Alıntı Şevket TEZEL Sözcü Nickli Üyeden Alıntı
Tedavi amacıyla yurtdışına gidiş için kurul raporu şart

Yurt dışındaki tedavi gerektiği SGK?ca yetkili kılınan sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmesi şartıyla geçerli. Ancak bu sürenin altı ayı geçmemesi de gerekiyor. Bu rapor SGK?ca belirlenecek sağlık kurulunca doğrulanması ve Sağlık Bakanlığınca da onaylanması durumunda yürürlüğe girecek. Teyit eden sağlık hizmeti sunucusunun görüşü ve SGK?nın onayı ile bu süre en çok iki yıla kadar uzatılabilecek.

Yurtdışında varsa önce sözleşmeli sağlık kuruluşuna gitmesi gereken sigortalı sözleşmeli olmayanı tercih eder ve arada da fiyat farkı oluşursa bu farkı da kendisi karşılayacak.

Tetkikler de yurtdışında yapılabilecek

Sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmek ve Sağlık Bakanlığınca onaylanmak koşuluyla yurt içinde yapılamayan tetkikler, numunenin ve gerekiyorsa numune verecek kişinin gönderilmesi suretiyle yurt dışı sağlık hizmeti sunucularında yaptırılabilecek ve bu işlemlere ait ücretler SGK?ca ödenecek.

GSS?li ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yurt dışında yapılacak tedavileri ile tetkik ve tahlil işlemleri için yapılacak giderlere mahsuben kişilere veya sağlık hizmeti sunucusuna SGK?ca avans ödenebilecek.

GSS Kapsamında Yol ve Refakatçi Giderleri Ödemesi Nasıl Olacak?

GSS Kapsamında yol ve refakatçi giderleri memurlar GSS?ye devredilinceye kadar memurlar dışındaki genel sağlık sigortalılarını ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerini kapsayacak.

Sevk için Tıbbî Gereklilik Aranacak

18 yaşından büyük genel sağlık sigortalısı ve 18 yaşından büyük bakmakla yükümlü olunan kişilerin yatarak tedavileri sırasında hekimin veya diş hekiminin tıbben gerek görmesi koşuluyla yanında kalan refakatçinin yatak ve yemek giderleri bir kişi ile sınırlı olmak üzere SGK?ca karşılanacak.

18 yaşını doldurmamış çocukların yanında refakatçi kalınması ve bu refakat nedeniyle yol gideri ve gündelik ödenebilmesi için tıbben gerek duyulma şartı aranmayacak.

Sevkin Diğer Koşulları

GS sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, başvurdukları sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda yapılan hekim veya diş hekimi muayenesi veya tedavisi sonrasında, gerekli teşhis ve tedavi cihazlarının veya ilgili branş uzmanının bulunmaması gibi tıbbî ve zorunlu nedenlerle görülecek lüzum üzerine hasta sevki yapılabilecek.

Yerleşim yeri dışına sevklerde yol giderinin ödenmesi, kişinin muayene veya tedavi olduğu yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmetinin sağlanabildiği en yakın sağlık hizmeti sunucusuna göre yapılacak.

Kişinin daha uzak bir yerleşim yerindeki sağlık hizmeti sunucusuna gitmesi hâlinde, en yakın sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu yerden itibaren oluşacak yol gideri farkı kendisince karşılanacak. Kişilerin özel araçları ile sağlık hizmeti sunucusuna gidiş ve dönüşlerinde mutat taşıt ücreti ödenecek.

Sevk yapılmaksızın yerleşim yeri dışındaki bir sağlık hizmeti sunucusundan sağlık hizmeti alınması hâlinde yol gideri ve gündelik ödenmeyecek.

Ödemelerin Koşulları

Ayakta tedavilerde, kendisinin ve bir kişi ile sınırlı olmak üzere refakatçisinin gidiş ve dönüş tarihleri için yol gideri ve sevk edilen sağlık hizmeti sunucusuna başvuru tarihi ile tedavinin sona erdiği tarihler arasında istirahatlı olunan süreler hariç olmak üzere gündelikleri,
Yatarak tedavilerde, kendisinin ve bir kişi ile sınırlı olmak üzere refakatçisinin gidiş ve dönüş tarihleri için yol gideri ve gündelikleri ile yatarak tedavi gördüğü tarihlerde refakatçisinin yatak ve yemek gideri,

SGK?ca ödenecek ve ödenen prim miktarına göre refakat giderlerinde farklı uygulama yapılmayacak. Refakatçi kalındığına dair belgelerin ibraz edilmesi gerekecek.