[quote=İbrahim IŞIKLI 27.08.2008 Dünya][size=9pt]
Üç ayı aşkın bir süredir SSK ve Bağ-Kur prim borçlarının yeniden yapılandırmasını konuşuyoruz. SGK 20 Ağustos 2008 tarih itibariyle toplam başvuru sayısı (SSK/işveren+Bağ-Kur/sigortalı); 1.195.581 kişi ve yapılandırılan borç tutarını ise (borç aslı+gecikme cezası/gecikme zammı) 20.716.154.503,81 YTL olarak duyurdu. Toplam net tahsilat tutarının 3.157.186.169,54 YTL olduğu dikkate alındığında yapılandırmanın çok başarılı olduğunu kabul etmek gerekiyor. Ancak, 5797 sayılı kanunun 4'üncü maddesi ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici 25'inci madde eklenerek yapılandırmanın süresi uzatıldı. Yapılan düzenlemeye göre, peşin ödeme yolunun tercih edilerek, başvuru tarihini takip eden ayın sonuna kadar borç aslının tamamının ve başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde yirmisinin ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının kalan yüzde sekseni terkin edilecek. Taksitle ödeme yolunun tercih edilerek, borç aslının tamamının ve başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde ellisini 12 aya kadar eşit taksitle ödemeleri halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının kalan yüzde ellisi terkin edilecek.

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mustafa Kuruca cuma günü yaptığı basın toplantısında affın 20 gün daha uzatılmasının gerekçesini "Tarım Bağ-Kur sigortalıları ürünlerini eylül ve ekim aylarında hasat edip paralarını aldıkları için yoğun talepte bulundular. Uzatmanın temelinde tarım sigortalılarının bu talepleri yatmaktadır. İkinci olarak başvurular son günlerde çok yoğun oldu ve aftan yararlanmak istedikleri halde yoğunluk nedeni ile başvuru yapamayan işveren ve sigortalılara ikinci bir fırsat tanınması" olarak açıkladı.

İkinci affa başvuru süresi ve şekli

5510 sayılı kanunun geçici 25'inci maddesi kapsamına giren borçların, anılan madde hükmüne göre ödenebilmesi için; bu maddenin yürürlüğe girdiği 19/8/2008 tarihinden 8/9/2008 tarihine (bu tarihler dahil) kadar;

506 sayılı kanuna göre takip edilen;

- Sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçları için, başvuru formu ile birlikte, işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne,

- İsteğe bağlı sigortalıların prim borçları için, başvuru formu ile birlikte, en son isteğe bağlı prim ödedikleri sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne,

- Topluluk sigortasına tabi olanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait prim borçları

için, başvuru formu ile birlikte, en son topluluk sigortası primi ödedikleri sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne,

- Sosyal yardım zammı borçları için başvuru formu ile birlikte, işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne,

başvurulması gerekmektedir.

Yine, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre takip edilen;

- Prim borçları için, Ek:5'de yer alan başvuru formu ile birlikte, sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne veya devredilen Bağ-Kur irtibat bürolarına,

- Sosyal güvenlik destek prim borçları için Ek:6'de yer alan başvuru formu ile birlikte, sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne veya devredilen Bağ-Kur irtibat bürolarına,

başvurulması gerekmektedir.

Ödeme şekli ve ödeme süresi;

İşveren ve sigortalılar, 5510 sayılı kanunun geçici 25'inci maddesine göre borçlarını peşin ya da 12 aya kadar (dahil) taksitler halinde ödeyebileceklerdir. Başvuruya istinaden kapsama giren borçlara, başvuruda bulunulan ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplandıktan sonra, peşin veya taksitle ödeme talebine göre gecikme cezası ve gecikme zammından gerekli terkin yapılacaktır.

Peşin ödemeye veya taksitlendirmeye esas tutarın hesaplanmasının ardından,

- Peşin ödeme yolunun tercih edilmiş olması durumunda, başvuru tarihini takip eden ayın sonuna kadar,

- Taksitle ödeme yolunun tercih edilmiş olması durumunda, başvuru tarihini takip eden aydan başlamak üzere,

ödeme yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

Geçici 25'inci maddeye göre başvuru süresi 19/8/2008 ila 8/9/2008 tarihleri arasında olduğundan ve sözkonusu maddeye istinaden peşin ödeme yolunu tercih eden borçluların, yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan borçlarının tamamını, başvuru tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri gerektiğinden; 19/8/2008 ila 31/8/2008 tarihleri arasında başvuranların, başvuru tarihini takip eden eylül ayının sonuna (30/9/2008 tarihine) kadar, eylül ayının son gününün bayram tatiline rastlaması nedeniyle en geç ilk iş günü olan 3/10/2008 tarihine kadar, 1/9/2008 ila 8/9/2008 tarihleri arasında başvuranların ise, başvuru tarihini takip eden ekim ayının sonuna (31/10/2008 tarihine) kadar ödemelerini yapmaları gerekmektedir.