[quote][size=10pt]31.10.2008 Şevket TEZEL sevtezel@hotmail.com Sözcü

Sigortalı kişileri çalıştıran, gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan idareleri, kurum ve kuruluşları ifade eden işverenlere ilişkin bilgilerin şeffaf olarak temini amacıyla SSGSS Yasası kapsamında meslek odalarıyla kamu kurumlarına çeşitli yükümlülükler öngörülüyor.

Meslek Odaları ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Memurluğunca; SGK?dan gelir ve aylık alanlardan 5510 sayılı Kanun kapsamında yeniden çalışmaya başlayanların tespiti için talep edilmesi halinde sigortalılığa ilişkin bilgiler ve belgelerin SGK?ya verilmesi sağlanacak.

Ticaret Sicil Memurluklarınca; SGK?ca talep edilmesi durumunda ticaret şirket ve ortakları hakkında bilgilerin elektronik ortamda SGK?ya verilmesi sağlanacak.

Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğünce; inşaat faaliyetleri devam eden yapı kooperatiflerinin faaliyet durumları, yönetici ve ortakları ile hisse paylarına ilişkin bilgiler SGK?ya bildirilecek.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunca; esnaf ve sanatkarlar sicil müdürlüklerinin veri tabanları kullanılarak SGK?ya borçlu işverenlerle ilgili bilgilerin elektronik ortamda SGK?ya görüntülenmesi sağlanacak.

Ruhsat vermeye yetkili diğer merciler ve özel hukuk tüzel kişilerince; ruhsat ve ruhsat niteliği taşıyan belgeleri alarak inşaat işyerlerinde işçi çalıştırmaya başlayan işverenlerin, bu faaliyetlerinden dolayı SGK?ya işyerlerini tescil ettirip ettirmediklerinin tespiti ve kontrolü amacıyla ruhsata ilişkin alınan bilgi ve belgelerin talep edilmesi halinde SGK?ya intikali sağlanacak.

İhale makamı, kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlarca; ihale yoluyla her türlü işi üstlenenlerin SGK?ya bu işlerden dolayı işyerlerinin tescilini yaptırıp yaptırmadıkları, yaptırmış olmaları halinde ise yapılan işle ilgili SGK?ya verdikleri bilgilerin doğruluğunun tespiti amacıyla, bu işleri üstlenenler ile bu işlerden dolayı yapılacak olan asgari işçilik tespiti için üstlenilen işle ilgili bilgiler SGK?ya bildirilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığınca; teşvik kanunlarından yararlanmak için SGK?ya başvurtacak olan işverenlerin gelir vergisi mükellefi olup olmadıkları bilgisinin SGK?ya verilmesi sağlanacak.

İş-Kur?ca; teşvik kanunlarından yararlanmak için SGK?ya başvuracak olan işverenlerin, bu kanunlar kapsamına girip girmediğine ilişkin bilgiler elektronik ortamda SGK?ya verilecek.

Kamu İhale Kurumu kamu kurumlarından ihale alan ve SGK?ya borçlu gerçek ve tüzel işyeri işverenlerle ilgili bilgilerin elektronik ortamda SGK?ya görüntülenmesi sağlanacak.