kamu işçi maaş

Like Tree2Beğeni
 • 1 Post By Income expert
 • 1 Post By ERDAL SAYLIK

Konu: Arsa Alımı Kdv İndirimi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2012
  Mesajlar
  1.420

  Arsa Alımı Kdv İndirimi

  Arkadaşlar merhaba

  Bankaya ait bir arsayı aldık. Faturaya yerine dekont verdiler Dekont üzerinden kdv indirilebilir mi ?

  Saygılarımla


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Nisan.2016
  Mesajlar
  19
  Sorunuzda bazı esaslı unsurlar eksik.. şöyle ki:
  1-Banka tarafından taşınmaz teslimleri KDV Kanununun 17/4-r maddesi kapsamında istisna olması gerekir.. Yani bu teslim karşılığında tarafınıza düzenlenecek belgede zaten KDV hesaplanmamış olması lazım..
  2- 29/1 ve 34/1 maddeye göre, verginin indirim konusu yapılabilmesi için fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmiş olması gerekli.. Bu satış işlemine yönelik düzenlenen dekont herhalde VUK açısından fatura ve benzeri vesika kapsamına girdiğini düşünülüyor ki banka böyle bir belge düzenledi..!!!! Ezcümle, bu dekont da fatura ayrıca gösteriliyor doğru mu?!!!
  3- Sizin şirketin ana sözleşmesinde gayrimenkul ticareti, alım satım faaliyetine yönelik ibare var mı??
  Day-Dream bunu beğendi.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Eylül.2017
  Mesajlar
  71
  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)  Sayı

  :

  B.07.1.GİB.4.55.15.01-2011-KDV-ÖZE-22-275

  23/07/2012

  Konu

  :

  Dekont ile ödenen KDV nin indirimi.

  İlgide kayıtlı dilekçeniz ile .. A.Ş. den finansal kiralama sözleşmesi kapsamında fotokopi makinesi temin ettiğiniz, bedelini finans kurumunca düzenlenen dekont karşılığı ödediğiniz, söz konusu dekontta katma değer vergisi (KDV) tutarı ayrıca gösterilmeyip toplam tutar şeklinde düzenlendiğinden bahisle, ödenen KDV nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

  -Vergi Usul Kanunu (VUK) Açısından:

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 243 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bankalara, döviz alım-satım işlemleri ile menkul kıymetler borsasında aracı kurum sıfatıyla müşterileri adına yaptıkları menkul kıymet alım satımları hariç olmak üzere, yaptıkları bütün hizmetler veya satışlar dolayısıyla lehlerine tahakkuk edecek tutarları fatura yerine geçmek üzere düzenleyecekleri dekontlarla belgeleme zorunluluğu getirilmiş, bu Tebliğ ile 246 sıra no.lu Genel Tebliğde konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulunulmuş, 320 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de özel finans kurumlarının söz konusu Genel Tebliğlerde belirtilen usul ve esaslar ile aynı bilgileri içeren dekont veya bildirim cetvelleri düzenlemek zorunda oldukları ifade edilmiştir.

  Bu itibarla, vergi kanunları uygulamasında özel belirleme yapılmadığı sürece banka olarak addolunan özel finans kurumları da yaptıkları bütün hizmetler veya satışlar dolayısıyla lehlerine tahakkuk edecek tutarları fatura yerine geçmek üzere düzenleyecekleri dekontlarla belgelemek zorundadırlar.

  -KDV Kanunu Açısından:

  3065 sayılı KDV Kanununun,

  -29/1 inci maddesinde; mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den bu kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV yi indirebilecekleri,

  -29/3 üncü maddesinde, indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği,

  -34/1 inci maddesinde; yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV nin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği,

  -34/2 inci maddesinde; KDV nin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde vergi indiriminin nasıl belgelendirileceğinin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunacağı,

  hüküm altına alınmıştır.

  Öte yandan, konuya ilişkin olarak yayınlanan 15 ve 23 Seri No lu KDV Genel Tebliğlerinde, verginin indirim konusu yapılabilmesi için fatura veya benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesinin zorunlu olduğu, ancak KDV Kanununun 23 üncü maddesine göre özel matrah şekilleri tespit edilen işlemler ile tarife ve bilet bedelinin vergi dahil edilerek hesaplandığı hallerde, düzenlenecek vesikalarda verginin ayrıca gösterilmesi şartı aranmayacağı, açıklanmıştır.

