kamu işçi maaş

Konu: ÖZEL FATURALI SATIŞTA (61 KDV GENEL TEBLİĞ) D.A.B.?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  63

  ÖZEL FATURALI SATIŞTA (61 KDV GENEL TEBLİĞ) D.A.B.?

  Merhabalar,


  61 Nolu KDV genel tebliği çercevesinde satış yaptık.. 12.000 $ müşteriden tahsil edip $ kasa hesabıma giriş yaptım.

  Malum, ihracat işleminin sonuçlanması için DAB nun olması gerekiyor.

  Sorum:

  Kasamda duran bu 12.000$ en geç ne zamana kadar Bankaya bozdurup DAB almalıyım?

  Kısım kısım bozdurma şansım var mı?


  Teşekkürlerimle

  Mehmet Tosun
  SMMM


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  788

  ÖZEL FATURALI SATIŞTA (61 KDV GENEL TEBLİĞ) D.A.B.?

  sayın Mehmet Tosun
  aşağıdaki linke bakmanızı önerenilir.

  http://www.alomaliye.com/talha_apak_...t_bed_tpkk.htm
  Dinçer KUM<br />Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  204

  Özel Fatura Teslimatlarında DAB Uygulaması

  Merhaba arkadaşlar,61 GT kapsamında Özel Fatura düzenlediğinizde DAB sinin alınma şekline göre iki yollu işlem uygulanmaktadır

  1.Yol

  eğer DAB özel fatura kesilen döneme KDV beyannamesi verilme tarhine kadar alınmış ise özel fatura o dönemin ihracatıdır ve ihracata ilişkin iade mal için yüklenilen Kdv kadardır..

  örneğin :

  özel fatura 25/07/2005'de düzenlenmiş olsun 2005/07 KDV beyannamesi
  verme süresi olan 20/08/2005'e kadar DABı alınırsa bu ihracattır.
  ve beyannamede iade 61 kapsamında teslimlere ilişkin yüklenilen olarak beyan edilir.


  2.Yol

  eğer DAB Kdv döneminden sonra alınmış ise o zaman özel fatura kesildiği dönemde yurt içi satışıdır ve DAB'ının alındığı dönemde Hesaplanan KDV si kadar iade hakkı doğmakdadır.

  örneğin: 25/07/2005'de kesilen Özel Faturanın DAB 12/11/2005'de alınırsa özel fatura 2005/07 döneminde yurt içi satış faturası 2005/11 döneminde ise 2005/07'de hesaplanarak beyan edilan KDV'si kadar iade edilmesi gereken KDV olarak dikkate alınmalıdır.
  yani bu beyannamemizdeki 61 teslimlerine ilişkin düzeltilecek KDV dir

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  63

  ÖZEL FATURALI SATIŞTA (61 KDV GENEL TEBLİĞ) D.A.B.?

  Sayın Dincer Kum,

  Verdiğiniz adres için teşekkür ederim..Aradığımı kısmen de olsa buldum.

  -.-

  Sayın accounter;

  Benim sorum ile sizin verdiğiniz cevapların bir ilgisini kuramadım. Her halde sorunumu anlatamadım...
  Yine de teşekkür ederim...

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  304

  ÖZEL FATURALI SATIŞTA (61 KDV GENEL TEBLİĞ) D.A.B.?

  T.C.

  İstanbul Valiliği İl Defterdarlığı Katma Değer Vergisi
  Gelir Müdürlüğü
  Tarih : 09.09.2002

  Sayı : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.4460

  Konu : DAB’daki bilgiler ile özel faturadaki bilgilerin birbirini tutmaması, yüklenilen KDV listeleri ile KDV beyanlarındaki iadesi istenilen miktarlar arasında fark olması

