İbrahim IŞIKLI 29.10.2008 Dünya

İşyeri bildirgesinin verilmemesi veya yasal süresi dışında verilmesi, 5510 sayılı kanunda belirtilen hak ve yükümlülükleri kaldırmamaktadır.

İşyeri bildirgesinin, adi posta veya kargo yolu ile gönderilmesi ya da kuruma doğrudan verilmesi halinde, bildirgenin kurumun evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih; taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi şeklinde gönderilmesi halinde, postaya verildiği tarih; e-sigorta kanalıyla gönderilmesi halinde ise internet kanalıyla gönderilmesi sırasında onaylama işleminin yapıldığı tarih, kuruma intikal tarihi olarak kabul edilecektir.

B- İşyerinin tescili nasıl yapılacak?

İşverenler tarafından, şirket kuruluşu aşamasında, çalıştırılacak sigortalı sayısı ile bu sigortalıların işe başlama tarihlerinin ticaret sicili memurluklarına bildirilmesi halinde, bu bildirimler kuruma yapılmış sayıldığından, ticaret sicil memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimleri en geç on gün içinde kuruma bildirmek zorundadır.

İşyerinde, 5510 sayılı kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işveren, en geç sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihte vermekle yükümlü olduğu işyeri bildirgesini düzenleyerek e-sigorta ile göndermek zorundadır. Ancak, SSİY'de, 4/(a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıranlar tarafından kuruma yapılacak bildirimlerin, kurum ile işveren, kamu idareleri ile kurum ve kuruluşların internet ve elektronik alt yapısı oluşturuluncaya kadar kağıt ortamında yürütüleceği öngörüldüğünden, işyeri bildirgesi, gerekli alt yapı oluşturuluncaya kadar kuruma kağıt ortamında verilecektir.

Aynı işverenin birden fazla işyeri kurması hâlinde, her bir işyeri için ayrı işyeri bildirgesi düzenlenecektir.
Diğer taraftan, tescili yapılacak işyerinde, hem ayın 1'i ila 30'u arasında, hem de ayın 15'i ila müteakip ayın 14'ü arasındaki çalışmalarına istinaden ücret alan sigortalıların bulunması halinde, her iki çalışma döneminden dolayı iki ayrı işyeri bildirgesi düzenlenerek ayrı ayrı işyeri tescili yapılacaktır.

17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre daha önce yapılmış olan ve 5510 sayılı kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrası (a) bendi kapsamında bulunan sigortalıların çalıştırıldığı işyerlerinin tescil işlemi, 5510 sayılı kanun hükümlerine göre yapılmış sayıldığından, söz konusu işyerlerinin kısa vadeli sigorta kolları prim oranı ile yapılan işin tehlike sınıf ve derecesinin belirlenmesine ilişkin geçiş hükümleri saklı kalmak kaydıyla yeniden işyeri bildirgesi düzenlenmeyecek, dolayısıyla ayrıca işyeri dosyası tescil edilmeyecektir.

C- İşyeri bildirgesinin kuruma gönderilmesi

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 29'uncu maddesinin birinci fıkrasında, işyerinde, kanunun 4'üncü maddesi birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran, böyle bir işyerini devir alan veya bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işverenler, işyeri bildirgelerini e-sigorta ile kuruma göndermekle zorunlu tutulmuşlardır.

Ancak, 4/a (SSK) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıranlar tarafından kuruma yapılacak bildirimlerin, kurum ile işveren, kamu idareleri ile kurum ve kuruluşların internet ve elektronik alt yapısı oluşturuluncaya kadar kağıt ortamında yürütüleceği öngörüldüğünden, işyeri bildirgesi, gerekli alt yapı oluşturuluncaya kadar kuruma kağıt ortamında verilmeye devam edilecektir.