Vergi borcu mükellefin banka hesabından cebren tahsil edilecek

Vergi borçları, yapılacak yeni düzenlemelerin ardından mükelleflerin banka hesabından otomatik şekilde ve cebren (zorla) tahsil edilecek. Banka ekstreleri gibi vatandaşa vergi ekstresi de gönderilmeye başlanacak.

Gelir İdaresi Başkanlığının 2009 yılı sonuna kadarki düzenlemeleri içeren Stratejik Planı belli oldu.

Maliye Bakanlığının vergiyle ilgili Eylem Planı niteliğindeki Stratejik Planda, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın yeni döneme ilişkin görüşlerine de yer verildi.

Stratejik Plan döneminde kayıt dışılığın azaltılması amacıyla denetim ve izleme mekanizmalarının etkinleştirilmesine, idarenin beşeri, teknolojik yapısı ve yönetim sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verileceğini belirten Unakıtan, mükelleflerin kayıtlı ekonomi içinde yer almaları amacıyla vergi bilincinin yaygınlaştırılmasına da önem verileceğini bildirdi.

Unakıtan, ''Bu süreçte, vergi tabanının genişletilmesi ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele sonucu oluşacak ilave kaynaklar, halkımızın refahının artırılmasına imkan sağlayacak'' dedi.

Gelir İdaresi Başkan Vekili Osman Arıoğlu da, dünyada artan vergi rekabetine uyumu artıracak uygulamaları içeren iyileşme hamlelerinin başarısının kayıt dışı ekonominin önlenmesine bağlı olduğuna dikkat çekti. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele sürecindeki en önemli araçlardan birinin etkin vergi denetimi olduğunu kaydeden Arıoğlu, Stratejik Plan'ın bu esasa göre oluşturulduğunu vurguladı. Arıoğlu, Stratejik Plan'ın mükellefe çağın gereklerine uygun hizmet sunma anlayışına odaklandığını da ifade etti.

-CEP TELEFONU BİLGİLENDİRME SERVİSİ-

Stratejik Plan'da 2009 yılı sonuna kadar hayata geçirilecek düzenlemeler de şöyle sıralandı:

-Mükelleflere verilen hizmet kalitesi sürekli iyileştirilecek ve yeni hizmet seçenekleri geliştirilecek.

-Elektronik ortamda verilen hizmetler artırılacak. E-Beyanname uygulamasının kapsamı genişletilecek. Gelir vergisinde zorunlu E-Beyanname verme sınırı aşağı çekilecek. Kurumlar vergisini zorunlu olarak E-Beyanname ile veren mükelleflerin KDV ve muhtasar beyannameleri de aynı yolla beyan etmeleri sağlanacak.

-Mükelleflerin işe başlama bildirimi gibi her türlü bildirim, belge ve formların alınması, verilmesi ve saklanması elektronik ortamda yapılacak. Belge istem başvuruları internet yoluyla gerçekleştirilecek.

-Tüm bankaların internet bankacılığı sayfalarında, mükelleflerin ödeyecekleri motorlu taşıtlar vergisi tutarlarını görmeleri sağlanacak. Bunun yanı sıra ödenecek motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerin cep telefonuna kısa mesaj şeklinde gönderilecek.

Ödeme yapılması durumunda, tahsilatın Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına intikal ettiği yine kısa mesaj yolu ile mükellefe bildirilecek. Bunun için Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde Cep Telefonu Bilgilendirme Sistemi kurulacak.

-Mükellef ihtiyaçlarına cevap vermek üzere telefon aracılığı ile hizmet verecek Çağrı Merkezi faaliyete geçirilecek.

-Mükelleflere e-posta yoluyla bilgi sistemi uygulamaya konulacak.

-ELEKTRONİK İMZA VE ELEKTRONİK FATURA-

-Elektronik imza ve mobil elektronik imza konusunda başlatılan çalışmalar tamamlanacak.

-Mükelleflerin her türlü başvurularının takibini sağlayacak bir Evrak Takip Sistemi oluşturulacak.

-Sivil toplum örgütleriyle anket ve görüşmeler yoluyla, çeşitli sektörlerin ve mükellef gruplarının hizmet ihtiyaçları belirlenecek.

-Mükelleflerin vergilerini ödemelerini kolaylaştırmak üzere yeni ödeme seçenekleri getirilecek. Bankalar, PTT ve benzeri kurumlar aracılığıyla yapılan ödemelerin kapsamı genişletilecek.

-Muhasebe kayıtlarının, teknolojik imkanlardan yararlanarak kolay ve düşük maliyette tutulmasını sağlayacak elektronik fatura uygulamasına geçilecek.