  .......................Müdürlüğüne

  Dairenizin ............ vergi no.lu mükellefi ..............San.Tic.Ltd.Şti. tarafından Defterdarlığımıza verilen ve ilgi (..)’de kayıtlı yazımız ekinde dairenize gönderilen ........ tarihli dilekçe ile, .............. dönemlerinde özel faturalı ihracat yapmış oldukları, ilgili dönemlerdeki Döviz Alım Belgelerinin bazılarında hangi faturaya karşı alındığı ibaresinin yer almadığı, bankalara müracaatlarında bunun geçerli olduğunun söylendiği, daireniz tarafından Döviz Alım Belgelerinin eksik olması ve hangi faturaya karşılık olduğu ibaresinin Bankalar tarafından belirtilmediği gerekçesiyle mahsuplarının kabul edilmediği belirtilerek, mağduriyetlerinin giderilmesi talep edilmektedir.

  İlgi (..)’de kayıtlı yazınızda, ödevli firmanın ................ dönemlerde yapmış olduğu özel faturalı satışlarından dolayı KDV iadesiyle ilgili olarak iade ve mahsup talebinde bulunduğu, satışlarını özel faturayla gerçekleştirdiği, bu faturalara ait DAB’leri incelendiğinde DAB’lerin hangi faturayı kapsadığı ya da hangi mal hareketine istinaden düzenlendiğinin belirtilmediği, döviz alım belgesindeki miktar ile özel faturalardaki miktarlarının birbirini tutmadığının görüldüğü, DAB’lerin teyidiyle ilgili olarak ilgili bankalara yazı yazıldığı, ilgili bankalar fona devredildiğinden adreslerinde olmadığının tespit edildiği, ödevli firma müdüründen bu belgeleri elden getirmesi istendiği ancak bu belgelerin ibraz edilmediği belirtilmektedir.

  3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-b bendinde, “Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri mallar için ödedikleri katma değer vergisinin malın gümrükten çıkışı sırasında iade edileceği hükme bağlanmıştır.

  61 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde vergi dairesine başvurarak “Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Döviz Karşılığı Satışlarda İhracat İstisnası İzin Belgesi” alan mükelleflerin bu tür satışlarını katma değer vergisi tahsil etmeden yapabilecekleri belirtilmiştir.

  Aynı Tebliğin 3/d bölümünde Türkiye’de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı satışlarda; satın alınan malların satın alma tarihinden itibaren 3 ay içinde Maliye Bakanlığı’nın görüşü üzerine Gümrük Müsteşarlığı’nca belirlenecek gümrük kapılarından yurt dışına çıkarılması ve bu gümrük kapılarında onaylatılan özel faturaların çıkış tarihinden itibaren en geç l ay içerisinde satıcıya intikal etmiş olması gerektiği açıklanmıştır.

  İlgi (..)’de kayıtlı tamim yazımızda da belirtildiği üzere yine aynı Tebliğin 4. bölümünde;

  “Bu kapsamda yapılan satışlar, ihracat istisnasına ilişkin esaslar çerçevesinde beyan edilecektir. Buna göre, Türkiye’de ikamet etmeyenlere 1 ay içinde yapılan satışların toplam bedeli, beyannamenin 24. satırına dahil edilecektir. Bu satışlardan en geç beyanname verme süresinin son gününe kadar faturaları gümrükte onaylatılarak satıcılara intikal ettirenler, bu süre içinde döviz alım belgesi de temin edilmek şartıyla, aynı beyannamenin ihracat istisnasına ait 25. satırında gösterilerek katma değer vergisi matrahından indirilecektir. Bu döneme ait beyannameye, gümrükte onaylanan özel faturaların tarih, sıra ve seri numaraları ile tutarlarını ihtiva eden bir listenin yanı sıra bu tutarlara ait döviz alım belgeleri de eklenecektir. Liste işletme yetkililerince kaşe ve imza tatbiki suretiyle onaylanacağı açıklanmıştır. Bu satışların bünyesine giren vergilerin indiriminin mümkün olmaması halinde genel esaslar çerçevesinde iade edilebileceği belirtilmiştir.

