22.11.2008 Şevket TEZEL sevtezel@hotmail.com

İşçinin, gazetecinin ve gemi adamının; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakı bankalar aracılığıyla 01.01.2009?dan itibaren bankalar aracılığıyla ödenecek.

· İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması hâlinde,
· Basın İş Kanununa göre gazeteci çalıştıran işverenler Türkiye genelinde çalıştırdıkları toplam gazeteci ve işçi sayısının en az 10 olması hâlinde,
· Deniz İş Kanununa tabi olarak Türkiye genelinde en az 10 gemi adamı çalıştıran işverenler veya işveren vekilleri,

Çalıştırdıkları işçi ve gazetecilere o ay içinde yapacakları her türlü net ödemeleri bankalar aracılığıyla ödeyecekler.

Gemi adamına yapılan ödemeler için açılan banka hesap numarasına sözleşmede yer verilecek. Buna göre işveren veya işveren vekili ile gemi adamı arasındaki iş sözleşmesi yazılı olarak düzenlenecek hizmet akdi, ücretin ödeme zamanı ve yeri ile gemi adamının ödemelerinin yapılacağı banka hesap numarasını da içermiş olacak.

Bankalar aracılığıyla yapılan her türlü ödemelerde ödemelerin niteliği, hesabın açıklamasında belirtilmiş olacak.

Zorunlu durumda PTT şubeleri de kullanılabilecek

Banka aracılığıyla ödeme yapması gereken işverenler, işveren vekilleri veya üçüncü kişiler, işyerlerinin bulunduğu mahalde banka şubesi bulunmaması ya da çalışanlara banka aracılığıyla ödeme yapılmasına imkân bulunmaması hâlinde ödemeler, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü şubeleri aracılığıyla yapılacak.

Brüt yatırma da sotada bekleyecek

İşverenleri veya işveren vekillerini veyahut üçüncü kişileri, yapacakları ödemeleri bankalar nezdinde açılacak hesaplara brüt olarak yatırmaları hususunda zorunlu tutmaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık müştereken yetkili olacak.

Borçlar Kanununa tabi işçiler şimdilik beklemede

Nitelikleri itibariyle en fazla süren süreksiz işlerde çalışan işçilerin iş sözleşmesi, fesih ve yıllık ücretli izin uygulamasında olduğu gibi Borçlar Kanununa tabi işçilere yapılacak her türlü ödemelerin net tutarının bankalar aracılığıyla ödenmesi hususunda zorunluluk getirilip getirilmemesi ve bu zorunluluğun içeriğinin ne olacağı da yukarıda anılan bakanlıklarca ortaklaşa belirlenecek.

Cezai yaptırım

Gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaksızın ödenmesi durumunda, her bir gazeteci için işverene bin 500 YTL,

Gemiadamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırmayan işveren, işveren vekili hakkında, bu durumda olan her gemiadamı için bin 250 YTL,

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödemeyen işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye bu durumda olan her işçi ve her ay için 100 YTL,

idarî para cezası verilecek.

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Ayhan ŞANLI - 03.05.1982 ilk sigortalılık girişli, 22.12.1964 doğumlu, 30.09.2008 tarihi itibariyle isteğe bağlı dahil ödenmiş SSK primi toplam 3 bin 748 gün olan bir sigortalı olarak 5 bin 75 günü doldurmanıza kalan bin 347 günün tamamını isteğe bağlı sigortalılıkla tamamlarsanız 5 bin 75 günle emeklilik hakkını kaybedersiniz. Bu nedenle bin 347 günlü sürenin en az 3 ayını (90 gününü) çalışmaya başlayıp 4/a sigortalısı olarak ödemelisiniz. 1 Ekim 2008?den sonra isteğe bağlı prim miktarınızın bin 259?u geçmemesine dikkat etmelisiniz.

Memduh KARAFERYE - 06.02.1955 doğumlu 1990?da Bağ-Kur sigortalılığına başlamış ve 7 sene 4 ay 21 gün Bağ-Kur?luluktan sonra 3,5 yıl (bin 260 gün) SSK primi ödemiş bir sigortalı olarak 5 bin 525 günle emekli olabilirsiniz. Bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız 06.02.2013 tarihinde yaştan emekli olabilirsiniz.