Şevket TEZEL sevtezel@hotmail.com 24.10.2008 SÖZCÜ

İşverenlerin Prim Borçlarının KDV İadesi Alacaklarından Mahsubunda Gecikme Zammının Başlangıç Tarihine Dikkat

Gerek 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ve gerekse 5510 sayılı SSGSS Yasasına göre prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle de ödenebilmesi mümkün bulunuyor.

Bu takdirde katma değer vergisi iade hakkı sahibi kendisinin prim borçları için mahsup edilebileceği gibi, mal veya hizmet satın aldığı veya iştirak veya ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçları için de mahsuplaşma talebi yapılabiliyor.

Bu işverenlerin mahsup talebinde bulundukları ayda muaccel olan prim borçlarının ödeme sürelerini izleyen onbeş gün içinde mahsup suretiyle ödenmesi halinde, yasal süresi içinde ödendiği kabul ediliyor.

Örneğin 01.12.2008 ? 31.12.2008 ayı primlerini 31.01.2009 tarihine kadar ödemesi gereken işveren bu prim borcunun KDV iadesi alacaklarından mahsubunu talep ederse söz konusu sigorta primine denk gelecek iade tutarının, ilgili vergi dairesince 15.02.2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılması halinde, bahse konu aya ait primler yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilecek. Onbeşinci günün resmi tatile rastlaması ve bu nedenle prim borçlarının onbeşinci günü takip eden ilk iş günü içinde mahsup edilmesi halinde de yine primler yasal süresi içinde ödenmiş kabul edilecek.

Ancak prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesi talebinde bulunulduğu halde süresinde mahsup edilemeyen prim borçları için primler için yasal son ödeme tarihini izleyen günden başlanarak gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacak.

Keza mahsup edilen tutarın prim borcunun tamamını karşılamaması durumunda, mahsup edilen kısım yasal süresi içinde ödenmiş sayılacak, buna karşın ödenmemiş kısmı, 15 günlük süre dikkate alınmaksızın, yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihten ödemenin yapılacağı tarihe kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle ödenecek. Örneğin Aralık 1000 YTL tutan 2008 ayı prim borçları için 800 YTL lik KDV İadesi alacağından mahsup isteyen işverenin 800 YTL?si 15.02.2008 tarihinde mahsup edilebilse de eksik kalan 200 YTL?si için gecikme zammının başlangıç tarihi 31.01.2009 tarihi olacak.

Bahse konu uygulama kamu işyerlerini de kapsıyor.