Şevket TEZEL SÖZCÜ

Kamu idarelerince (5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımları yapılan mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, fon bankaları da dahil) ihaleyle verilen işlerde yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğunun anlaşılması halinde, fark işçilik miktarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, faaliyet süresinin son ayına maledilecek.

Bu suretle tahakkuk ettirilen prim tutarı, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek üzere işverene tebliğ olunacak.

Yapılan tebligata rağmen ödenmeyeceğinin SGK birimince hesaplanan borcun işverence bildirilmesi veya tebligatta belirtilen süre içerisinde cevap verilmemesi halinde, SGK birimi, işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti amacıyla, ihale konusu işin hakediş tutarını da dikkate alarak durumu, incelenmek üzere Sosyal Güvenlik Kontrol Memurluğu servisine ya da Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının ilgili birimine intikal ettirecek.

SGK?nın denetim ve kontrolle görevli memuru, işveren ve varsa alt işverenin yasal defter ve belgelerinin ibrazını yazı ile isteyecek.

Defter ve belgelerin ibraz süresinin bitiminden itibaren SGK?nın denetim ve kontrolle görevli memuru üç ay içinde (Önceki Yönetmelikte dört ay içinde) gerekli incelemeyi yaparak, konuya ilişkin rapor düzenleyecek.

Raporun SGK birimine ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içinde gerekli işlem yapılacak. Rapor sonucunda işverenin ve varsa alt işverenlerin borcunun bulunmadığının anlaşılması halinde, ilişiksizlik belgesi Kamu İdaresine gönderilecek.

Borcunun bulunduğunun anlaşılması halinde ise borcun niteliği ve miktarı ayrı ayrı belirtilerek ilgili Kamu İdaresine yazı ile bildirilecek.

Kamu İdaresi, bu yazının alındığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde kesin teminatı paraya çevirerek, SGK?nın hesabına yatıracak ve yatırılan paranın tutarını, ödeme tarih ve yerini, banka hesap numarasını, işyerinin sicil numarasını, işverenin adını ve soyadını (İşveren tüzel kişilik ise unvanını) yazı ile ilgili SGK ünitesine bildirecek.

Bu arada işveren tarafından borçlarını karşılayacak miktarda, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları ile Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler teminat olarak verildiği takdirde SGK birimince ilişiksizlik belgesi verilecek. Ancak, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu belgeler anaparaya tekabül eden satış değerleri üzerinden teminat olarak kabul olunacak. SGK birimince alınan teminat verildiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar nakde çevrilerek tahsil edilecek.

SGK?ya bu suretle teminat verilmesi, borç aslına gecikme cezası ve gecikme zammı uygulamasını durdurmayacak.