Alıntı Şevket TEZEL Sözcü Nickli Üyeden Alıntı
Yeni Dönemde Kamu Kurumları Hakediş Ödemelerinde Elektronik Sorgulama Yapabilecek

Kamu idareleri, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların tebligat adreslerini sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilgili SGK ünitesine bildirmek zorunda bulunuyor.

Buradaki kamu idareleri kavramına 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımları yapılan mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, fon bankaları da dahil bulunuyor.

İlgili ünite merkezde daire başkanlığını, taşrada sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik merkezlerini ifade ediyor.

Projelendirme üzerine veya özel bir talep üzerine üretimi yapılmadan piyasadan hazır halde alınıp satılan malın temini ile ilgili işlerle ilgili ihalelerin bildirimi zorunlu değil.

Kamu kurumunun konu hakkındaki yükümlülüğü bununla bitmiyor. Zira ilgili SGK ünitesi, bu bildirimin kayıtlarına intikal tarihini takip eden onbeş gün içinde işyeri sicil numarasını ve işyerine ilişkin gerekli diğer bilgileri ihaleyi yapan idareye bildirdikten sonra, Kamu İdaresi bu bilgiler ile kendi kayıtlarındaki bilgilerin örtüşmemesi halinde durumu, bilginin kendisine ulaştığı tarihten itibaren onbeş gün içinde SGK birimine tekrar bildirecek.

Kamu İdaresince işverenlerin hakedişleri, SGK?ya idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenebilecek olup, Kamu İdaresi, işverene yapacağı her hakediş ödemesinden önce, işverenin ve varsa alt işverenlerinin SGK?ya idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarının olup olmadığını, ilgili SGK biriminden yazı ile sorması gerekiyor.

SGK birimince işverenin ve varsa alt işverenlerinin muaccel borcunun bulunmadığı hususu idareye bir aylık süre içinde yazı ile bildirilmediği sürece bildirilmediği sürece, Kamu İdaresi tarafından işverene hakediş ödenemeyecek.

Elektronik Sorgulama Mümkün

Kamu İdareleri, yaptıkları ihaleler sonucunda işverene ödeyeceği her hakediş ödemesinden önce işverenin ve varsa alt işverenlerinin SGK?ya borçlarının bulunup bulunmadığı hususunda sorgulama yapabilmek için SGK?ya yetki başvurusunda bulunabilecek. SGK?ca başvurunun uygun görülmesi halinde Kamu idaresince, hemen ödenmesi gereken (muaccel) borçlarının bulunup bulunmadığı hususunda sorgulama yapılabilecek. Yapılacak sorgulama sonucu muaccel borcu bulunmayan işverenlerin hak edişleri yazı ile sorulmaksızın ödenebilecek.