kamu işçi maaş

Konu: İşçi Ücretlerinin Banka Aracılığı ile Ödenmesi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  16

  İşçi Ücretlerinin Banka Aracılığı ile Ödenmesi

  Arkadaşlar Merhaba,
  İşçi ücretlerinin banka aracılığı ile ödenmesi ile ilgili bir yönetmelik çıktı mı ? Bununla ilgili son durum nedir ? Benim kafam karıştı . Kimi 1 Ekimden itibaren geçerli diyor kimi Ocak 2009 dan itibaren diyor; kimi 50 kişiyi geçince kimi 10 kişiyi geçince bankadan ödenir diyor. Yardımcı olursanız sevinirim. ??? ??? ???


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  81

  Ynt: İşçi Ücretlerinin Banka Aracılığı ile Ödenmesi

  1 Ocak 2009 tarihinden itibaren 10 ve üzeri işçi çalıştıran işyerleri işçi ücretlerini banka kanalıyla ödeyecek.Bu uygulamayı 10 kişiden az çalışanı olan işyerleri ise isterlerse uygulayacak.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  16

  Ynt: İşçi Ücretlerinin Banka Aracılığı ile Ödenmesi

  Teşekkürler

 4. #4
  SİBEL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  SİBEL Guest

  Ynt: İşçi Ücretlerinin Banka Aracılığı ile Ödenmesi

  18 Kasım 2008 SALI
  Resmî Gazete
  Sayı : 27058

  YÖNETMELİK


  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

  ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN

  BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı; işçinin, gazetecinin ve gemi adamının; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakının bankalar aracılığıyla ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik, 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu, 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan işçi, gazeteci ve gemi adamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakını kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelik; Borçlar Kanununun 323 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası, Deniz İş Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrası ile İş Kanununun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Banka: Mevduat bankaları ile katılım bankalarını,

  b) Borçlar Kanunu: 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununu,

  c) Deniz İş Kanunu: 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununu,

  ç) Hesap: Mevduat bankaları nezdinde açılan vadesiz mevduat hesabını veya katılım bankaları nezdinde açılan özel cari hesabı,

  d) İş Kanunu: 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununu,

  e) Ödeme: Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkak ödemelerini,

  f) 5953 sayılı Kanun: 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunu,

  ifade eder.

  (2) Bu Yönetmelikte geçen diğer kavramlar; Borçlar Kanunu, 5953 sayılı Kanun, Deniz İş Kanunu, İş Kanunu ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununda belirtilen anlamlarıyla kullanılmıştır.  İKİNCİ BÖLÜM

  İşçiye, Gazeteciye ve Gemi Adamına Yapılan Ödemelerin

  Bankalar Aracılığıyla Yapılması

  Borçlar Kanununa tabi olarak çalışan işçiye yapılan ödemeler

  MADDE 5 ? (1) Borçlar Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran iş sahiplerince, işçinin sözleşmede gösterilen veya adet olan ya da kendisinin bağlı bulunduğu genel vekâletname ile belirlenen her türlü ödemelerden öncelikle kanunî kesintiler yapıldıktan sonra işçiye net olarak ödenecek bakiye tutarının bankalar aracılığıyla ödenmesi hususunda iş sahiplerine zorunluluk getirilip getirilmemesi ve bu zorunluluğun kapsamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.

  5953 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan gazeteciye yapılan ödemeler

  MADDE 6 ? (1) 5953 sayılı Kanuna tabi olarak Türkiye genelinde en az 10 gazeteci çalıştıran işverenler, çalıştırdıkları gazeteciye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

  Gazete ve mevkutelerde, haber ve fotoğraf ajanslarında gazeteci haricinde çalıştırılan işçiye yapılan ödemeler

  MADDE 7 ? (1) Gazeteci çalıştıran işverenler, aynı zamanda 5953 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan ve İş Kanununda ?işçi? tanımına giren kimseleri çalıştırmaları hâlinde, çalıştırılan gazeteci sayısı ile işçi sayısı toplamının en az 10 olması durumunda, çalıştırdıkları gazeteci ve işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

  Deniz İş Kanununa tabi olarak çalışan gemi adamına yapılan ödemeler

  MADDE 8 ? (1) Deniz İş Kanununa tabi olarak Türkiye genelinde en az 10 gemi adamı çalıştıran işverenler veya işveren vekilleri, çalıştırdıkları gemi adamına, o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

  Gemi adamına yapılan ödemeler için açılan banka hesap numarasına akitte yer verilmesi

  MADDE 9 ? (1) Hizmet akdi, işveren veya işveren vekili ile gemi adamı arasında, yazılı olarak Deniz İş Kanununun 6 ncı maddesinde belirtilen unsurları içerecek şekilde yapılır.

  (2) Hizmet akdinde, ücretin ödeme zamanı ve yeri ile gemi adamının ödemelerinin yapılacağı banka hesap numarası da bulunur.

  İş Kanununa tabi olarak çalışan işçiye yapılan ödemeler

  MADDE 10 ? (1) İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

  Zorunluluk hâli

  MADDE 11 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamında banka aracılığıyla ödeme yapması gereken işverenler, işveren vekilleri veya üçüncü kişiler, işyerlerinin bulunduğu mahalde banka şubesi bulunmaması ya da çalışanlara banka aracılığıyla ödeme yapılmasına imkân bulunmaması hâlinde ödemeler, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü şubeleri aracılığıyla yapılır.

