Alıntı Şevket TEZEL Sözcü Nickli Üyeden Alıntı
İsteğe bağlı Bağ-Kur?lular da üzülecek. Çünkü onlar da basamak sistemi yerine prime esas kazanç tabanından prim yatıracaklarından daha fazla prim ödeyecekler.

Köy muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar sevinecek. Çünkü bu sigortalılar yeni yasanın yürürlüğe girdiği yılda günlük kazancın 15 katı tutarında izleyen yıllarda da her yıl birer puan artırılarak 15 yıl sonra ayda 30 gün hizmet kazanabilecekler.

30 Nisan 2008?den sonra ilk defa sigortalı olanlar emeklilik yaşı açısından üzülecekler. Zira emeklilik yaşı açısından 61 ila 65 yaş arasında emekli olabilecekler.

GSS Bakımından Kimler Sevinecek? 18 yaşından küçük olanlar, 65 yaş veya özürlü aylığı alanlar, vatani hizmet ve şeref aylığı ile gazi aylığı alanlar, Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından bakılan çocuklar, köy korucuları, aile içindeki kişi başı geliri 212 YTL?den az olanlar ile dünya olimpiyat şampiyonları ile vatansız ve sığınmacıların genel sağlık sigortası primleri devletçe karşılanacak.

30 Nisan 2008?den sonra ilk defa sigortalı olacaklar üzülecek. Çünkü emekliyken SGDP ödeyip emekli aylıklarını da alarak çalışamayacaklar.

Akademili polisler sevinecek. Çünkü Emniyet Teşkilatında memur olarak çalışanların Polis Akademisinde geçen başarılı eğitim sürelerini borçlanmak suretiyle hizmetlerine ilave ettirebilecekler.

Parası olmayanlar sağlık bakımından üzülecek. Çünkü fark ücretinden çekinerek özel hastane ve polikliniklere yaklaşamayacak bu kesim, aynı çekinceleri nedeniyle kamu hastanelerinde de ?Hoca hekim?lerden yararlanamayacaklar.

Üniversiteli muvazzaf astsubaylar sevinecek. Çünkü 1 Ekim 2008 tarihinden önce üniversitelerin çeşitli fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarında kendi hesabına öğrenim yapıp muvazzaf astsubay nasbedilenler bahse konu okullarda geçen başarılı öğrenim sürelerini borçlanabilecekler.

Yurtdışı borçlanması yaparak emekli olanlar üzülecek. Çünkü bu takdirde SGDP ödeyip emekli aylıklarını da alarak çalışamayacaklar.

4/a sigortalısı (SSK?lılar) sağlık staj süresi bakımından sevinecek. Çünkü sağlık yardımından yararlanmak için 90 gün, bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık yardımından yararlanmaları ve kendi geçici işgöremezlik ödeneklerini alabilmeleri için 120 gün beklemeyecekler, son bir yılda 30 günlük primli çalışmalarının olması sağlık yardımından yararlanmalarına yetecek. Son bir yıl hesabında askerlik ve grev gibi süreler göz önüne alınmayacak.

4/a (SSK) sigortalısı malûller üzülecek. Zira 5-10 yıl arası sigortalılığı bulunan SSK?lılar ilk sigortalılıktan sonra oluşmuş en az yüzde 60 çalışma gücü kayıp oranına sahip olmaları halinde malûllük aylığına sahip olabilirken, yeni dönemde malûllük için en az 10 yıllık sigortalılık süresine sahip olmaları gerekecek.

Yüzde 60-66 arasında malûliyeti bulunanlar sevinecek. Çünkü malûl aylığı için daha önce aranan en az yüzde 66 oranında meslekte kazanma veya çalışma gücü kaybı oranı yüzde 60?a indirildi.

08.09.1999?dan sonra ilk defa sigortalı olanlar üzülecek. Çünkü taban aylıkları şu anki taban aylığın yüzde 35?ine düşecek.

Tescilsiz Bağ-Kur?lular sevinecek. Çünkü zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olmalarını gerektirecek şekilde çalışan fakat 1 Ekim 2008 tarihinden önce Bağ-Kur kayıtları bulunmayanların 30 Nisan 2008?den önce geçen beş yıllık çalışma sürelerini 1 Nisan 2008 tarihine kadar bildirimde bulunup borçlarını ödeyerek kazanabilecekleri gibi, ödemeyerek kendileri açısından engel olmaktan da çıkarabilecekler.

İŞVERENLER İÇİN ÇALIŞMA HAYATI

Alt İşverenliğin Tescilinde Muvazaa İncelemesi

Alt-asıl işveren ilişkisinin kurulabilmesi amacıyla alt işverence Bölge Müdürlüğüne verilmesi zorunlu belgelerde Kanuna aykırılık veya muvazaa kanaatini oluşturan delillerin bulunması hâlinde, söz konusu belgeler teftişe iletilecek.

Yapılacak muvazaa incelemesinde;

a) Alt işverene verilen işin, işyerinde asıl işveren tarafından yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin asıl işin yardımcı işlerinden olup olmadığı,

b) Alt işverene verilen işin işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olup olmadığı,

c) Alt işverenin daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kişi olup olmadığı,

ç) Alt işverenin işe uygun yeterli ekipman ile tecrübeye sahip olup olmadığı,

d) İstihdam edeceği işçilerin niteliklerinin yapılacak işe uygun olup olmadığı,

e) Alt işverene verilen işte asıl işveren adına koordinasyon ve denetimle görevlendirilenlerden başka asıl işverenin işçisinin çalışıp çalışmadığı,

f) Yapılan alt işverenlik sözleşmesinin iş hukukunun öngördüğü kamusal yükümlülüklerden kaçınmayı amaçlayıp amaçlamadığı,

g) Yapılan alt işverenlik sözleşmesinin işçilerin iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi yahut mevzuattan kaynaklanan bireysel veya kolektif haklarını kısıtlamaya ya da ortadan kaldırmaya yönelik yapılıp yapılmadığı,

hususları göz önünde bulundurulacak.

Muvazaa İncelemesi Sonucu

Yapılacak bu inceleme sonucunda asıl işveren-alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazaanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu bölge müdürlüğünce işverenlere tebliğ edilecek.

Tebliğ tarihinden itibaren 6 işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilecek ve itiraz üzerine verilen kararlar kesin olacak.
Rapora 6 işgünü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazaanın tespitini onamış ise tescil işlemi bölge müdürlüğünce iptal edilir ve alt işveren işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılacak.
İş müfettişinin muvazaalı işlemi tespit etmesi durumunda; itiraz süresinin geçmesi ya da mahkeme kararı ile muvazaanın onanması hâlinde asıl işveren ve alt işveren veya vekillerine idari para cezası uygulanacak. İş yerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı 10 bin YTL idari para cezası verilecek.