Alıntı Resul KURT Dünya Nickli Üyeden Alıntı
Özellikle ağır ve tehlikeli işlerde mutlaka sağlık raporu alınmak suretiyle işçinin bedence bu işi yapıp yapamayacağının belgelenmesi gerekiyor.

İşte, ilgili kanunları gereğince çalışacağı iş için sağlık raporu alınması gerektiği halde, sağlık raporuna dayanmaksızın veya alınan raporlarda çalıştığı işte tıbbî yönden çalışmasının elverişli olmadığı belirtildiği halde, genel sağlık sigortalısını çalıştıran işverenlere, bu nedenlerle kurumca yapılan sağlık hizmetine ilişkin giderler ile yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri tazmin ettirilecek.

Sosyal güvenlik reformu sonrasında, SSK'lı ve memur olarak çalışanlar, hekim veya diş hekimi sağlık raporu ile çalışamayacağı belgelenen işlerde çalıştırılamayacak. Bu kişileri çalıştıran işverenler, genel sağlık sigortalısının aynı hastalığı ile illiyet bağı kurulan hastalıkları sebebiyle kurumca yapılan masraflarını ödemekle yükümlü olacak. Bu kişiler, bir başka işverene ait işyerinde çalışmış ise bu durumu bilerek çalıştıran işveren ile genel sağlık sigortalısı, doğacak masraflardan kuruma karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacak.

GSS'de zamanaşımına dikkat

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin alacakları, hakkı doğuran olayın öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl içinde istenmezse zamanaşımına uğrar, hakkı doğuran olay tarihinden itibaren ise beş yıl sonunda düşer.

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, kanunun uygulanması bakımından hak ettikleri alacaklarının süresi içinde ödenememesi halinde, avans verilmesine kurum yetkilidir.

Genel sağlık sigortalısının yargı kararıyla gaipliğine karar verilmesi halinde genel sağlık sigortasına ait alacakların zamanaşımı süresi, gaipliğe ilişkin kararın kesinleştiği tarihte başlar.

SGK alacaklarında zamanaşımı

5510 sayılı kanun gereğince, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları devir ve temlik edilemeyecek.

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından aldıkları sağlık hizmeti nedeniyle kurumdan doğan alacaklarını sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularına, sigorta şirketlerine veya üçüncü kişilere devir ve temlik edebilecek.

Kurumun genel sağlık sigortası primi ve diğer alacakları, ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak on yıllık zamanaşımına tabi olacak.

5510 sayılı kanunun ve GSS Yönetmeliği'nin genel sağlık sigortası hükümlerine dayanılarak kurumca açılacak tazminat ve rücu davaları, on yıllık zamanaşımına tabi. Zamanaşımı tarihi; rücu konusu masraf ve ödemeler bakımından, masraf veya ödeme tarihinden itibaren başlayacak.

GSS'lilere yapılacak ödemeler

18 yaşını doldurmamış çocukların, kısıtlıların veya kendisine kayyum tayin edilen kişilerin sağlık hizmeti sunucusunda yapmış olduğu giderlerin kurumca ödenecek tutarı, bunların velisine, vasisine, kayyumlarına veya ilgili mevzuatla yetkilendirilen kuruluşların yetkili personeline ödenecek.