Şevket TEZEL SÖZCÜ

5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımları yapılan mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, fon bankaları da dahil olmak üzere Kamu idarelerinin, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenen işverenler tarafından, ilgili İdareye ihale konusu işle ilgili olarak SGK?ya borcunun bulunmadığına dair ilişiksizlik belgesi ibraz edilmedikçe bu işverenlere ait kesin teminat iade edilmeyecek.

İhale konusu işle ilgili olarak işveren tarafından, ilişiksizlik belgesinin ibraz edilmemesi halinde, idare, kesin teminatın yöntemince ödenmesinin mümkün olduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde durumu ilgili SGK birimine yazı ile bildirerek, işverenin ihale konusu işin yapıldığı süreye ilişkin borcunun olup olmadığını soracak.

İlgili SGK birimince, ihale konusu işle ilgili olarak yapılacak araştırma işlemi sonucunda, yeterli işçilik bildirilmiş olduğunun ve işi üstlenenin ihale konusu işle ilgili olarak SGK?ya borçlarının bulunmadığının anlaşılması halinde, ilişiksizlik belgesi düzenlenecek.

İhale konusu işin, işverenlere ait SGK?da tescilli devamlı işyerlerinin sigortalıları ile yapılması halinde, inceleme muhatabı idareye karşı işi üstlenen işverenin tescilli işyeri olur. Bu defa söz konusu işyerinin ihale konusu işin yapıldığı sürede varsa prim ve diğer borçları ödenmedikçe ilişiksizlik belgesi verilmeyecek ve kesin teminatı iade edilmeyecek.

İşverenlerin, kesin teminatları üzerinde işçi ücreti alacakları dışında öncelik SGK alacaklarına ait olacak. Bunun dışındaki her türlü devir, temlik ve el değiştirme, ihtiyati haciz ve haciz işlemleri işçi ve SGK alacakları ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinden yürütülecek.

Projelendirme üzerine veya özel bir talep üzerine üretimi yapılmadan piyasadan hazır halde alınıp satılan işlerle ilgili olarak kesin teminatın iadesinde SGK?ca düzenlenecek ilişiksizlik belgesi aranmayacak.

1 Ekim 2008 tarihinde kesin teminatı iade edilmemiş olan ihale konusu işler hakkında, kesin teminatın iadesine ilişkin bu yeni dönem hükümleri uygulanacak.