kamu işçi maaş

Konu: Mesleğimiz Nereye Gidiyor!

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  6

  Mesleğimiz Nereye Gidiyor!

  Artık yoruldum…….yaşım genç olsa da……….2,5 yıldır Serbest Muhasebecilik büro faaliyeti gösterdiğim ve bütün müşterilerimin işlerini sözleşmeli yaptığım , serbest meslek makbuzlarının tanzimini titizlikle yaptığım , büromun bulunduğu cadde üzerindeki diğer meslektaşlarımın dörtte biri bazılarının beşte biri müşteriye sahip olduğum halde aylık kdv ödemelerimin büro kiramın neredeyse üzerine çıktığı, bahsettiğim o saygıdeğer meslektaşlarımdan daha fazla kar yani vergi matrahımın çıktığını , büromun düzen – görüntü – temizlik ve en önemlisi iş yönünden çok titiz yürütülmekte olduğu , her ne kadar adsl ile 24 saat internete bağlı olduğum halde büromda bulunan mevzuat setimin her yıl aboneliğini yenilediğim , günlük mevzuatı internet üzerinden , yeni çıkan kitap, makale, dergi satın alarak takip ettiğim, büromdaki standartları sürekli nasıl yükseltirim diye düşündüğüm ancak bir muhasebe programı forumunda Windows tabanlı sürüme ne zaman geçilecek sorusuna eski meslektaşların geçilmemeli çünkü bizim bilgisayarlarımız diğer çağdan kaldı Pentium 2 bile değil eleştirileri yüzünden daha ileriye gidemediğimiz, bana yeni gelen bir müşterimin geçmiş yıllardaki vergi levhalarının eski muhasebecisi tarafından onaylandığı halde vergi dairesine bildirilmediği için mükellefe ceza kesilmesi sebebiyle meslektaşla tanıştığım , bir de ne göreyim büroda 350 civarında müşteri var iken 4 çalışanı var meslek mensubu ortada yok inşaat müteahhitliği falan yapıyor, vergi levhasındaki matrah burada açıklanmayacak şekilde komik, ……………………………………… biraz daha saymaya devam edersem bu mesleğe başlamak isteyen genç arkadaşların hevesini kıracağım……………….oda toplantılarına gidildiğinde hep derler ya haksız rekabeti mesleğe yeni atılan genç meslek mensupları yapıyor, serbest muhasebecilik kalksın , defter tutma mesleği kaksın, bizim mesleğimiz mali tabloları , mevzuatı yorumlama bu doğrultuda müşterilerimizi yönlendirerek serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmalıyız………..ben Serbest Muhasebeci’yim prensiplerimden ve mesleki etik , ahlak anlayışımdan vazgeçmeyeceğim, bu mesleği iyi yaptığıma inanıyorum, yapmaya da devam edeceğim ama artık çok yoruldum…………………size İstanbul Odasına kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir bir meslektaşımızın yapmaya çalıştığı iş ile ilgili İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından istediği bir özelgeyi örnek göstereceğim. ……..….Mesleğimiz nereye gidiyor arkadaşlar okuyun da görün……………Bu arada kendimi tanıtmayı unutmadım ama İstanbullu meslektaşımızın yaptığı iş doğruysa bana kısaca “enayi” diyebilirsiniz………Hepinize bana katlandığınız için teşekkür ederim…………Saygılarımla.
  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü
  Usul Müdürlüğü

  Sayı :B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/ VUK-229-11744 16/12/2005*1912

  Konu : S.M.M.M. faaliyetine ek olarak ticari
  faaliyette bulunan mükellefin defter ve
  belge düzeni hk.

  ……………………………………………

  İlgi : ………./2005 tarihli dilekçeniz.

  İlgi dilekçenizle Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak faaliyet gösterirken aldığınız minibüs ile personel ve öğrenci taşımacılığı faaliyetinde bulunduğunuz ve aracın alış faturasında gösterilen KDV’yi ve bundan sonra yapacağınız harcamaları serbest meslek faaliyetinizi de kapsayan KDV beyannamesinde indirime tabi tutup tutamayacağınız ve bu faaliyetle ilgili belge ve defter düzeninin fatura ve işletme defteri mi olması gerektiği, ayrıca geçici vergi beyannamesinde iki farklı geliri nasıl beyan edeceğiniz hususlarında görüş talep etmeniz üzerine Gelir ve Kurumlar Vergisi Müdürlüğünün 13/10/2005 tarih ve 2391 sayılı ve Katma Değer ve Özel Tüketim Vergileri Müdürlüğünün 09/11/2005 tarih ve 7820 sayılı yazılarında belirtilen görüşleri de dikkate alınarak gerekli açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

  Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 65. maddesinde; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

  Serbest meslek faaliyeti sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” hükmü yer almaktadır.

  Serbest meslek faaliyetinde ana unsur, faaliyetin sermayeden ziyade, kişisel çalışmaya ilmi ya da mesleki bilgi ve ihtisasa dayanmasıdır. Bu unsur, serbest meslek faaliyetini ticari faaliyetten ayıran en önemli özellik olup, söz konusu faaliyetlerden elde edilen kazançların daha çok emek ürünü olduğunu göstermesi gerekmektedir.

