6.11.2008 Resul KURT info@resulkurt.com Star

Normalde hükümlü ve tutuklular sigortalı olmazlar. Ancak, hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında, iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortası uygulanacak ve bunlar, 4/(a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır. Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında, Kanunun iş kazası ve meslek hastalığı ile analık hükümleri uygulanacak. Bunlardan dileyenler isteğe bağlı sigorta ile emeklilik primini ödeyebileceklerdir.

Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutukluların işvereni, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, işveren vekilleri ise Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumunun sorumlu müdür ve amirleridir.

Maluliyet ve ölümde üçüncü kişilerin sorumluluğu

Sosyal güvenlik reformuyla birlikte, üçüncü bir kişinin kastı nedeniyle malûl olan sigortalıya veya ölümü halinde hak sahiplerine, 5510 Sayılı Kanun uyarınca bağlanacak aylığın başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısının, kurumca zarara sebep olan üçüncü kişilere rücu edileceği, üçüncü kişilerin peşin sermaye değerinin yarısından kusurları oranında sorumlu oldukları hükme bağlanmıştır.

Malullük veya ölüm hali, kamu görevlilerinin veya er ve erbaşlar ile kamu idareleri tarafından görevlendirilen diğer kişilerin vazifelerinin gereği olarak yaptıkları fiiller sonucu meydana gelmiş ise bu fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunanlar hariç olmak üzere, sigortalı veya hak sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan aylıklar için Kurumca, kurumuna veya ilgililere rücu edilmez.

Sigortalıların geçici olarak yurtdışında bulunmaları

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalıların işverenleri tarafından geçici görevle yurt dışına gönderilmeleri, (c) bendinde sayılan sigortalıların mevzuatlarında belirtilen usûle uygun olarak yurtdışına gönderilmeleri veya (b) bendinde sayılanların sigortalılığa esas çalışması nedeniyle yurtdışında bulunmaları halinde, bu görevleri yaptıkları sürece, sigortalıların ve işverenlerin sosyal sigortaya ilişkin hak ve yükümlülükleri devam eder.

5510 Sayılı Kanun?un ilk halinde, topluluk sigortası kapsamında sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce çalıştırılmak üzere bu ülkelere götürülen Türk işçileri de bu Kanunun uygulanmasında geçici görevle yurtdışına gönderilmiş sayılırken bu uygulamadan vazgeçilmiştir.

SGK işe giriş bildirgeleri internetten yapılacak

4/a (SSK) bendine tabi sigortalıları çalıştıran işverenlerden aylık prim ve hizmet belgesini zorunlu olarak e-sigorta yoluyla verenler;

1) 01/11/2008 tarihinden itibaren sigortalı tekrar işe giriş bildirgesini,

2) 01/12/2008 tarihinden itibaren ise sigortalı ilk işe giriş bildirgesini

zorunlu olarak e-sigorta yoluyla internet üzerinden verecekler.

Aylık prim ve hizmet belgesini e-sigorta yoluyla bildirme zorunluluğu olmayan işverenler sigortalı ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgesini kağıt ortamında kuruma verebilecekleri gibi e-sigorta yoluyla da Kuruma bildirileceklerdir. Aksi halde her bir sigortalı için bir asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacak.