildir. Öte yandan, katma değer vergisi yüklenimlerinin yıllar içinde devam edip konut inşaatının tamamlandıktan sonra satışın gerçekleştiği durumlarda ise teslimin gerçekleştiği yıl içinde iade talebinde bulunulabileceği tabidir.”denilmektedir. 82 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’ne istinaden Kanunun 29. maddesinin 2 numaralı fıkrasına göre Bakanlar Kurulunca vergi oranı indirilen teslim ve hizmetlerden doğan katma değer vergisi iadelerinde doğan iade alacaklarının miktarına bakılmaksızın kendisinin, ortaklarının, mal yada hizmet satın aldığı kişilerin vergi borçlarına , ithalat sırasında uygulanan vergilere, Sosyal Sigortalar Kurumu prim borçlarına, inceleme raporu ve teminat aranılmadan mahsup edilmesi uygun görülmüştür. Buna göre, inşası devam eden, henüz teslim edilmemiş olan 150 m2’nin altındaki konutlar için yüklenilen KDV’lerin ait oldukları dönemde indirim konusu yapılması indirim konusu yapılamayan tutarın sonraki döneme devredilmesi, konutların tesliminin yapıldığı yılı takip eden yılda iade veya mahsubunun talep edilmesi mümkün olup, iade hesabına önceki yıllarda yüklenilen ve iade hakkı doğuran teslimin yapıldığı yıla kadar indirim yoluyla giderilemeyen vergilerde dahil edilecektir. Ayrıca 150m’nin altındaki konut teslimlerinde KDV oranı %1 olacaktır. Bilgi edinilmesini rica ederim.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  200

  İnşaat İşlerinde KDV İadesi

  evet arkadaşlar bende araştırdım kdv iadesi alınabiliyor fakat sınırı aşan rakamlarda YMMM raporu isteniyor, şimdi şunu takıldım, eğer YMMM raporuna istinaden iade alırsak, ileride maliye YMMM raporuna rağmen inceleme yaparmı problem çıkarmı?

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  304

  İnşaat İşlerinde KDV İadesi

  Sayın Melek,

  YMM ile çalışan birçok şirket incelemeye giriyor.
  Şirketler sanki YMM ile çalışınca incelenmiyeceğiz zannediyorlar ama yanılıyorlar.
  aygılarımla,
  <br />
  <br />SMMM R.Sema sinangil

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  403

  İnşaat İşlerinde KDV İadesi

  Sayın Melek,

  KDV bilindiği gibi bir tüketim (Harcamalar üzerinden alınan vergi) vergisidir.KDV de amaçlanan tüketicinin vergilendirilmesidir.Verginin satıcı-mükellef üzerinde kalmaması esastır.Yani ödeyen-mükellef satıcılar olmakla birlikte asıl yüklenici nihai tüketicilerdir.

  O nedenle KDV Kanunu'nda ihracat istisnası gibi tam istisnalarda yüklenilen KDV'lerinin indirimle giderilemeyen kısımlarının ayıklanıp iadesinde olduğu gibi indirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren ve indirimle giderilemeyen bu nedenlede satıcı üzerinde kalan KDV'lerinin iadesi KDV Kanunu'nun 29/2.maddesinde düzenlenmiştir.

  Uygulamaya ilişkin esasları 74,76 ve 85 sıra numaralı KDV tebliğlerinde bulabilirsiniz.

  Kabaca indirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren ve indirimle giderilemeyen KDV'lerinin ertesi yıl Kasım ayına kadar verilecek KDV beyannnameleri ile nakden veya mahsuben iadesi istenebilecektir.Ertesi yıl kasım ayına kadar iade talep edilmemişse iade talep hakkı ortadan kalkmaktadır.Tabi sizin örneğinizde iade dönemi konutların teslim yılı olacaktır.Yani 2004 yılında teslim edilen konutlar için yüklenilen ve indirilemeyen KDV'lerinin iadesini 2005 Ocak-Kasım döneminde talep edebilirsiniz.

  İade tutarının nasıl hesaplanacağı 74 ve 76 sıra numaralı tebliğlerde mevcuttur.İade için;

  a) Bu tebliğlere göre hesaplamayı gösteren tablo,
  b) Yüklenilen KDV lerine ait alış faturalarına ait liste ile
  c) Satış faturalarına ait liste verilecektir.
  Bu listelerin hangi bilgileri içereceği yine bu tebliğlerde mevcuttur.

  İade talebinde bulunabilmek için iadesi gereken tutarın belirli bir rakamı aşması gereklidir.Bu rakam 2004 yılı için 92 sıra numaralı tebliğle 9.100 YTL olarak belirlenmiştir.Yıllara göre diğer rakamları ve bu alt rakamın uygulanmasına ilişkin açıklamaları 29 numaralı KDV sirküsünde bulabilirsiniz.

  İade ise iki şekilde olabilir;

  1-Nakden İade; Daha zordur ve 84 numaralı tebliğdeki esaslara benzer bir uygulama ile yapılır zaten ilgili tebliğlerde yer yer bu tebliğe atıf yapılmıştır.4.000 YTL 'ye kadar/ 4.000 YTL'si için YMM Raporu aranmaksızın inceleme yapılmaksızın iade yapılır.Fazlası için YMM Raporu ve inceleme şarttır.YMM raporuna dayalı olarak alınan iadeler için YMM'nin yaptığı işlemlerde veya işletmede bariz bir inceleme nedeni olmadıkça incelemeye alınmaz ama idarenin inceleme hakkı herzaman vardır.YMM raporu olduğunda incelemeyi merkez denetim elemanları yapabilir yani denetmenler dışındakiler yapabilir.

  2-Mahsuben İade; Uygulama olarak daha kolaydır.İadesi gereken KDV'nin mükellefin vergi-ssk borçlarına veya alım satımda bulunduğu müşterilerinin vergi-ssk borçlarına mahsubu yapılabilir.Mahsuben iade için YMM raporu gerekmez inceleme sonucu beklenmez.Ancak uygulamada vergi daireleri alış faturalarını araştırmakta bazen vergi borcuna mahsup-düzeltme işlemini bu araştırma sonucu yapmaktadırlar, ssk için süreleri olmadığından araştırma neticelenmeden yapmak zorunda kalıyorlar, doğrusuda budur.Fakat bu arada geçen süre nedeniyle kaybınız olmaz zira iade için gerekli belgeler tam verildiği sürece mahsup, talep tarihi itibariyle yapılır bu arada vergi borçlarına gecikme zammı işlemez.
  İnşaat firmalarında ssk primleri ve Muhtasar vergiler önemli meblağlara ulaştığından mahsuben iade daha uygun-masrafsız ve pratik bir yoldur.
  aygılarımla
  <br />Mustafa Kemal EKİCİ-SMMM

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  200

  İnşaat İşlerinde KDV İadesi

  teşekkürler Kemal bey, takıldığım 2005/5 ayında iki daire dışında bütün daireleri sattık , iade alabilmek için iki dairenin satılmasınıda mı beklemek gerekir, iade kdv alacağımız 40.000,00YTL civarı kadar, bunu bir başka şirketin vergi borçlarına mahsubunu isteyeceğiz sınırı aştığı için mahsupta olsa YMMM raporu isterlermi?

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  403

  İnşaat İşlerinde KDV İadesi

  Sayın Melek,

  Tüm dairelerin satılması gerekmez ancak satılan dairelerin bünyesine giren ve indirimle giderilemeyen KDV'lerini iade alabailirsiniz.İade dönemi dairelerin satıldığı yılı takip eden yılın Ocak-Kasım arası dönemleri.

  Yani 2005/5.ayda satılanlara ait iade, 2006 yılı Ocak ayından Kasım ayına ait beyannamelerin verileceği zamana kadar alınabilir.

  Mahsuben iadeler için yukarıda açıklamaya çalıştığım gibi YMM raporu gerekmiyor.

  Ayrıca iade alacağımız KDV 40.000 YTL civarında diyorsunuz eğer 150 m2 altında konut dışında teslimleriniz veya henüz teslim edilmemekle birlikte üretiminiz yarı-mamülleriniz varsa bunu tahmin etmek zordur.

  İlgili tebliğlerde iadesi istenecel tutarın hesaplanması gösterilmiş burada sorun yok ancak bünyeye giren KDV'lerinin hesaplanması biraz karışık.(İlk madde malzeme giderlerine ait olanların yanında Genel imalat-Genel Yönetim giderlerine, ATİK lere ait yüklenilen KDV'lerinden pay verilmesi gibi).

  Tebliğleri inceledikten sonra yüklenilen KDV hesaplanmasında takıldığınız noktalar olursa konu altında devam edebiliriz sanırım faydalı olur ve diğer arkadaşlarda katkıda bulunurlar.
  aygılarımla
  <br />Mustafa Kemal EKİCİ-SMMM

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  281

  Düzeltme

  Bu konu ile ilgili beyanlar arkadaş tavsiyesi ile olmuştur.Zaten bu konu da
  fazla bir bilgim yoktu.Arkadaşların sayesinde öğrenmiş olduk.
  Bu günümüzü çalan iki hırsız var; geçmişe ilişkin pişmanlıklarımız ve geleceğe ilişkin kaygılarımız...

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. İnşaat İşlerinde Maliyet
  Konu Sahibi trmersin Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 02.Haziran.2015, 11:14
 2. İnşaat İşlerinde Stopaj
  Konu Sahibi SONra Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 21.Ocak.2011, 22:04
 3. İnşaat İşlerinde SGK?
  Konu Sahibi troy916 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 25.Ocak.2009, 21:27
 4. İnşaat İşlerinde İşe Giriş...
  Konu Sahibi Cucu Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 01.Haziran.2007, 09:30
 5. İnşaat İşlerinde İnd. KDV Uygulaması
  Konu Sahibi hakanc00 Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 24.Aralık.2005, 12:22

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36