  Bu açıklamalar çerçevesinde, Finans Kurumundan finansal kiralama sözleşmesi kapsamında temin ettiğiniz fotokopi makinesinin bedeli karşılığında düzenlenen dekontta KDV gösterilmemesi nedeniyle firmanız tarafından herhangi bir KDV indirimi yapılması mümkün bulunmamaktadır.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  erdalsaylik81@gmail.com

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Eylül.2017
  Mesajlar
  71
  Sayı:
  73903997-130[17-2013/8]-2779
  Tarih:
  11/04/2014

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  (Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)  Sayı

  :

  73903997-130[17-2013/8]-2779

  11/04/2014

  Konu

  :

  Banka Tarafından Satışı Yapılan Gayrimenkulün Belgelendirilmesi

  İlgide kayıtlı özelge talep formu ile, ... A.Ş. ‘nin aktifine kayıtlı İ25D03-A3B pafta numaralı taşınmazın tarafınızca satın alındığı, ancak söz konusu taşınmazın satışı dolayısıyla anılan Banka tarafından dekont yada fatura düzenlenmediği belirtilerek bahse konu satış nedeniyle adı geçen Banka tarafından düzenlenmesi gereken belgenin ne olduğu ve bu satışın KDV ye tabi olup olmadığı hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde; "Bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü mevcut olup 229-242 nci maddelerinde ise bu Kanuna göre düzenlenmesi ve alınması gereken fatura ve fatura yerine geçen vesikalar, serbest meslek makbuzu, ücretlere ait kayıt ve vesikalar ile diğer evrak ve vesikalara ait hükümlere yer verilmiştir.

  Diğer taraftan 243 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "A-Bankalar Tarafından Düzenlenecek Belgeler" başlıklı bölümünde; "Bankalar, yaptıkları hizmet ve satış işlemlerine ilişkin kayıtlarının dayanağı olan fatura yerine, aşağıda açıklanan şartlara uygun olarak belge düzenlemek zorundadırlar.

  1- Bankalar, döviz alım-satım işlemleri ile menkul kıymetler borsasında aracı kurum sıfatıyla müşterileri adına yaptıkları menkul kıymet alım satımları hariç olmak üzere, yaptıkları bütün hizmetler veya satışlar dolayısıyla lehlerine tahakkuk edecek tutarları aşağıdaki şartlara uygun olarak düzenleyecekleri dekontlarla belgeleyeceklerdir.

  a) Dekontlar en az iki örnek olarak düzenlenecek, ikiden fazla örnek olarak düzenlendiği takdirde her birinin kaçıncı örnek olduğu belirtilecektir. Düzenlenen dekontlarda en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.

  ....." açıklamalarına yer verilmiştir.

  Öte yandan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-e maddesi ile banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

  6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinde ise; "Banka ve sigorta şirketlerinin 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir." hükmüne yer verilmiştir.

  Buna göre, adı geçen banka tarafından yapılan taşınmaz satışı dolayısıyla lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi bulunmaktadır. Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-e maddesi ile banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemlerin katma değer vergisinden istisna edilmiş olması nedeniyle ... A.Ş.'den satın aldığınız taşınmazla ilgili olarak KDV hesaplanmaması, ancak ... A.Ş.'nin tarafınıza yapmış olduğu satış dolayısıyla lehine tahakkuk edecek tutarlar için dekont düzenleyerek bu satışı belgelendirilmesi gerekmektedir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  Day-Dream bunu beğendi.
  erdalsaylik81@gmail.com

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2012
  Mesajlar
  1.420
  Sayın Income expert ve Erdal üstad cevaplarınız için çok teşekkür ederim

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mart.2014
  Mesajlar
  1.076
  3- Sizin şirketin ana sözleşmesinde gayrimenkul ticareti, alım satım faaliyetine yönelik ibare var mı??
  - Böyle bir zorunluluk bulunmuyor. (Ultra viresi ilkesi gereği). Fakat bazı kurumlar malesef TTK çelişerek işin yapılabileceğini ana sözleşmede görmek isterler.
  Tabi sözü edilen firma tüzel kişilik olduğunu varsayıyorum.
  Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe
  insan yeni okyanuslar keşfedemez.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Arsa Alımı Hk
  Konu Sahibi SinanN Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 01.Nisan.2015, 23:52
 2. Arsa alımı
  Konu Sahibi alacamescit Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 20.Şubat.2012, 16:22
 3. Arsa alımı
  Konu Sahibi KONFUCYUS_MAN Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 01.Şubat.2012, 14:23
 4. Arsa Alımı
  Konu Sahibi batlı Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 17.Aralık.2009, 14:29
 5. Arsa alımı
  Konu Sahibi suleyman057 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 07.Kasım.2009, 22:45

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36