kamu işçi maaş

Konu: Sigorta Şirketlerinde Taşıt Satışı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  19

  Sigorta Şirketlerinde Taşıt Satışı

  A siğorta acentesi K.D.V. mükellefiyetinden muaf ve K.D.V. beyannameside vermiyor. Peki bu A acentesi aktifinde kayıtlı taşıtını sattığı zaman BSMV tabi iken, satılan taşıt için FATURA kesme zorunluğu varmıdır.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  19

  Sigorta Şirketlerinde Taşıt Satışı

  Sorumun cevabını önceki forumlarda buldum ancak, bazı vergi daireleri taşıt satışında noter satışının yeterli olduğunu , bazıları ise mutlaka fatura kesilmesi gerektiğini söylüyorlar.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  560

  Sigorta Şirketlerinde Taşıt Satışı

  .C.

  İSTANBUL VALİLİĞİ

  Defterdarlık Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğü

  TARİH: 22/03/2005

  SAYI : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.30.2018

  KONU : Sigorta şirketinin hususi kamyonet satışında KDV

  İlgi dilekçenizde ……….olduğunuz, şirketinize 2003 yılında 2004 model ……….. camlı kamyonet aldığınızı, şirketin devri sonu aracın ortaklardan birine satış yapılacağı belirtilerek, bu satışta KDV uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacaksa % kaç olacağı hususunda Defterdarlığımız görüşü sorulmaktadır.

  Benzer bir konuda Bakanlık Makamı’nın 28.07.1994 tarih ve 51190 sayılı yazısında;

  “ 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-e maddesine göre Banka ve Sigorta Muameleleri kapsamına giren işlemler ile sigorta acente ve prodüktörlerinin sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

  Öte yandan, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 28. maddesinde; “Banka ve sigorta şirketlerinin 10.06.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu’na göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun, nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.”hükmü yer almaktadır.

  Anılan hükme göre, verginin doğabilmesi için banka ve sigorta şirketlerince bir muamele yapılması ve muamele sonucundan banka ve sigorta şirketi lehine nakden veya hesaben bir para kalması gerekmektedir.

  Diğer taraftan, Sigorta Şirketlerinin Murakabesi hakkında 7397 sayılı Kanunun 26. maddesine göre istihsal organlarına verilecek komisyonların azamı nispetleri ile prim tahsil ve ödeme şekillerini tespit eden Ticaret Bakanlığı’nın 21.11.1960 gün ve 4/18899 sayılı Tebliği’nde, sigorta şirketlerinin istihsal organları, bizzat rejistro tutarak poliçe tanzim eden (A) sigorta acenteleri ile bunun dışında kalan (B) yani diğer acenteler ve prodüktörler olarak tasnif edilmiş bulunmaktadır.

  Bu acentelerden (A) acenteleri poliçe tanzimine yetkilidir. (B) sigorta acenteleri ise poliçe tanzimine yetkili olmayıp rolleri sigortalı ile şirket arasında aracılık yapmaktan ibarettir. Bu durumda (A) sigorta acenteleri banka sigorta muameleleri vergi mükellefi, (B) acenteleri ise değildir.

  Bu nedenle, ............ Anonim Şirketi (A) acentesi olarak faaliyette bulunuyor ise işletmeye ait olan herhangi bir demirbaş eşyanın satılması halinde söz konusu eşyanın alış değeri ile satış değeri arasında sigorta acentesine lehine oluşan müspet fark banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.

  Ancak, adı geçen şirket (B) tipi acente ise, yaptığı işlemler nedeniyle lehe aldığı paralar banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamı dışındadır.

  Bu açıklamalara göre, (A) acentelerinin demirbaşlarını satması işlemi Banka ve Sigorta Muameleleri kapsamına girdiğinden katma değer vergisinden müstesna olacak, mükelleflerin mükellefiyet tesisi ve beyanname vermesi gerekmeyecek, demirbaşın alımında veya diğer giderlerde yüklenilen vergiler indirim konusu yapılmayacağından Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının izin verdiği ölçüde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacaktır.”

  denilmekte..

  -----------------------------------------------------------------------
  Buna göre, B tipi acente olmanız halinde şirketiniz adına kayıtlı kamyonetin satışı %18 oranında KDV’ne tabi olacaktır.  Bu tür işlemlerde şirketinizin başka faaliyetleri dolayısıyla katma değer vergisine tabi işlemleri de bulunuyorsa, bahsi geçen satışlarını bu işlemlerle birlikte katma değer vergisi beyannamesine intikal ettirerek beyan etmesi gerekmektedir.  Ancak, şirketinizin katma değer vergisine tabi başka faaliyetleri bulunmuyorsa, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, alıcının gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olması şartıyla, bu satışla ilgili verginin, alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi gerekmektedir.  Bu şartlar dahilinde şirketinizin katma değer vergisine tabi başka faaliyetleri yoksa, katma değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirmesine ve beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır.

  Diğer taraftan, alıcının gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmaması halinde, bu satışlar dolayısıyla hesaplanan vergilerin şirketiniz tarafından beyan edilmesi gerekecektir. Bu durumda satışın yapıldığı dönem için düzenlenecek katma değer vergisi beyannamesinde, sadece satılan mallarla ilgili olarak yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılabileceği tabiidir.

  A tipi acente olmanız halinde ise söz konusu kamyonetin satış işlemi banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına girdiğinden katma değer vergisinden müstesna olacak, yüklenilen KDV ise gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacaktır.

  Kolay gele...