  Aynı kanunun “serbest meslek erbabı” başlıklı 66. maddesinin birinci fıkrasında; “Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görevle devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez…” hükmü yer almaktadır.

  Yine, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ticari Kazancın Tarifi” başlıklı 37. maddesinde “Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır…” denilmektedir.

  Ticari kazançlar esas itibariyle sermaye-emek karışımı bir kaynağa bağlı olarak doğarlar. Bu kaynağa bağlı olarak devamlı bir organizasyona dayanan her türlü faaliyet ticari faaliyettir.

  Aynı Kanunun “serbest meslek kazancının tespiti” başlıklı 67. maddesinin beşinci fıkrasında; “Serbest meslek erbabı mesleki kazançlarını Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tuttukları “Serbest meslek kazanç defteri”ne istinaden tespit ederler.” denilmektedir.

  Bu hükümlere göre, serbest muhasebeci mali müşavirlik faaliyeti, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 65. maddesi uyarınca serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilecektir. Bu faaliyetinizin yanı sıra yapmış olduğunuz personel ve öğrenci taşımacılığı faaliyeti ise Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesi kapsamında ticari kazanç olarak değerlendirilecektir. Bu durumda, serbest muhasebeci mali müşavirlik faaliyetinden elde ettiğiniz gelir ve giderin serbest meslek kazanç makbuzu ile belgelendirilip, serbest meslek kazanç defterine, personel ve öğrenci taşımacılığı faaliyetinden elde edeceğiniz gelir ve giderin ise, fatura ile belgelendirilip, işletme defterine kayıt edilmesi gerekmektedir.

  Ayrıca, gerçek usulde ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı için; bir sonraki yılın Mart ayında, verecekleri yıllık beyannamelerine göre hesaplanacak olan gelir vergilerinden mahsup edilmek üzere, cari vergilendirme dönemi içinde geçici vergi ödenmesi Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 120. maddesi ile hükme bağlanmıştır.

  Geçici Vergi Beyannamesinin (7) ve (8) numaralı satırlarına mükellefin durumuna göre, 3, 6, 9 veya 12 aylık ticari kazanç veya serbest meslek kazancı toplam tutarı ayrı ayrı yazılacaktır.

  Bu durumda, personel ve öğrenci taşımacılığı faaliyetiniz ile ilgili ticari kazancın beyannamenin (7) numaralı satırına, serbest muhasebeci mali müşavirlik faaliyeti ile ilgili serbest meslek kazancınızın ise beyannamenin (8) numaralı satırına yazılarak beyan edilmesi gerekir.

  Ancak, 3568 Sayılı SM, SMMM, YMM Kanunu’nun 45. maddesinin “Yasaklar” başlıklı bölümünde; “Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler bu ünvanlarla, yeminli mali müşavirler ise bu unvan ve tasdik yetkisiyle; 2’nci maddede (Mesleğin konusu) yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar, ticari faaliyette bulunamazlar, meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar.

  Yeminli Mali Müşavirler eşi (boşanmış dahi olsa) usul ve fürundan biri ve 3’ncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının veya bunların ortak oldukları firmaların işlerine bakamazlar, yukarıda sayılan yakınlıktaki akrabaları olan serbest muhasebecilerin ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin baktığı işleri tasdik edemezler.

  Bilirkişilik, tasfiye memuru, hayri ve ilmi kuruluşların yönetim kurulu üyeliği görevleri meslekle bağdaşmayan işleri sayılmaz.

  Birden çok meslek mensubu çalışmalarını; serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik ortaklık bürosu veya şirket şeklinde birleştirebilirler. Bu bürolarda yapılan faaliyetler ticari faaliyet sayılmaz. Şirket şeklinde çalışılması halinde yapılan işlerden doğacak cezai sorumluluk işi yapan meslek mensubuna aittir.” denilmektedir.

  Bu açıklamalara göre, 3568 sayılı SM, SMMM, YMM Kanunu gereğince Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak mükellefiyetiniz devam ettiği sürece bu mükellefiyetinize ek olarak ticari faaliyette bulunmanız mümkün bulunmamaktadır.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  140

  Mesleğimiz Nereye Gidiyor!

  SAYIN YORGUN; aynııı sorunları maalesef ki bende yaşıyorum. ve yazdığınız her satıra katılıyorum. ve bizim sorunlarımızı odalarımızın çözebileceğine de artık inanmıyorum. eğitim gerek diyorum ama eğitimli olanımız bile servisçilik yapmak için vergi dairesinden mükteza isterse.... söyleyecek bir şey bulamıyorum. meslektaşlarımız böyle insanlar olamaz yada olmamalı.....
  Bilgili, birikimli ve mesleki etik değerlere saygılı meslek mensubu emeğini ucuza pazarlamayandır.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  201

  Mesleğimiz Nereye Gidiyor!

  Sevgili meslekdaşlarım, yazdıklarınıza katılmamak mümkün değil... Ne söylesek yinede boş..
  SMMM Tuğba Çağlayan Ersoy

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Aralık.2005
  Mesajlar
  172

  Mesleğimiz Nereye Gidiyor!

