kamu işçi maaş

Konu: Vakfa Ait Gayrimenkulun Satışı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Aralık.2010
  Mesajlar
  9

  Vakfa Ait Gayrimenkulun Satışı

  iyi günler. bir vakfımıza ait 6 adet ofis şeklinde gayrimenkul şimdiye kadar kiraya verilmekteydi, şimdi hepsini satacağız. iktisadi işlememiz yok. bunların satışı kdv den istisnamıdır. kdv 17/4-r maddesince değerlendirilir mi?


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Kasım.2015
  Mesajlar
  12
  Merhabalar,
  İlk öncelikle Vakfınız Kurumlar Vergisi Mükellefi mi ? Dernek ve vakıflara ait işletmeler kurumlar vergisi mükellefi sayılmaktadır. Bu sebep ile siz KVK mükellefi değilsiniz.(5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesine göre vakıfların tüzel kişiliği itibarıyla kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamaktadır.)
  Kurumlar Vergisi Kanunu 1 Sayılı Tebliğe göre; KVK 5/1-e Gayrimenkul satış kazanç istisnasından dar mükellef kurumlar da dahil olmak üzere, tüm kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilecektir.

  Şahsi görüşüme göre özelge alınarak işlem tesis edilmesi daha uygun olacaktır. Ticari amaç güdülme ifadesi görecelidir.6 tane ofis satılması ticari organizasyon gerektirir düşüncesindeyim.
  Diğer arkadaşların da yorumunu almakta fayda var.

  KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLGİLİ KISIM

  2. Kamu Kurum ve Kuruluşları, Dernek ve Vakıflar ile Mesleki Kuruluşların Vergilendirilmesi
  2.1. Genel Olarak
  3065 sayılı Kanunun (1/3-g) maddesinde sayılan; genel bütçeye dâhil idareler, özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, dernek ve vakıflar ile her türlü mesleki kuruluşların ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyet kapsamına girmeyen, kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri vergiye tabi değildir.
  Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesi kapsamına giren mal ve hakların kiralanması işlemleri Kanunun (1/3-f) maddesine göre KDV’ye tabidir. Ancak yukarıda sayılan kuruluşların, iktisadi işletmelerine dahil olmayan gayrimenkullerinin kiraya verilmesi işlemleri Kanunun (17/4-d) maddesine göre vergiden istisnadır.
  Öte yandan yukarıda sayılan kuruluşlara ait veya tabi olan veya bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar, iktisadi işletme olarak mütalaa edilir. Bunların ticari, sınaî, zirai ve mesleki faaliyetleri vergiye tabi tutulur. Bu çerçevede belediyelere bağlı otobüs, havagazı, su, elektrik, mezbaha, soğuk hava deposu vb. işletmeler ile döner sermayeli kuruluşlar, istisna kapsamına girmeyen faaliyetleri dolayısıyla vergiye tabi olurlar.

  KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRME:
  Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 1/1 inci maddesinde, Türkiye' de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu 1/3-d maddesinde, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların KDV ye tabi olduğu,
  1/3-g maddesinde, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.


  Buna göre; Vakfınız mülkiyetinde bulunan gayrimenkulün satışı işlemi, ticari amaç güdülmemesi, işlemin ticari organizasyonu gerektirecek bir düzeyde olmaması ve süreklilik arz etmemesi kaydıyla KDV ye tabi tutulmayacaktır.
  Ancak, gayrimenkulün müzayede suretiyle satışı KDV Kanununun 1/3-d maddesi uyarınca ticari, sınai, zirai faaliyet veya serbest meslek faaliyeti kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın KDV ye tabi olacaktır.


  3065 Sayılı KDV Kanunu 17/4-r maddesine göre;
  Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile (5793 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 06.08.2008) taşınmazların(*) satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık (5793 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 06.08.2008) taşınmaz(**) ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri.

  Vakfa ait gayrimenkulün kiraya verilmesi veya satılması işleminin KV ve KDV karşısındaki durumu hk.

  Aşağıda konu ile ilgili özelge mevcut.

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)


  TARİH : 30.12.2011
  SAYI : B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-1-2010-14001.26.1189
  KONU : Vakfa ait gayrimenkulün kiraya verilmesi veya satılması işleminin KV ve KDV karşısındaki durumu hk.

  İLGİ: …

  İlgide kayıtlı dilekçenizde, vakfınıza ait gayrimenkulün giderleri kiracıya ait olmak şartıyla kiralanması veya satılması işleminin kurumlar vergisi ve katma değer vergisi karşısındaki durumu hakkında Vergi Dairesi Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.  KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN
  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1. maddesinde, dernekler ve vakıflar kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmamakla birlikte, aynı maddenin (ç) bendi ile dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler mükellefiyet kapsamına alınmıştır. Kanunun 2. maddesinde de dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmelerin, dernek veya vakıfların iktisadi işletmeleri olduğu; bunların kazanç amacı gütmemelerinin, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunmasının, tüzel kişiliklerinin olmamasının, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

  Diğer yandan, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin"2.4. Dernek Veya Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler" başlıklı bölümünde, iktisadi işletmenin tanımı içinde yer alan ve devamlı olarak yapılan ticari, sınai veya zirai faaliyetten söz edebilmek için bu işletmenin tedavül ekonomisine katılması, başka bir ifadeyle işletmede üretilen veya alınan malların veya verilen hizmetin bir bedel karşılığı satılmış olması gerektiği, aksi halde diğer unsurlar var olsa dahi bir iktisadi işletmenin varlığından söz edilemeyeceği ifade edilmiştir.

