Yeni Dönemde İş Kazası Bildirim Yöntemi Nasıl Olacak?
4/a sigortalısı sigortalıların (Bugünün SSK sigortalıları),
Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklu sigortalıların,
Harp ve vazife malûllerinden 4/a sigortalısı olarak çalışan sigortalıların

İş kazası geçirmeleri hâlinde işverenleri tarafından,

3308 sayılı Kanuna göre çıraklar ve stajyerlerle Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin iş kazası geçirmesi durumunda eğitim veya staj gördükleri işyeri işverenleri tarafından,

Kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhâl, SGK?ya en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirilmesi gerekiyor.

Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinin iş kazası geçirmesi halinde işvereni tarafından kazanın olduğu ve ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki yerel kolluk kuvvetlerine derhâl, SGK?ya ise en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirilmesi gerekiyor.

Aksi durumda bu sigortalıların iş kazası geçirmeleri ve belirtilen sürelerde işverence bildirim yapılmaması durumunda, bildirimin SGK?ya yapıldığı tarihe kadar sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği SGK?ca işverenden tahsil edilecek.

Yine bu sigortalıların, işverenin kontrolü dışındaki yerlerde iş kazası geçirmeleri durumunda, iş kazası ile ilgili bilgi alınmasına engel olacak hâllerde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren bildirim süresi üç iş günü olarak kabul edilecek.

4/b sigortalılarının (Bugünün Bağ-Kur sigortalılarının) iş kazası geçirmeleri hâlinde, bir ayı geçmemek şartıyla kendisi tarafından geçirdiği iş kazasına ilişkin rahatsızlığının bildirimine engel olmadığı günden sonraki üç iş günü içinde iş kazası bildirimi yapması gerekiyor. İş kazası için bildirim yapmaya engel durumları varsa bu durumlarını hekim raporu ile veya varsa mücbir (zorlayıcı) sebep olayını belgelemeleri şart bulunuyor.

4/b sigortalılarının iş kazasını belirtilen sürede bildirilmemesi hâlinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için yapılacak geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecek. Bildirim tarihinden sonraki sürelere ait geçici iş göremezlik ödeneği ise ödenebilecek.

İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesini vermekle yükümlü olanlar e-sigorta ile SGK?ya bildirecek veya doğrudan ya da posta yoluyla da ilgili üniteye gönderebilecek. Ancak SGK kayıtlarına intikali bakımından taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yapılan bildirimlerde postaya veriliş tarihi esas alınırken, adi posta veya kargo ile yapılan bildirimlerde SGK kayıtlarına intikal tarihinin esas alınacağı unutulmamalı.


ferhat

kaynak:Şevket TEZEL