İyi çalışmalar Sn Alomaliye üyeleri
Mükellef 2013 yılında kesilen faturaya itiraz etti 2014 yılında aynı fatura üzerinde anlaşma sağlandı fatura bana yeni ulaştırıldı KDV indiriminden faydalanmak mümkünmüdür. Konu ile ilgili benzer bir örnek buldum yorumlarınızı bekliyorum saygılar selamlar

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı: B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.83-114
08/03/2012
Konu: Dava konusu edilen faturanın dava sonucunda deftere kaydı ile indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ... San. ve Tic. A.Ş. tarafından şirketiniz adına 5/4/2006 tarih ve ... nolu hak ediş bedeli iade faturası düzenlendiği, aranızda çıkan anlaşmazlıktan dolayı fatura tutarının adı geçen şirket tarafından dava konusu edildiği, ... 4 üncü Asliye Ticaret Mahkemesince verilen .. tarih ve ... sayılı kararla davanın şirketiniz aleyhine sonuçlandığı, şirketinizce adı geçen firmaya noter kanalıyla ihtarname çekilmesi üzerine süresinde kanuni defterlere kaydedilmeyen fatura tutarının mahkeme kararına göre de 2007 yılında kayıtlarınıza alınmadığından bahisle söz konusu faturanın 2007 yılına ait defterlere kaydedilerek KDV tutarının indirim konusu yapılmasının mümkün olup olmayacağı, bunun mümkün olmaması durumunda hangi yılın defterlerine kaydedilebileceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 219 uncu maddesinde, "Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. Şöyle ki:
a) muamelelerin iş hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.
b) kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bodro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez...."
hükmü yer almaktadır.
Öte yandan, günlük hayatta mükelleflerin alış ve giderlerine ilişkin vesikaların kendi iradeleri dışındaki sebeplerle işletmeye kayıt süresi geçtikten sonra intikal etmesine rastlanılmakta olup, genel muhasebe ilkelerine uyulmak kaydıyla geç gelen vesikaların defterlere kaydedilmesi mümkün bulunmaktadır.
Buna göre, 5/4/2006 tarih ve ... no.lu hak ediş bedeli iade faturasının şirketinize geç ulaşması gibi bir durumun bulunmadığı, adı geçen firma ile aranızdaki ihtilaf nedeniyle faturanın günümüze kadar kayıtlarınıza alınmadığı ve davanın 2007 yılında sonuçlandığı anlaşılmış olup, bu nedenle 5/4/2006 tarih ve ... no.lu iade faturasının 2007 yılı defterinize kaydedilmesi mümkün bulunmamakta olup, genel muhasebe ilkelerine uymak ve ilgili yıl gelir hesaplarıyla bağlantı kurulmak suretiyle söz konusu faturanın içinde bulunulan yılın defterlerine kaydedilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, muamelelerin defterlere yukarıda yer alan süreler içerisinde kaydedilmemesi halinde Vergi Usul Kanununun 352/1-6 ncı maddesi uyarınca usulsüzlük cezasının kesileceği tabiidir.
KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN:
KDV Kanununun "Vergi İndirimi" başlıklı 29/1 inci maddesinde; mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri, 29/3 üncü maddesinde ise indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği, 29/4 üncü maddesinde ise Maliye ve Gümrük Bakanlığının vergi indirimi uygulamasında doğabilecek aksaklıkları, vergi mükerrerliğine ve vergi muafiyetine meydan vermeyecek şekilde, bu Kanunun ana ilkelerine uygun olarak gidermeye ve indirimle ilgili usul ve esasları düzenlemeye yetkili olduğu hükümlerine yer verilmiştir.
Aynı Kanunun 35 inci maddesinde ise "Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vukubulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vukubulduğu dönem içinde düzeltir. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi şarttır." hükmü yer almaktadır.
Buna göre; KDV Kanununun 35 inci maddesi çerçevesinde işlem bedelinin düzeltilmesi amacıyla şirketiniz adına düzenlenen 5/4/2006 tarih ve ... No.lu hakediş bedeli iade faturasında yer alan KDV tutarının, söz konusu belgenin kanuni defterlerinize kaydedildiği vergilendirme döneminde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.