  İktisadi işletmenin belirgin özellikleri; bağlılık, devamlılık ve faaliyetin ticari, sınai veya zirai bir mahiyet arz etmesidir. Diğer bir anlatımla iktisadi işletmenin unsurları, ticari faaliyetin de temel özelliklerinden olan, bir organizasyona bağlı olarak piyasa ekonomisi içerisinde bedel karşılığı mal alım-satımı, imalatı ya da hizmet ifaları gibi faaliyetlerdir.

  Kanun, bu gibi halleri tek tek saymak yerine, dernek ya da vakıf tarafından piyasa ekonomisi içerisinde icra edilen tüm iktisadi faaliyetleri kapsama almıştır.

  Ticari organizasyon, sermaye tahsisi, işyeri açılması, personel istihdamı, ticaret siciline kaydolmak gibi unsur ve şartlardan tümü veya bir kısmı yerine getirilmek suretiyle belirli şekilde kurulmuş olacaktır. Bu takdirde bu organizasyon içinde bir takvim yılında veya iki veya üç yılda tek bir işlem yapılmış olsa dahi ticari faaliyetin varlığı kabul edilecektir.

  Öte yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 5766 sayılı Kanunla eklenen geçici 2. maddenin birinci fıkrasının (a) bendiyle, 01.01.2008 - 31.12.2015 tarihleri arasında uygulanmak üzere, dernek veya vakıflarca elde edilen GVK.nun 94. maddesinin (5) numaralı bendi ve geçici 67. maddesi kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş kazanç ve iratlar dolayısıyla iktisadi işletme oluşmayacağı hüküm altına alınmıştır.

  Buna göre, Vakfınıza ait gayrimenkulün kiraya verilmesi veya satılması işleminin ticari amaç güdülerek veya ticari organizasyon, sermaye tahsisi, işyeri açılması, personel istihdamı, ticaret siciline kaydolmak gibi unsur ve şartlardan tümü veya bir kısmı yerine getirilerek gerçekleştirilmesi halinde Vakfınıza ait iktisadi işletme söz konusu olacak ve bu iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilecektir. Ancak, Vakfınızca elde edilen gelirlerin, GVK.nun 94. maddesinin (5) numaralı bendi ve geçici 67. maddesi kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş kazanç ve iratlardan ibaret olması halinde yapılan vergi kesintileri nihai vergileme olacak ve 01.01.2008 - 31.12.2015 tarihleri arasında Vakfınıza ait bir iktisadi işletme oluşmayacaktır.  KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN
  KDVK.nun;  1/1. maddesinde, ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin,


  1/3-d maddesinde müzayede mahallerinde yapılan satışların,


  1/3-f maddesinde, GVK.nun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin,


  1/3-g maddesinde, genel ve katma bütçeli idarelere il özel idarelerine, belediyeler, köyler ve bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflar, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai, ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerin,
  katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

  Diğer taraftan, Kanunun 17/4-d maddesinde iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri, 17/4-r maddesinde de kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle kayıtlı taşınmazların satışı katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

  Bu hükümlerin uygulamasına ilişkin olarak, 60 No.lu Katma Değer Vergisi Sirkülerinin 1.4.1. bölümü ile 8.2.1 bölümünde gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Aralık.2010
  Mesajlar
  9
  Cevabınız teşekkür ederim. KDV kanunu 17.md. 4-r maddesince kdv den muaf olabilir mi diye baktım ama istanbul ymm odasının konuyla ilgili bir değerlendirme yazısı var. Bu maddede kurum ibaresi geçtiğinden Kurumlar Vergisi mükellefleri bu kapsamda değerlendirilir, diyor.
  Ayrıca dediğiniz gibi birden çok daire satışı söz konusu olduğu için bunu vergi dairesi ticari kazanç olarak değerlendirme riski de var. Aslında dediğiniz gibi işi sağlama almak için özelge en iyisi galiba.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2012
  Mesajlar
  320
  6 gayrimenkul (bağımsız bölüm) satışı yapılacaksa hacim ve ehemmiyet bakımından ticari metodları kullanmayı gerektirmediği açıktır. bu satıştan ticari bir amacınızın olmadığını varsayarak geriye sadece ticari organizasyon kalır. Bu satış işlemi ayrı bir personel istihdam ettiniz mi, ayrı bir işyeri açtınız mı veya satış açık artırma vb yollarla mı yapıyorsunuz. Bu sorulara hayır diyorsanız iktisadi işletme oluşmayacaktır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Derneğin Vakfa Dönüşmesi
  Konu Sahibi nalan34 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 25.Haziran.2016, 15:46
 2. Anonim Şirket Hisselerinin Vakfa Hibe Edilmesinde Vergi..
  Konu Sahibi odur Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 02.Nisan.2015, 14:07
 3. Vakfa Bağışlanan Gayrimenkulde Harç...
  Konu Sahibi TLHOMR Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 30.Ocak.2015, 18:49
 4. Vakfa yapılan teslimde Kdv istisnası hk.
  Konu Sahibi elit Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 24.Ağustos.2010, 06:40
 5. Şirketin Aktifinde Kayıtlı Gayrimenkulun Satışı
  Konu Sahibi neslisah Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 23.Mayıs.2009, 12:54

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36