-Vergi Kanunlarının uygulanmasına yön veren Genel Tebliğler, her Vergi Kanunu için ayrı ayrı olmak üzere tek Tebliğ haline getirilecek.

-Yurt genelinde vergi bilincini oluşturmak için alışverişlerde fiş ve fatura alınması ve verilmesi alışkanlığını yerleştirecek kampanyalar düzenlenecek.

-Verginin okullarda ders olarak okutulması için yasal ve idari alt yapı oluşturulacak.

-KAYITDIŞI İLE MÜCADELE-

-Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde bir birim oluşturulacak. Kayıt dışılığın boyutunu ölçmek suretiyle vergi kayıp ve kaçağını önleme konusundaki kurumsal performans da değerlendirmeye alınacak.

-Sektörler itibariyle vergi kaçağının sebepleri araştırılacak, analiz edilecek ve raporlanacak.

-Mükelleflerin, uyum konusundaki davranış eğilimlerinin belirlendiği ve risk faktörlerine göre denetlenmek üzere seçildiği bir sistem oluşturulacak. Bu sistemin oluşturulmasında mükelleflerin beyanlarından ve 3. taraf bilgilerinden oluşan Veri Ambarından da etkin şekilde yararlanılacak.

-Risk analizine dayalı bir denetim sistemi oluşturmak için sektörlerin özellikleri, potansiyeli, verimlilik ve karlılık oranları gibi verilerin kullanıldığı bir risk modeli oluşturulacak.

Bunun yanı sıra inceleme elemanları tarafından ileride yapılacak vergi incelemelerinde değerlendirilmek ve yüksek oranda vergi kayıp ve kaçağı bulunan sektörler ile incelenecek mükelleflerin seçiminde yararlanılmak üzere hammadde giriş kanalları, üretim safhaları, pazarlama ve dağıtım kanalları gibi daha ayrıntılı veriler toplanacak.

-Veri Ambarının kapsamı genişletilecek. Gayrimenkul alım satımları, ihracat ile mal ve para hareketlerine yönelik bilgilere ilaveten ithalat, saymanlık ödemeleri ve Noterler Birliği gibi kuruluşlardan alınacak bilgilerle de kapasite arttırılacak.

-ELEKTRONİK TİCARET İÇİN ÖZEL YAZILIM-

-Vergi denetim elemanlarına bilgi aktarımına imkan veren özel bir yazılımın kullanılmaya başlamasıyla incelemelere hız ve etkinlik kazandırılacak. Denetim performansı düzenli izlenecek.

-E-Ticareti kavramaya yönelik denetim teknikleri geliştirilecek. Bu çerçevede AB'de geliştirilmiş çeşitli yazılımların ülkemizde de uygulanması için uluslararası girişimlerde bulunulacak.

-Yükümlülüklerini zamanında ve tam olarak yerine getirmeyen mükelleflere uygulanan cezalar, caydırıcı seviyelere çıkarılacak. Vergi ceza sisteminin sistematiği de geliştirilecek.

-BORÇ TAKİP SİSTEMİ-

-Vergisini zamanında ödemeyenleri tespit edecek, süresinde ödenmeyen vergi ve cezaların cebren tahsilini sağlayacak sistemler oluşturulacak. Bu amaçla Borç Takip ve Değerlendirme Sistemi kurulacak.

-Mükelleflerin borç ve alacaklarına ilişkin kayıtlarını güncel olarak tutmak için ''Mükellef Cari Hesabı'' oluşturulacak ve bu hesap mükelleflerin ve ödeme yapacakları kurumların bilgisine açılacak. Böylece mükelleflerin alacak ve borçlarını net şekilde görebilmeleri sağlanacak.

Cari hesap sistemiyle mükelleflere, vergi borçlarını zamanında ödeyebilmeleri için vergiyle ilgili tüm işlemlerini içeren vergi ekstresi şeklinde aylık hesap özeti gönderilecek.

-Kamu alacaklarının takibinin gecikmeksizin sağlanması için sorunun erken tespitine yönelik bilgi teknolojisi temelli analiz ve takip sistemi oluşturulacak.

-Cebri tahsilat (haciz ve satış) süreci hızlandırılacak. Amme borçlusunun gayrimenkul ve motorlu taşıt bilgileri öncelikli olmak üzere tüm mal varlığına elektronik ortamda ulaşılabilmesi için ilgili kurumlarla işbirliği yapılacak.

Vergi borcunun mükellefin banka hesabından otomatik olarak cebren tahsili sağlanacak. Ayrıca hacizli malların satışının kısa sürede gerçekleşmesine yönelik çalışma yapılacak.
Kaynak