30.10.2008 Erdal AYDIN Takvim

Kısa ve uzun vadeli sigortalı kollarına çalışanlar için kesilecek Genel Sağlık Sigortası primi (GSS) prime esas kazancın yüzde 12.5'idir. Bunun yüzde 5'i çalışan, yüzde 7.5'i işveren payıdır.

- Asgari ücretin üçte birinden az geliri olan vatandaşlar...
Harcamaları, taşınır ve taşınmaz malları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, SGK'ca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı, asgari ücretin üçte birinden (212.90) az olan vatandaşlar GSS primi ödemeyecek. SGK, aile içindeki geliri tesbit ederken aile bireylerini aynı hane içerisinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyükanne ve büyükbaba olarak belirlemektedir.

- Aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı...
Asgari ücretin üçte birinden az ise primler devlet tarafından asgari ücretin 1/3'ü ile asgari ücret arasında olanlar 25.55 YTL, asgari ücret ila asgari ücretin iki katı arasında olanlar ise 76.64 YTL, asgari ücretin iki katından fazla olanlar ise 153.29 YTL GSS primi ödeyecek. Bu primleri ödemeyen ve çalışmayan 18 yaşından büyük fertler (kanunda öngörülen istisnalar hariç) sağlık hizmetinden yararlanamayacak.