Alıntı Şevket TEZEL Sözcü Nickli Üyeden Alıntı

Bilindiği gibi yeni dönemde işçinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakının özel olarak açılan banka hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenmesi gerekiyor.

Bu bağlamda işverenlerin ücret ödeme bordrolarını SGK?ya verdikleri prim belgesinde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte düzenlemeleri gerekiyor.

Aynı işverene ait iş veya işyerleri ile ilgili defter veya kayıtların ortaklaşa tutulmuş olması ve bu defter veya kayıtların, her iş veya işyeri için ayrı ayrı verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde yazılı kazançlar toplamı ile uyumlu olması hâlinde, iş veya işyeri kayıtlarının verilen bu belgelerde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte olduğu kabul edilebilecek.

Tehlike sınıfları farklı olan işyerlerinde çalışan sigortalıların aylık ücret tediye bordrolarının işverenlerince ayrı ayrı düzenlenmesi gerekiyor.

Aylık ücret bordrosunda;

İşyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay, sigortalının adı, soyadı, sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı gibi bilgilerin yanı sıra ücretin alındığına dair sigortalının imzasının bulunması da zorunlu olacak.

Makbuz mukabilinde yapılan ücret ödemeleri ile banka kanalıyla yapılan ücret ödemelerinde imza koşulu aranmayacak.

Belirtilen unsurları taşımayan ücret ödeme bordroları geçersiz sayılacağı gibi her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgarî ücretin yarısı tutarında idarî para cezası uygulanacak.