Ruhsatsız Binaların İşçiliğinde Resen Tescil Uygulaması Başladı.Bilindiği gibi yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri içerir belgelerin birer nüshası veya tasdikli birer fotokopisi, verildikleri tarihten itibaren bir ay içinde valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince ilgili SGK ünitesine gönderiliyor.

Ruhsatların SGK birimlerine intikali üzerine ilgili birim yapı sahibine inşaata başlanmış olup olmadığını, başlanmış ise işyeri bildirgesinin verilmesi gerektiğini iadeli taahhütlü olarak bildirip sonucuna göre işlem yapıyordu.

Oysa 28/8/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 34 üncü maddesine ve 22.10.2008 ve 27032 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Ruhsat Vermeye Yetkili Mercilerce Verilen Ruhsatların Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesi İle Geçici İskan veya Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmesinde İlişiksizlik Belgesinin Aranılması Hakkında Tebliğ? gereği ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin SGK birimlerine intikali üzerine, yapı ruhsatları ile istihdama ilişkin bilgileri içerenler yönünden incelenecek ve ruhsata konu işte/inşaatta sigortalı çalıştırıldığı halde söz konusu iş/inşaat tescilli değilse, işyeri, SGK Birimince re?sen tescil edilecek.

Ayrıca Valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından geçici iskan veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce, yapılan inşaat dolayısıyla ilgililerden SGK?ya borçlarının bulunmadığına dair SGK?ca düzenlenmiş ilişiksizlik belgesinin istenilmeye devam edilecek. Aksi durumda bu nitelikteki yazı ibraz edilmedikçe ilgililere geçici iskân veya yapı kullanma izin belgesi verilmeyecek.

Tebliğde açıklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara, yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacak.

Şevket Tezel