kamu işçi maaş

Konu: Bağ-*Kur?lu*la*rın Bil*di*ri*mi Na*sıl Ya*pı*la*cak?

 1. #1
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Bağ-*Kur?lu*la*rın Bil*di*ri*mi Na*sıl Ya*pı*la*cak?

  02.11.2008 Ali TEZEL alitezel@alitezel.com Türkiye

  1 Ekim 2008 ta*ri*hin*den ge*çer*li ola*rak Bağ-Kur ba*sa*mak sis*te*mi so*na er*di. Bi*lin*di*ği üze*re, anı*lan ta*rih*ten ön*ce Bağ-Kur?da 24 ba*sa*mak bu*lu*nu*yor*du. Bağ-Kur si*gor*ta*lı*la*rın*dan her bi*ri, bu*lun*duk*la*rı ba*sa*ma*ğın ge*li*ri üze*rin*den he*sap*la*nan prim*le*ri*ni ay*nı ay için*de ku*ru*ma ödü*yor*lar*dı. Ba*sa*mak sis*te*mi*nin so*na er*me*siy*le bir*lik*te ti*ca*ri fa*ali*yet*te bu*lu*nan ki*şi*le*rin prim*le*ri*ni na*sıl öde*ye*cek*le*ri, bil*di*rim*le*ri*ni ne*ye gö*re ve na*sıl ya*pa*cak*la*rı so*ru*su he*nüz ye*te*rin*ce ce*vap bu*la*ma*dı...
  --------------------------------------------------------------------------------
  Bağ-*Kur?lu*la*rın bil*di*ri*mi na*sıl ya*pı*la*cak?

  K. Yıl*maz-Ano*nim ve li*mi*ted şir*ket or*tak*la*rı*nı 1 Ekim 2008?den iti*ba*ren 4/b?ye gö*re Bağ-Kur?lu ola*rak işe gi*ri*şi*ni in*ter*net*ten mi ve*re*ce*ğiz? Bor*dro dü*zen*ler*ken ay*rı bir bor*dro dü*zen*le*me*miz mi ge*re*ki*yor? Bağ-Kur bor*dro*su ya*pı*mı ile il*gi*li ne*re*den bil*gi ala*bi*li*riz? Açık*ça*sı Bağ-Kur ye*ni dü*zen*le*mey*le il*gi*li net bir bil*gi*ye ula*şa*ma*dık. Bi*zi bu ko*nu*da ay*dın*la*tır*sa*nız çok se*vi*ni*riz.
  Bu*gün*kü ya*zı*mız*da, oku*yu*cu*mu*zun sua*li çer*çe*ve*sin*de, son gün*le*rin gün*cel so*ru*la*rın*dan bi*ri*si*ne ce*vap ve*re*rek ben*zer so*run*la*rı ya*şa*yan oku*yu*cu*la*rı*mı*zı da ay*dın*lat*mış ola*lım.
  1 Ekim 2008 ta*ri*hin*den ge*çer*li ola*rak Bağ-Kur ba*sa*mak sis*te*mi so*na er*di. Bi*lin*di*ği üze*re, anı*lan ta*rih*ten ön*ce Bağ-Kur?da 24 ba*sa*mak bu*lu*nu*yor*du. Bağ-Kur si*gor*ta*lı*la*rın*dan her bi*ri, bu*lun*duk*la*rı ba*sa*ma*ğın ge*li*ri üze*rin*den he*sap*la*nan prim*le*ri*ni ay*nı ay için*de ku*ru*ma ödü*yor*lar*dı. Ba*sa*mak sis*te*mi*nin so*na er*me*siy*le bir*lik*te ti*ca*ri fa*ali*yet*te bu*lu*nan ki*şi*le*rin prim*le*ri*ni na*sıl öde*ye*cek*le*ri, bil*di*rim*le*ri*ni ne*ye gö*re ve na*sıl ya*pa*cak*la*rı so*ru*su he*nüz ye*te*rin*ce ce*vap bu*la*ma*dı.
  Ka*nu*nun ge*tir*miş ol*du*ğu ye*ni dü*zen*le*me*yi in*ce*le*di*ği*miz*de ti*ca*ri fa*ali*yet*te bu*lu*nan ki*şi*ler as*ga*ri üc*ret ile aza*mi üc*ret ara*sın*da is*te*dik*le*ri bir mat*rah se*çe*rek prim*le*ri*ni öde*ye*bi*le*cek*ler.
  Ör*ne*ğin; ver*gi mü*kel*le*fi*ye*ti ne*de*niy*le Bağ-Kur si*gor*ta*lı*sı olan (A) şah*sı, 1 Ekim*den son*ra as*ga*ri üc*ret (638.70) ile aza*mi üc*ret (4.151.55) YTL ara*sın*da bir mat*rah se*çe*bi*le*cek. Seç*miş ol*du*ğu mat*rah üze*rin*den yüz*de 20 ma*lul*lük, yaş*lı*lık ve ölüm si*gor*ta*sı pri*mi, yüz*de 12.5 ge*nel sağ*lık si*gor*ta*sı pri*mi ve yüz*de 1 ila 6.5 ara*sın*da iş ka*za*sı ve mes*lek has*ta*lı*ğı pri*mi öde*ye*cek.
  İş ka*za*sı ve mes*lek has*ta*lı*ğı prim ora*nı bu şah*sın yap*tı*ğı işin teh*li*ke*si*ne gö*re be*lir*le*ne*cek.

  Teb*liğ ya*yın*la*na*cak
  Bil*di*ri*min na*sıl ya*pı*la*ca*ğı ko*nu*sun*da Sos*yal Gü*ven*lik Ku*ru*mu Baş*kan*lı*ğı bir ge*nel*ge ve*ya teb*liğ ya*yın*la*ya*cak. 5510 sa*yı*lı Ka*nun si*gor*ta prim*le*ri*nin ta*kip eden ay so*nun*da öde*ne*ce*ği*ni açık bir şe*kil*de be*lirt*miş. Do*la*yı*sıy*la, ekim ayı prim*le*ri Ka*sım so*nu*na ka*dar öde*ne*bi*le*cek. Teb*liğ ve*ya ge*nel*ge*nin Ka*sım ayı için*de bu*gün*ler*de ge*cik*ti*ril*me*den he*men ya*yın*lan*ma*sı ge*re*ki*yor.
  Teb*liğ ve*ya ge*nel*ge bek*le*nir*ken Ka*nun*dan ve yö*net*me*lik*ten an*la*dı*ğı*mı*za gö*re, si*gor*ta*lı*lar prim öde*mek is*te*dik*le*ri mat*ra*hı ku*ru*ma bil*di*re*cek*ler.
  Bu ara*da her ay için ay*rı ay*rı mat*rah bil*di*rim ya*pıl*ma*sı*na ge*rek kal*ma*dan, is*ter*se ay*nı mat*rah üze*rin*den prim öde*ye*bil*me*si*ne im*kân ve*ril*me*si dü*şü*nül*mek*te*dir. Yi*ne de ge*nel*ge*nin son hâ*li*ni bek*le*mek*te fay*da var.

  İş*çi*niz*den az prim öde*ye*mez*si*niz
  Ti*ca*ri fa*ali*yet*te bu*lu*nan ki*şi*ler her ne ka*dar as*ga*ri üc*ret ile aza*mi üc*ret ara*sın*da bir mat*rah be*lir*le*me*de ser*best bı*ra*kıl*mış ol*sa*lar da, bu du*ru*mu sı*nır*la*yan bir is*tis*na*i du*rum söz ko*nu*su. Bu*na gö*re, ti*ca*ri fa*ali*ye*ti olan ve Ka*nun*da 4-b si*gor*ta*lı*sı ola*rak ad*lan*dır*dı*ğı*mız ki*şi*ler ay*nı za*man*da 4-a si*gor*ta*lı*sı ça*lış*tı*rı*yor*lar*sa, en faz*la üc*ret öde*dik*le*ri iş*çi*den da*ha az bir mat*rah*tan ken*di*le*ri*ni bil*di*re*me*ye*cek*ler.
  Bu kıs*mı aça*cak olur*sak; şir*ket or*ta*ğı olan (A) şah*sı ay*nı za*man*da şir*ke*tin*de 10 ki*şi ça*lış*tır*dı*ğı*nı var*sa*ya*lım. Bu iş*çi*ler*den do*ku*zu*nu as*ga*ri üc*ret*ten, bi*ri*si*ni 2000 YTL üze*rin*den ça*lış*tı*rı*yor*sa, ken*di bil*di*ri*mi*ni de 2000 YTL ve üze*rin*den yap*mak du*ru*mun*da. Özet*le; iş*ve*ren*ler, ken*di*le*ri için üc*ret öde*dik*le*ri iş*çi*ler*den da*ha dü*şük bir bil*di*rim ya*pa*ma*ya*cak*lar.
  5510 sa*yı*lı Ka*nun 1 Ekim 2008 ta*ri*hin*de yü*rür*lü*ğe gir*mek*le bir*lik*te, Bağ-Kur si*gor*ta*lı*la*rı is*ter*ler*se üç ay da*ha es*ki ba*sa*mak sis*te*mi ile prim öde*ye*bi*le*cek*ler. Ye*ni sis*te*min tek*nik ola*rak alt*ya*pı*sı*nın oluş*tu*rul*ma*sı ve ki*şi*le*rin bu*na uyum sağ*la*ya*bil*me*le*ri için üç ay*lık ge*çiş sü*re*ci*nin ön*gö*rül*müş ol*ma*sı ye*rin*de bir dü*zen*le*me ol*muş*tur.
  Yu*ka*rı*da be*lirt*ti*ği*miz üze*re, ko*nu*nun uy*gu*la*ma*sı*na yö*ne*lik teb*liğ ve*ya ge*nel*ge çok kı*sa sü*re için*de ya*yın*lan*ma*lı. Sos*yal Gü*ven*lik Ku*ru*mu*nun bil*gi iş*lem alt*ya*pı*sı*nın im*kân ta*nı*dı*ğı öl*çü*de iş*lem*le*ri ko*lay*laş*tı*rı*cı bir dü*ze*nin ha*ya*ta ge*çi*ril*me*si tüm 4-b si*gor*ta*lı*la*rı için ge*rek*li ve zo*run*lu*dur. Bu ko*nu*da bu haf*ta yap*tı*ğım açık*la*ma*la*ra ila*ve bir dü*zen*le*me ya*pı*lır*sa siz*le*re ak*ta*ra*ca*ğı*mız*da emin ola*bi*lir*si*niz.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  11

  Ynt: Bağ-*Kur?lu*la*rın Bil*di*ri*mi Na*sıl Ya*pı*la*cak?

  bilgilendirmeniz için teşekkür ederim sayın nane.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36