[quote=Erdal AYDIN Takvim][size=9pt]
1 Ekim'de yürürlüğe girecek Sosyal Güvenlik Reformu ile işverenler için öngörülen işyeri bildirgelerini bildirme esasları hakkında işverenlere bilgi vermek istiyorum.
* İşveren işyeri bildirgesini ne zaman vermekle yükümlü olacak?
İşveren, işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) vermekle yükümlü olacak.
* Şirket kuruluşu aşamasında bir bildirim yükümlülüğü var mı?
Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri SGK'ya yapılmış sayılacak. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmek zorunda olacak.
* Şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bildirim yükümlülüğü nasıl olacak?
29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden 10 gün içinde, işyeri bildirgesi ile SGK'ya bildirilmek zorunda olacak.
* İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi durumunda...
İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden 10 gün içinde işyeri bildirgesini SGK'ya vermekle yükümlü olacak.
* İşyerinin miras yoluyla intikali halinde ise bildirim yükümlülüğü...
İşyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde, işyeri bildirgesini SGK'ya vermekle yükümlü olacak.
* İşyerinin aynı il sınırları içinde adrese nakli halinde.
İşyerinin aynı il sınırları içinde SGK'nın diğer bir ünitesinin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, adres değişikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterli olacak. Bu işlerde çalışan sigortalıların, sigorta hak ve yükümlülükleri devam edecek.
* Valilikler ve belediyeler için bildirim yükümlülüğü...
Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren 1 ay içinde SGK'ya bildirmekle yükümlü olacak. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında, idari para cezası uygulanacak. İdari para cezası uygulanması, sözkonusu yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmeyecek.
* Alt işverenin sigorta bildirimi nasıl olacak...
Alt işveren, asıl işverenin işyerinde çalıştırdığı sigortalıları, işverenle aralarında yaptıkları sözleşmenin ibrazı kaydıyla, SGK'dan alacağı özel bir numara ile asıl işverenin kayıtlı olduğu dosyadan bildirilecek.
* İşyeri bildirgesinin verilmemesi veya geç verilmesi yükümlülüğü ortadan kaldırır mı?
İşyeri bildirgesinin verilmemesi veya geç verilmesi, 5510 sayılı kanunda belirtilen hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmayacak.