12.11.2008 İbrahim IŞIKLI Dünya

Sağlıkta hızlı bir değişim yaşadık. Bir çoğumuz yeni uygulamaları takip etmekte zorlanıyor. Bu hafta okurlarımıza sağlıkta yapılan değişiklikleri aktarmaya karar verdik.

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı

Birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ile aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde aile hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacak. Ancak diğer sağlık kuruluşlarında özel hastanelerin aldığı yüzde 30 ile sınırlı fark ücret dışında ayrıca aşağıdaki tutarların da katılım payı olarak ödenmesi gerekiyor.

Katılım payı;

İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında???????.. 3 YTL,
Eğitim ve araştırma hastanelerinde??????????.. 4 YTL,
Üniversite hastanelerinde ?????????????? 6 YTL,
Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ?????????.. 10 YTL,

olarak uygulanacak.

Özellikle son günlerde çok sayıda okurun haklı yakınmalarını buradan duyurmak gerekti. Sosyal güvenlik reformunda, özel sağlık kurumlarına bir üst sınır getirildi ama, medula sistemine mükerrer kayıtlar hastaları çileden çıkartıyor. Çoğu kişi, katılım payının neden hastanelerde tahsil edilmediğini soruyor?

Sigortalılar, muayene olduğu sağlık kurumuna (özel hastane-devlet hastanesi v.b) başvurarak medula sistemine mükerrer giriş yapıldığını beyan edecek, sağlık kurumu da medula sistemine girerek mükerrer girişi silecek ve sorun ortadan kalkacak.

Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı

Kurumdan gelir ve aylık alanlar için %10, diğer kişiler için %20 oranında katılım payı alınacak.

Tıbbi malzeme katılım payı

Kurumdan gelir ve aylık alanlar için %10, diğer kişiler için %20 oranında katılım payı alınacak.

Katılım payı üst sınırı;

Tıbbi malzeme için ödenecek katılım payının tutarı, tıbbi malzemenin alındığı tarihteki brüt asgarî ücretin yüzde yetmişbeşini geçemez. Yüzde yetmişbeşlik üst sınırın hesaplanmasında her bir tıbbi malzeme bağımsız olarak değerlendirilir.

Katılım payı tahsili nasıl yapılacak?

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tahsili;

a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle,

b) Diğer kişiler için ise reçete ile ilaç temini için başvurulan Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından kişilerden,

tahsil edilecek.

Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı tahsili;

a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle,

b) Diğer kişiler için ise kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından kişilerden,

tahsil edilecek.

Tıbbi malzeme katılım payı tahsili;

a) Gözlük cam ve çerçeveleri için;

1) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle,

2) Diğer kişiler için ise kurumla sözleşmeli optisyenlik müessesesi tarafından kişilerden,

tahsil edilir.

b) Ağız protezleri katılım payı için;

1) Kurumla sözleşmeli sağlık kurum veya kuruluşlarınca yapılan ağız protezi katılım payları, sağlık kurum veya kuruluşlarınca kişilerden,

2) Kurumla sözleşmesiz; serbest dişhekimlikleri ile sağlık kurum veya kuruluşlarında yaptırılan ağız protezi katılım payları, sosyal güvenlik il müdürlüklerince/ sosyal güvenlik merkezlerince ödeme aşamasında kişilerden, tahsil edilir.

c) Kişilerce temin edilen vücut dışı protezler ve ortezler için;

Sosyal güvenlik il müdürlüklerince/ sosyal güvenlik merkezlerince ödeme aşamasında kişilerden tahsil edilir.