  Allahım bu tarz haksızlıklara dur diyecek biri yok mu?

  Ne olacak halimiz diye ağıt yakmaktan bıktık. Mesleğe yeni yeni adım atmış biri olarak bu tür sorunların varlığını bilmek kaygılandırıyor insanı.

  Hepinize katılıyorum.

  Allah yardımcımız olsun...
  iRiCiK >> Karanlığa kızacağına kalk bir mum yak !!!

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  90

  Mesleğimiz Nereye Gidiyor!

  Allah Allah.

  Baştan bu müktezaya inanamadım ya da inanmak istemedim.

  Hayret birşey bu. Bir meslek mensubu kendisini direkt ilgilendiren 3568'i nasıl bilmez bilemez? 3568'i bilmeyen diğer kanunları nasıl bilir? Bu nasıl cahillik şaştım kaldım.
  [font=Comic Sans MS][size=10pt][color=green][b]SMMM Mehmet Yalçın<br />Selam ve Dua ile...[/b][/color][/size][/font]

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  367

  Re: Mesleğimiz Nereye Gidiyor!

  Alıntı yorgun Nickli Üyeden Alıntı
  Artık yoruldum…….yaşım genç olsa da……….2,5 yıldır Serbest Muhasebecilik büro faaliyeti gösterdiğim ve bütün müşterilerimin işlerini sözleşmeli yaptığım , serbest meslek makbuzlarının tanzimini titizlikle yaptığım , büromun bulunduğu cadde üzerindeki diğer meslektaşlarımın dörtte biri bazılarının beşte biri müşteriye sahip olduğum halde aylık kdv ödemelerimin büro kiramın neredeyse üzerine çıktığı, bahsettiğim o saygıdeğer meslektaşlarımdan daha fazla kar yani vergi matrahımın çıktığını , büromun düzen – görüntü – temizlik ve en önemlisi iş yönünden çok titiz yürütülmekte olduğu , her ne kadar adsl ile 24 saat internete bağlı olduğum halde büromda bulunan mevzuat setimin her yıl aboneliğini yenilediğim , günlük mevzuatı internet üzerinden , yeni çıkan kitap, makale, dergi satın alarak takip ettiğim, büromdaki standartları sürekli nasıl yükseltirim diye düşündüğüm ancak...
  Merhaba,

  Artık ne yapılacaksa yapılsın? Yasa mı çıkartırlar-standart mı getirirler?
  Artık ayrılsın ak ile kara...
  ....
  Ben de yoruldum ve ÜZGÜNÜM......
  5.yılımı doldurduğum bağımsız büromda verdiğim hizmetimin kalitesini müşterime anlatamadığım için....
  sahip olunan bakış açısı ve anlayış için...
  görünmeyen hizmetin ifadesizliği için...
  ismini bilmediğim meslektaşlarım tarafından haksız rekabete uğradığım için...
  ücretime indirim isteyen müşterimin gerekçelerindeki zihniyeti için...
  gidişata bakılırsa;büromu evime taşıyacağım için...

  birimiz bir diğerimizin defterini çalmaya devam ederse hepimizin yaşayacağı ortak SON u yaşamaya çeyrek kaldığı için...
  ....
  Ben artık bu şartlarda bu mesleği yapmak istemiyorum...

  Özverim, azmim, çalışmalarım, üniversite diplomam, SMMM belgem, Ruhsatım....harcanan zaman, verilen emek, harcanan para karşılığını tam alamadığım için...
  Yorgunum ve üzgünüm...
  ...
  ..
  .
  ur Arslan
  <br />SMMM

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  41

  Mesleğimiz Nereye Gidiyor!

  merhabalar.
  yazıları okuyunca benım de moralım bozuldu.
  yapılacak sey ıse devletın denetımı artırması.vergı daırelerı ne yapıyor,merak ediyorum.memurlar cay ıcecegıne egıtılıp denetıme gonderılemez mı?
  musavırler fırmalara kdv odetmemek ıcın adeta yarısıyor.
  bır an once tum naylon durumlardan kurtulmak gerekır.
  her gecen gun bız gencler ıcın ve ulkemız ıcın zorlasıyor...
  KAZANMAK NEYE YARAR KAYBEDEN OLDUĞUNDA...

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Güzel Bir Haber OKUYALIM Paralarımız Nereye Gidiyor Görelim
  Konu Sahibi doneri Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 25.Mayıs.2013, 22:10
 2. Meslek Gruplarımız ve Mesleğimiz
  Konu Sahibi hsynuzun Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 05.Haziran.2012, 10:28
 3. TTK Geliyor VUK Nereye Gidiyor ?
  Konu Sahibi önmuhasebeci Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 15.Mayıs.2012, 17:49
 4. İnşatta ödediğim %18' lik kdv nereye gidiyor.?
  Konu Sahibi z_atropin Forum KDV
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 11.Ocak.2012, 13:35
 5. Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor
  Konu Sahibi T U R K O Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 05.Eylül.2009, 11:36

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36