Şevket TEZEL sevtezel@hotmail.com SÖZCÜ

Aylık prim ve hizmet belgelerinden;

Toplu iş sözleşmeleri uyarınca geriye yönelik olarak ödenmesine karar verilen ücret farklarına ilişkin ek nitelikteki olanlarının, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı tarihi,
Bir aydan fazla istirahat alan sigortalılara SGK?ca ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin yanı sıra istirahatlı bulunulan süre için işverenlerince toplu iş sözleşmesine dayanılarak ücret ödenmesi hâlinde, bu ücretlere ilişkin ek nitelikteki olanlarının istirahat süresinin sona erdiği tarihi,
4857 sayılı İş Kanununa istinaden ve geçersiz nedenle feshe ilişkin olarak iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararların tebliğinden sonra, on iş günü içinde sigortalı, işe başlamak üzere işverene başvurduğu takdirde, iş mahkemeleri veya özel hakemlerce verilen karar uyarınca ödenmesine karar verilen ücretlere ilişkin ek nitelikte olanlarının, kesinleşen mahkeme kararının sigortalıya tebliğ edildiği tarihi izleyen onuncu iş gününü,
izleyen ay/dönemin, işyerinin özel nitelikte olması halinde 23 üne, resmi nitelikte olması halinde ise 7?sine kadar, SGK?ya, e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi gerekiyor.

Bu tür çalıştırma hallerinde de normalde olduğu gibi işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini yalnızca 1 sigortalı çalıştırıyorlarsa isteğe bağlı olarak, 2 ve daha fazla işçi çalıştırıyorlarsa zorunlu olarak e-Sigorta ile göndermeleri gerekiyor.

Zorunlu tutulduğu halde, cari aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmemesi halinde söz konusu belge kâğıt ortamında yasal süresi içinde SGK?ya verilse dahi,

Belgenin asıl olması halinde aylık asgarî ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgarî ücretin beşte biri tutarında,
Belgenin ek olması halinde, aylık asgarî ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgarî ücretin sekizde biri tutarında, idarî para cezasıyla karşılaşılabilecek.