  Ödemelerin niteliğinin belirtilmesi

  MADDE 12 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiler tarafından yine bu Yönetmelikte belirtilen kişilere bankalar aracılığıyla yapılan her türlü ödemelerde ödemelerin niteliği, hesabın açıklamasında belirtilir.

  Ödemelerin brüt olarak hesaba yatırılma zorunluluğunun getirilmesi

  MADDE 13 ? (1) Bu Yönetmelikte belirtilen işverenleri veya işveren vekillerini veyahut üçüncü kişileri, yapacakları ödemeleri bankalar nezdinde açılacak hesaplara brüt olarak yatırmaları hususunda zorunlu tutmaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık müştereken yetkilidir.  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  İdarî Para Cezaları

  Gazeteciye yapılan ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılmaması hâlinde uygulanacak idarî para cezası

  MADDE 14 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamında zorunlu tutulduğu hâlde gazeteciye yapılan ödemeleri bankalar aracılığıyla yapmayan işverene, 5953 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimi tarafından idarî para cezası verilir.

  Gemi adamına yapılan ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılmaması hâlinde uygulanacak idarî para cezası

  MADDE 15 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamında zorunlu tutulduğu hâlde gemi adamına yapılan ödemeleri bankalar aracılığıyla yapmayan işverene veya işveren vekiline, Deniz İş Kanununun 51 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının geminin bağlama limanının bulunduğu yer ilgili birimince idarî para cezası verilir.

  İşçiye yapılan ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılmaması hâlinde uygulanacak idarî para cezası

  MADDE 16 ? (1) İşçiye, İş Kanunundan veya toplu iş sözleşmesinden veyahut iş sözleşmesinden doğan alacaklarını, bu Yönetmelik kapsamında zorunlu tutulduğu hâlde bankalar aracılığıyla ödemeyen işverene veya işveren vekiline veyahut üçüncü kişiye, İş Kanununun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimi tarafından idarî para cezası verilir.  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Son Hükümler

  Yürürlük

  MADDE 17 ? (1) Bu Yönetmelik 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 18 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Maliye Bakanı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan birlikte yürütür.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2007
  Mesajlar
  69

  Ynt: İşçi Ücretlerinin Banka Aracılığı ile Ödenmesi

  Avans verme durumunda ne olacağı açıklanmamış herzamanki gibi.
  Net ücretin yarısını ay içinde avans olarak verdiğinizi düşünün ve bu yönetmeliğe göre ne yapacağınızı anlamaya çalışın... ???

  Brüt tutar yatırmaktan bahsediyor. Bundan anlaşılan net ödenecek paradan herhangi bir kesinti yapılmadan bankaya yatırılması gerektiği.

 6. #6
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.411

  Ynt: İşçi Ücretlerinin Banka Aracılığı ile Ödenmesi

  Avans da verilse bankadan vermek daha sağlıklı.
  Brüt tutar şu anda değil ilerde yapabilmek için yetki alıyor.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Kasım.2008
  Mesajlar
  557

  Ynt: İşçi Ücretlerinin Banka Aracılığı ile Ödenmesi

  benim kanaatime göre avans da ücret sayılan ödeme olarak nitelendirildiğinden kesinlikle banka kanalı ile yapılması gerekli. zaten öyle olmak zorunda. öyle olmasa idi herkes avans ödemesine sığınıp bankadan ödeme kuralını ihlal ederdi.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Aralık.2008
  Mesajlar
  89

  Ynt: İşçi Ücretlerinin Banka Aracılığı ile Ödenmesi

  12/2008 Ayı ücret ödemelerinin , 01/2009 Ayında yapılması durumunda da bankadan ödeme zorunluluğu var mı acaba?
  Teşekkür ederim.

 9. #9
  keremcem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  keremcem isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  5.773

  Ynt: İşçi Ücretlerinin Banka Aracılığı ile Ödenmesi

  1.1.2009 tarihinden itibaren yapılacak ücret ödemeleri banka kanalıyla yapılmalı.
  31.12.2008 de ödeyebilirsiniz.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Aralık.2008
  Mesajlar
  89

  Ynt: İşçi Ücretlerinin Banka Aracılığı ile Ödenmesi

  Çok teşekkürler.
  Teşekkür ederim.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. İşçi ücretlerinin bankadan ödenmesi
  Konu Sahibi SMMM FATİH Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 13
  Son Mesaj : 27.Nisan.2010, 13:27
 2. İşçi ücretlerinin bankadan ödenmesi.
  Konu Sahibi SMMM FATİH Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 12.Mart.2010, 16:46
 3. İşçi Ücretlerinin Bankadan Ödenmesi
  Konu Sahibi YAZ Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 31.Aralık.2008, 15:29
 4. Ücretlerin Banka Aracılığı ile Ödenmesi
  Konu Sahibi serengeti Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 04.Ekim.2008, 17:36
 5. İşçi Maaşlarının Banka Hesabından Ödenmesi Zorunluluğu ?
  Konu Sahibi stajer66 Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 12.Eylül.2008, 14:47

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36