mesleki sorumluluk sigortası uygulaması resmi gazetede yayınlandı ve sigortacılar tarafından uygulanmaya başlandı.
A.1. Sigortanın Konusu

Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya

b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere karşı sözleşmede belirtilen miktara kadar teminat verilir. Taraflar, (a) ve (b) bendlerinden birini içerecek şekilde sözleşme yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek şekilde de sözleşme yapabilir.

A.4.3 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Ödemeler

a) İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar;

b) Sigortalının iflasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek her tür zarar;

c) Sigortalının aleyhine cezai takibata geçilmesi hâlinde, bu takibattan doğan diğer bilumum masraflar.


diyerek sınırlarını tesbit etmiş ama alt maddelerde idari ve adli para cezalarını kapsam dışında bırakmış.

yani muhasebecilere 227.madde uygulandığında bu sigorta işlemiyor.Zaten mesleki sorumlulukta bu maddede belirtilen müteselsil sorumluluktan dolayı uygulanan para cezaları olduğuna göre bu kapsam dışı bırakılırsa sigortalanan nedir ? Talep edilen zararlar sigortalanıyor denmiş. İdari ve adli para cezaları değilse,b u zararlar nedir?


Önerileri ve Yorumları olan arkadaşlar yazarlarsa sevinirim