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  355

  Sigorta Şirketlerinde Taşıt Satışı

  sn meslektaşım;umarım işinize yarar...
  TARİH : 01.03.2004

  SAYI :B.07-4.DEF.0.16.12

  DOSYA :GEL.KDV.300.04.

  KONU : A Tipi sigorta acentesine ait taşıtın satışının KDV’ye tabi olup olmadığı hk.

  .......................SİGORT ARACILIKHİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

  BURSA

  İLGİ :19.01.2004 tarihli dilekçeniz.

  İlgide kayıtlı dilekçenizden, A tipi sigorta acentesi olarak faaliyetine devam eden ve sigorta acenteliği dışında bir faaliyeti bulunmadığından dolayı katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayan şirketinize ait taşıtların satışında hangi belgenin düzenleneceği ve söz konuşu araç satışının katma değer vergisine tabi olup olmadığı hususunda bilgi talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

  Bilindiği gibi, sigorta şirketleri tarafından düzenlenen sigorta poliçeleri (ek belgeler zeyilnameler dahil) Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınmış olup, sigorta şirketleri bu poliçeler ve ek belgelere(zeyilnameler) konu işlemlere ait tutarlar için ayrıca fatura düzenlemeyeceklerdir.

  243 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, sigorta şirketlerine sağlanan hizmetler nedeniyle ödenen komisyon bedelleri için sigorta şirketleri tarafından Sigorta Komisyon Gider Belgesi düzenleneceği acente ve prodüktörlerinde bu belgeye istinaden aldıkları komisyon bedellerini hasılat kaydedecekleri belirtilerek acente ve prodüktörlerin bu bedeller için ayrıca fatura düzenlemeyecekleri açıklanmıştır.

  Öte yandan, 7397 sayılı Sigorta Murakebe Kanunun 539 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 9'ncu maddesine göre, "Sigorta sözleşmelerine aracılık eden veya bunları sigorta şirketi adına yapan gerçek veya tüzel kişilere sigorta acentesi, sigorta acentelerinin acentelik faaliyetleriyle ilgili olarak tayin ettikleri gerçek veya tüzel kişi acentelere ise tali acente" denilmektedir.

  Aynı Kanun'un 26'ncı maddesine göre, istihsal organlarına verilecek komisyonların azami nisbetleri ile prim ve ödeme şekillerim tespit eden Ticaret Bakanlığı'nin 21.11.1960 gün ve 4118899 sayılı Tebliğinde, sigorta şirketlerinin üretici organları; bizzat rejiatro tutarak poliçe tanzim eden (A) acentaları, bunların dışında kalan diğer acentalar (B) ve prodüktörler olarak tasnif edilmiştir. Buna göre, (A) acentaları poliçe tanzimine yetkilidir.

  Ayrıca aynı maddede sözleşme yapmaya ve prim tahsiline yetkili sigorta acentelerinin, acentelik dışında başka bir ticari faaliyetle uğraşmayacakları belirtilmiştir. (Bu «hüküm sözleşme yapmaya ve prim tahsiline hayat sigortaları ve zorunlu sigortalarla sınırlı olarak yetki verilen acenteler hakkında uygulanmaz.)

  Diğer taraftan, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 229'ncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya iş yapan tüccar tarafından verilen ticari vesika olarak tarif edilmiş, 232'nci maddesinde de, sattıkları emtiayı veya yaptıkları işler için kullanmak mecburiyetinde olanlara yer verilmiştir.

  Buna göre, yasa gereği acentelik dışında başka bir ticari faaliyetle uğraşmayan (A) -tipi sigorta acentalarının, sigorta şirketlerince düzenlenen "Sigorta Komisyon Gider Belgesi" ne istinaden aldıkları komisyon bedellerim fatura düzenlemeksizin bu belgeye dayanarak kanuni defterine kaydetmeleri gözönünde bulundurulduğunda, söz konuşu acentaların aktiflerine kayıtlı-bulunan-sabit kıymet veya demirbaşlar gibi duran varlıkların satılması esnasında satış işlemini 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 229 ve 232'nci maddeleri uyarınca [size=18px]fatura ile belgelendirmeleri gerekmektedir. [/size]

  3065 sayılı Katma değer Vergisi Kanunu'nun 17/4-e maddesine göre banka ve sigorta muameleleri Vergisi kapsamına giren işlemler ile sigorta acente ve prödüktörlerinin sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri katma değer vergisinden istisna tutulmuştur.

  6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 28. maddesinde, Banka ve sigorta şirketlerinin (Finansal Kiralama Kanunu'na göre yaptıkları işlemler hariç) yaptıkları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun, nakden veya hesaben aldıkları paraların banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.

  Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere şirketiniz (A) tipi sigorta acentalığı yaptığından, işletmenin aktifinde kayıtlı taşıtın satışının fatura düzenlenerek belgelendirilmesi, alış-satış değeri arasında şirket lehine oluşan müspet farkın banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulması, katma değer vergisi hesaplanmaması gerekir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Sigorta Şirketlerinde Beyanname.!
  Konu Sahibi ZİNDAN Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 12.Ocak.2007, 13:48
 2. sigorta şirketlerinde kdv durumu
  Konu Sahibi tsayhan Forum KDV
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 13.Aralık.2006, 17:40
 3. Sigorta Şirketlerinde Ba Bs Formu
  Konu Sahibi taner Forum KDV
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 22.Eylül.2006, 13:41
 4. Sigorta Şirketlerinde Devreden Kdv
  Konu Sahibi hsyn_2006 Forum KDV
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 18.Eylül.2006, 16:45
 5. Sigorta Şirketlerinde Kdv
  Konu Sahibi aynurc Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 17.Şubat.2006, 16:23

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36