  Bu açıklamalar doğrultusunda, özel fatura ile satışı yapılarak fiilen yurt dışı edilen mallara ait iade talebi satış faturasının ilgili gümrükten onaylı bir örneği ile D.A.B.’nin de satışın yapıldığı döneme ilişkin katma değer vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar temin edilmesi durumunda satışın gerçekleştiği dönemde yapılacaktır. Bu süreye kadar gerekli belgelerin temin edilememesi durumunda söz konusu satışa ilişkin rakamlar (genel esaslara göre) beyan edilecek, iade talebi ise Tebliğde belirtilen sürelere uyulmak kaydıyla gümrükten onaylı faturanın ve usulüne uygun düzenlenmiş D.A.B.’nin satıcıya ulaştığı dönemde yapılabilecektir.”denilmektedir.

  23.11.2001 tarih, 24592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin; I “Genel Esaslar” 1.1. Mahsup Yoluyla İade başlıklı bölümünün 1.1.3. kısmının bavul ticaretinde ibraz edilecek belgelerin sayıldığı

  iv. Bavul ticaretinde başlıklı bölümünde;

  “- Gümrükçe onaylı özel faturaların aslı veya fotokopisi,
  - İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek katma değer vergisi listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo,

  - Münhasıran 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar veya özel finans kurumlarınca düzenlenmiş döviz alım belgesi aslı veya ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği, ibraz edilecektir.”denilmektedir.

  Aynı Tebliğin “IV Diğer Hususlar” “3- Yürürlük” başlıklı bölümünde 3.3.2. Bu tebliğin yayımından önce talep edilen iadelere ilişkin olarak bu tebliğle yürürlükten kaldırılan tebliğlerde sayılan belgelerin ibraz edilmesinin yeterli olacağı açıklanmıştır.

  Buna göre; döviz bürolarında bozdurulan ve bunlar tarafından düzenlenen döviz alım belgeleri ile iade talebinde bulunulması mümkün bulunmamakta olup, bu satışa ilişkin rakamlar (genel esaslara göre) beyan edilerek ödenecektir.

  Bu şekilde ödenen vergi, söz konusu satış bedellerine ilişkin dövizlerin bankalar veya özel finans kurumlarında bozdurulması ve dövizlerin bozdurulduğu dönemde ibrazı zorunlu olan belgelerin de ibraz edilmiş olması, halinde genel esaslar çerçevesinde KDV iade ve mahsup işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

  Öte yandan, DAB üzerinde özel faturaya ilişkin bilgiler bulunmamakla beraber dairenizce yapılacak olan inceleme sonucunda bozdurulan DAB’nin o faturayla (özel fatura) ilgili olduğunun anlaşılması halinde KDV iade ve mahsup işlemlerinin yapılacağı tabiidir.

  Bilgi edinilmesi ve dilekçesine istinaden mükellefine de bilgi verilmesini rica ederim.

  Yukarıda yazılanlara dikkat etmenizi öneririm.
  aygılarımla,
  <br />
  <br />SMMM R.Sema sinangil

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  63

  ÖZEL FATURALI SATIŞTA (61 KDV GENEL TEBLİĞ) D.A.B.?

  Sayın R.Sema Sinangil,

  Verdiğiniz emek için çok teşekkür ederim..

  Kolay gelsin.


  Mehmet Tosun

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Özel Esaslardan Genel Esaslara Geçiş Hak
  Konu Sahibi gürcü bayram ali Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 27.Mart.2015, 10:33
 2. Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 9)
  Konu Sahibi artcrimes Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 01.Ocak.2013, 11:14
 3. Meslek Mensubu Olabilmenin Özel ve Genel Koşulları
  Konu Sahibi nane Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 26.Ağustos.2008, 13:39
 4. Cevap: 1
  Son Mesaj : 22.Mayıs.2007, 15:40
 5. Cevap: 2
  Son Mesaj : 09.Mayıs.2006, 10:36

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36