[quote=Şevket TEZEL [email]sevtezel@hotmail.com[/email] 01.08.2008 Sözcü][size=9pt]
1981 yılından 13 SSK prim günü olan 1933 doğumlu eşim rahmetli olduğu için üç çocuk annesi dul bir kadınım. Eşim askerliğini 30 ay yapmış. Eşimin askerliğini borçlanmak için Ağustos 2008?de borçlanmak için müracaat etsem ödemesini de altı ay sonra yapsam, ödeme yaptıktan sonra ölüm aylığı için SSK?ya müracaat etsem kabul olur mu? Fatma KAHRAMAN/ANTALYA

Sayın Okurum,
Halen SSK sigortalılarından en az beş yıl sigortalılık süresi ve 900 günle ölüm aylığı bağlanma imkânı 18.11.2006 tarihinden itibaren getirilmiş bir haktı.

Birçok hükmü 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek SSGSS Yasasının 32 nci maddesi gereği yeni yasanın bu yürürlük tarihinden itibaren 4/a sigortalılarından (Bugünün SSK?lıları) dolayı ölüm aylığı bağlanması için en az beş yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olma koşulunun tamamlanmasında ?her türlü borçlanma süreleri? hariç tutulmaya başlanacaktı.

Yasadaki lafza göre gelen bu engel 28.08.2008 tarihli RG?de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile ?1 Ekim 2008 tarihinden önce ölenler ? 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ölenler? ayrımına gidilerek ölüm aylığının bağlanmasına gerekli asgari 900 günün tamamlanmasında borçlanma işleminden yararlanmalarının yolu açılmış oldu. Buna göre 1 Ekim 2008 tarihinden önce vefat etmiş olan sigortalılar için 4/a sigortalısı olarak bağlanacak ölüm aylıklarına hak kazanmalarının tespitinde (Askerlik, yurtdışı borçlanması v.b.) borçlanma süreleri de dahil edilebilecek.

1 Ekim 2008 ?den önce borçlanma başvurusu yaparsanız

Bunun için 1 Ekim 2008 tarihinden önce başvuru halinde altı aylık ödeme süresinden yararlanarak şu anki ödeme şimdi başvurarak geçerli asgari ücretin (638,70 YTL) yüzde 20'si olarak 127,74 YTL aylık askerlik borçlanması ile borçlanmanız ve bu borcu dilerseniz altı aylık sürenin ilk gününde, dilerseniz 2009 yılına sarkıtarak son gününde ödemeniz mümkün.

Başvuru yaptıktan sonra yeni yasanın yürürlüğe girerek aylık askerlik borçlanması bedelini yüzde 20?den yüzde 32?ye çıkartarak (638,70 x %32 = 204,38 YTL) olması, borçlanma bedelinin tebliğ tarihinden başlayarak en geç bir ay içinde ödenmesi zorunluluğunun getiriliyor olması, borcunu süresi içinde ödemeyenler ile kısmi ödeme yapanların kalan sürelerinin borçlandırılması için yeni başvuru şartı aranacak olması, sizi bağlamaz ve siz yine aylık askerlik borçlanması bedeli olarak 1 Ekim 2008 öncesi başvurunuzda saptanan 127,74 YTL olarak ödeyebilirsiniz.

Zira söz konusu Yönetmelik gereği, vefat eden sigortalının hak sahiplerine gelir ve aylık bağlanması ile bu gelir ve aylıkların durum değişikliği hâllerinde artırılması, azaltılması, kesilmesi veya yeniden bağlanmasında Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen sigortalılar için mülga kanun hükümleri, Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalılar için ise Kanun hükümleri uygulanır. Gelir veya aylık almakta iken Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ölen sigortalının hak sahipleri için de SSGSS Kanunu hükümlerinin uygulanacağı? açıkça belirtiliyor.

1 Ekim 2008?den sonra ölenler borçlanmasız 900 günü sağlamalılar

1 Ekim 2008 tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmasında aranan en az beş yıldan beri sigortalı bulunup toplam 900 gün prim ödeme gün sayısı şartlarının tespitinde, 1 Ekim 2008 tarihinden önce yapılan her türlü borçlanma süreleri de dikkate alınmayacak.

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Berrin UYGUN - 19.02.1954 doğumlu, 1977 ile 1991 yılları arasındaki 770 günlük primi bulunan ağabeyiniz 20 aylık askerliğini borçlanır ve kalan sürede son bin 260 günü SSK?ya (Yeni adıyla 4/a sigortalısı olarak) ödemek koşuluyla 2 bin 230 gün (6 yıl 2 ay 10 gün) daha prim öderse bu sürenin sonunda emekli olabilir.

İŞVERENLER İÇİN ÇALIŞMA HAYATI

Bağ-Kur?lular İçin Uzatılan Prim Affı Artık Çok Daha Önemli

Bilindiği gibi 1479 sayılı Kanuna göre sigortalılık niteliği taşıdığı halde 4.10.2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan Bağ-Kur?luların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri 4.10.2000 tarihinden itibaren başlatılıyor.

SSGSS Yasası ile şimdi yeni bir kısıtlama getiriliyor. Bu da ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek ve basit usulde gelir vergisi mükellefleri ile anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından, sigortalılık niteliği taşıdıkları için 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalı (Yeni Kanundaki adıyla 4/b sigortalısı) olması gerekirken 1 Ekim 2008 tarihine kadar Bağ-Kur?a kayıt ve tescilini yaptırmamış olanların sigortalılıkları, SSGSS Yasasının yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2008 tarihi itibarıyla başlatılacak.

Ancak, 1 Ekim 2008 tarihi ile 4 Ekim 2000 tarihi arasında vergi mükellefiyet süreleri bulunmak kaydı ile sigortalının 1 Nisan 2009 tarihine kadar talepte bulunması hâlinde, vergi mükellefiyet sürelerinin tamamı için talep tarihindeki prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazanca göre borçlanma tutarı hesaplanacak ve sigortalıya tebliğ edilecek.

Sigortalının kendisine tebliğ edilen borçlanma tutarının tamamını tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde ödemesi hâlinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Sigortalıya tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tam olarak ödenmemesi hâlinde ise bu süreler, sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve ödenen tutar sigortalılara veya hak sahiplerine yasal faizi ile birlikte geri verilecek. Yasal faiz, primin SGK?ya yatırıldığı tarihi izleyen aybaşından, iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre için hesaplanacak.

İşte bu bakımdan 20 günlüğüne uzatılan Prim Affı vergi mükellefiyet kaydı (Gelir vergisine tabi değilse, esnaf sicili veya meslek odası kaydı) bulunup da halen Bağ-Kur?a kaydını yaptırmayanlar için büyük önem taşıyor.

Her ne kadar 1 Nisan 2009 tarihine kadar bildirim ve borçlanma mümkün ise de halen yürürlükte bulunan ve 8 Eylül 2008 tarihine kadar da devam edecek olan Prim Affı bu bakımdan sigortalılar için büyük önem taşıyor.

4 Ekim 2000 - 1 Ekim 2008 tarihleri arasında Bağ-Kur?lu olmasını gerektirecek biçimde çalışan fakat henüz Bağ-Kur?a kaydı olmayanların ileride istemeseler de kaydedilmeleri durumunda büyük borçlarla karşılaşabileceklerinden Bağ-Kur?a bildirimde bulunmalarını ve 8 Eylül 2008 tarihinden önce borçlarını yapılandırmalarını öneririm.