Alıntı İbrahim IŞIKLI 17.09.2008 Dünya Nickli Üyeden Alıntı
Halen yürürlükte olan SSK mevzuatına göre, işverenler sigorta primlerini izleyen ayın sonuna kadar yatırmak zorundadır. 1 Ekim'de yürürlüğe girecek olan 5510 sayılı kanunda belirtilen sigorta primleri, kurumca çıkarılacak tebliğde belirtilecek süre içinde kuruma ödenecek. Konuyla ilgili Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kanunun 4-1/(b) bendi (Bağ-Kur) kapsamında sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanların primleri aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecek. Bu düzenleme ile özellikle SSK ve Emekli Sandığı emeklisi olup, Bağ-Kur kapsamında destek primi ödemesi gereken sigortalılar için kolaylaştırıcı olacaktır.

5510 sayılı kanunun 60-1/(c) ve (e) bentleri gereğince genel sağlık sigortalılarının sigorta primleri ilgisine göre kamu idareleri ve Türkiye İş Kurumu tarafından; aynı maddenin (d) ve (g) bentlerine göre genel sağlık sigortalısı olanların sigorta primleri ise kendilerince, kurumca çıkarılacak tebliğde belirtilecek süre içinde ödenecek. Türkiye İş Kurumu tarafından kuruma ödenmesi gereken primlerin anılan kuruma aktarılacak olan işsizlik sigortası priminden mahsup edilmesine ilişkin esaslar iki kurum arasında yapılacak protokolle düzenlenir.

Cari aya ilişkin prim borçlarının katma değer vergisi alacağından mahsup suretiyle ödenmek istenilmesi hâlinde, kurumca çıkarılan tebliğde belirtilecek ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren on beş gün içinde yapılan mahsuplar süresi içinde yapılmış sayılır. Kurum, işverenlerin her türlü borçlarını, varsa kendilerine yapacağı ödemelerden mahsup etmeye yetkilidir.

Prim borcunu takip etmeyen SGK yöneticisine kovuşturma

Yasal süresi içinde ödenmeyen prim alacakları için, muacceliyet tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde icra yoluna başvurmayan kurumun yetkili personeli hakkında genel hükümlere göre kovuşturma yapılır.

4-1/a sigortalısı olup, kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile kanuna göre ev hizmetlerinde ay içinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur.

Erken ödeme indirimi

4'üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tâbi olanlar ile bu kapsamda sayılan kişilerden sosyal güvenlik destek primine tâbi olanlar, isteğe bağlı sigortalı olanlar ve 60'ıncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentlerinde sayılan kişilerin kendileri, peşin olarak en fazla 360 güne kadar olan primlerini erken ödeyebilirler. Erken ödeme indirimine ilişkin süre, ödemenin yapıldığı günü takip eden günden kanunî ödeme süresinin son gününe kadar (son gün hariç) geçen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanır. Taksitler hâlinde yapılan ödemelerde, birden fazla taksitin erken ödenmesi hâlinde süre, erken ödenen her bir taksit içinde aynı şekilde belirlenir. Kanunun 87'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yükümlülerin ödeyeceği prim alacağının yasal ödeme süresinin hesabında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 18'inci maddesiyle uzayan süreler dikkate alınır. Erken ödeme indirimi, ödemenin yapıldığı ayda ödeme vadesi başlamış ayın prim tutarı hariç olmak üzere takip eden ayların primlerine ödemenin yapıldığı tarihi takip eden günden başlamak üzere Bakanlar Kurulu'nca belirlenen indirim oranları dikkate alınarak günlük hesaplanır.

İndirim miktarı, ödemesi gereken prim borcunun erken ödenen gün sayısı ve tespit edilen aylık oranın bir günlüğü ile çarpımı suretiyle bulunur. Bu miktar, ödemesi gereken prim borcundan çıkarılarak ödenecek tutar hesaplanır. Erken ödeme indirimi bu maddenin onbirinci fıkrasında belirtilen yükümlülerin üniteye yaptığı ödemelerde uygulanır. Erken ödeme kapsamında prim alacaklarını dönemleri itibarıyla sınırlamaya, münhasıran tahakkuk eden prim alacakları için uygulatmaya, indirimin yapılma şekli ve zamanı ile diğer usul ve esasları belirlemeye kurum yetkilidir.