Alıntı Resul KURT [email Nickli Üyeden Alıntı
info@resulkurt.com[/email] 19.09.2008 Dünya]506 sayılı kanunun geçici 20. maddesine göre, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettiği birlikler personelinin malullük, yaşlılık ve ölümlerinde yardım yapmak üzere, emekli sandıkları kurabilmektedir.

5510 sayılı kanunun geçici 20. maddesiyle 506 sayılı kanunun geçici 20'nci maddesi kapsamındaki sandıklar ve ilgili hükümler yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre; 506 sayılı kanunun geçici 20'nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahipleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na devredilerek bu kanun kapsamına alınacak. Üç yıllık süre Bakanlar Kurulu kararı ile en fazla iki yıl daha uzatılabilecek. Devir tarihi itibarıyla sandık iştirakçileri 4-1/(a) bendi (SSK) kapsamında sigortalı sayılacak.

Devir işlemi tamamlanıncaya kadar, sandık iştirakçileri, sandıktan aylık ve gelir alanlar ile bunların hak sahiplerinin sağlık ve sosyal sigorta yardımlarının sağlanması ile primlerinin tahsil edilmesine, ilgili sandık mevzuat hükümlerine göre sandıklarca ve sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlarca devam edilecek.

Sandık iştirakçileri ile aylık ve/veya gelir bağlanmış olanlar ve bunların hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na devrinden sonra bu kişilerin tabi oldukları vakıf senedinde bulunmasına rağmen karşılanmayan diğer sosyal hakları ve ödemeleri, sandıklar ve sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlarca karşılanmaya devam edilecek.

Söz konusu sandıklar ve sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlar ile kurum, bu madde uygulamasına ilişkin tüm işlemler nedeniyle doğacak her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmuştur.

Bu kanunun kısa vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası hariç diğer hükümleri bakımından; vakıf senetlerinde bu kanuna aykırı hükümler bulunması halinde, bu kanunun yürürlük tarihi itibariyle bu kanun hükümleri uygulanacak.

30/4/2008 tarihinden itibaren, sandıklarca bağlanmış/bağlanacak olan gelir veya aylıklara yapılacak artışlar, 506 sayılı kanuna göre bağlanan gelir veya aylıklara yapılan artışlardan fazla olamayacak.

İK yönetiminde iş hukuku uygulamaları

İşletmelerin üretim faktörlerini planlı ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek mal/hizmet üretirken, insan kaynağını iyi yönetmelerinin işletmelerin amacına ulaşmada önemli bir etkisi var.

İnsan kaynakları, kadrolama, personel geliştirme, ücret yönetimi ve personel yönlendirme, ve alışma ilişkilerinden oluşmaktadır.

Çalışanların işe alımından işten ayrılışına kadar olan süreçte, insan kaynakları yöneticilerinin stratejik ve tutarlı davranmaları, personel sicil dosyalarını güncel tutmaları, işletme içi kuralların ilkelerin ve politikaların doğru uygulanmasını sağlamaları, norm kadroları gözden geçirerek performans değerlendirme sistemini kurmaları ve en önemlisi fesih ile ilgili hak ve sorumlulukların zamanında, doğru ve özenli bir biçimde yerine getirme sorumlulukları çok önem kazanmıştır.
...