Emekli Sandığı?ndan isteğe bağlılara müjde5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SS ve GSS) Kanunu ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu?nun isteğe bağlı Emekli Sandığı iştirakçiliğini de düzenleyen 12?nci maddesi 1 Ekim 2008 günü tamamen kaldırılmaktadır. Yani, 1 Ekim 2008 gününden sonra isteğe bağlı T.C. Emekli Sandığı iştirakçiliği yani 4-1/c?li sigortalılık olmayacaktır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu?nda, 5754 Kanunla değişiklik yapılmadan önce, 5510 sayılı Kanun?un geçici 4?üncü maddesi ile, ?Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanun?un mülga 12?nci maddesi uyarınca isteğe bağlı iştirakçi olarak T.C. Emekli Sandığı ile ilişkilendirilenler ile aynı tarihe kadar isteğe bağlı iştirakçi olmak üzere başvuruda bulunanlardan gerekli koşulları sağladıkları anlaşılanların mülga 5434 sayılı Kanun?daki şartlarla isteğe bağlı sigortalılıkları sağlanır veya devam ettirilir? denilerek isteğe bağlı memurların (T.C. Emekli Sandığı iştirakçilerinin) 4-1/c?li olarak isteğe bağlı prim ödeyenlerin hakları korunmuştu. Ancak, 5510 sayılı Kanunda 5754 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bu ibare metinden çıkartılmış olmasına karşın Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Geçici 12. Maddesi?nin 1. Fıkrası?nın (c) alt bendi uyarınca 4-1/c?li olarak prim ödemeye devam etmeleri sağlanmıştır.