23.11.2008 Şerif AKCAN serifakcan@yahoo.com

1 Ekim 2008 ta*ri*hin*de yü*rür*lü*ğe gi*ren 5510 sa*yı*lı Sos*yal Si*gor*ta*lar ve Ge*nel Sağ*lık Si*gor*ta*sı Ka*nu*nu ile her*han*gi bir aya ait si*gor*ta prim*le*ri*nin ta*kip eden ay so*nu*na ka*dar öde*ne*ce*ği be*lir*til*miş*tir.
Hak*lı ola*rak ?bun*da ne var za*ten böy*le de*ğil miy*di??di*ye*bi*lir*si*niz.
Evet, bu uy*gu*la*ma SSK si*gor*ta prim*le*ri için böy*le idi. SSK prim*le*ri için 5510 sa*yı*lı Ka*nun öde*me sü*re*si yö*nün*den ge*tir*miş ol*du*ğu her*han*gi bir ye*ni*lik yok*tur.
Bağ-Kur si*gor*ta*lı*la*rı için ta*ma*men ye*ni bir dü*zen*le*me uy*gu*la*ma*ya gir*di. Şöy*le ki;
1479 sa*yı*lı Bağ-Kur Ka*nu*nu çer*çe*ve*sin*de es*naf, sa*nat*kâr ve şir*ket or*tak*la*rı gi*bi ti*ca*ri fa*ali*ye*ti ne*de*niy*le Bağ-Kur si*gor*ta*lı*sı olan ki*şi*ler si*gor*ta prim*le*ri*ni ait ol*du*ğu ay için*de öde*mek zo*run*day*dı*lar.
Ör*ne*ğin; Ey*lül 2008 ayı*na ait Bağ-Kur pri*mi*nin yi*ne ey*lül ayı so*nu*na ka*dar ban*ka*lar ara*cı*lı*ğı ile öden*me*si zo*run*luy*du. Ak*si hal*de ge*cik*me zam*mı iş*le*me*ye baş*lı*yor*du.
1 Ekim 2008 ta*ri*hin*den son*ra*ki uy*gu*la*ma ile ti*ca*ri fa*ali*yet*te bu*lu*nan ve es*ki an*lam*da Bağ-Kur si*gor*ta*lı*sı sa*yı*lan*lar da ay*lık prim*le*ri*ni ta*kip eden ay so*nu*na ka*dar öde*ye*bi*le*cek*ler.
Ör*ne*ğin; Bağ-Kur si*gor*ta*lı*la*rı (ye*ni ka*nun*la 4-b?li*ler) Ka*sım 2008 ayı*na ait si*gor*ta prim*le*ri*ni Ara*lık 2008 so*nu*na ka*dar öde*ye*bi*le*cek*ler.
Bu uy*gu*la*ma ne*ti*ce*sin*de, da*ha ön*ce ay*lık öde*me yap*tık*la*rın*dan do*la*yı ye*ni sis*tem*de bir ay son*ra öde*me hak*la*rı or*ta*ya çık*tı*ğın*dan ara*da bir ay prim öde*me*ye*cek*ler.
Ekim ayı için ne*den bu ha*be*rin ya*pıl*ma*dı*ğı so*ru*su ak*la ge*le*bi*lir?
Ka*nu*nun prim*le*rin öde*me sü*re*si*ni dü*zen*le*yen mad*de*si*ne bak*tı*ğı*mız*da çok açık bir şe*kil*de ait ol*du*ğu aya ait prim*le*rin ta*kip eden ay so*nu*na ka*dar öde*ne*bi*le*ce*ği gö*rül*mek*te*dir. Hal böy*le ol*mak*la bir*lik*te Ku*rum*dan her*han*gi bir açık*la*ma ya*pıl*ma*dı*ğı için ekim ayı için*de siz*ler*le bu ko*nu*yu pay*la*şa*ma*dık.
Biz yaz*ma*dı*ğı*mız gi*bi Bağ-Kur si*gor*ta*lı*la*rı*nın bü*yük ço*ğun*lu*ğu da ih*ti*yat*lı dav*ra*na*rak ekim prim*le*ri*ni yi*ne ekim ayı için*de öde*di*ler. Öde*me ya*pan*lar için her*han*gi bir hak kay*bı söz ko*nu*su de*ğil*dir. Hat*ta 5510 sa*yı*lı Ka*nu*na ko*nu*lan bir ge*çi*ci mad*de ile öte*den be*ri Bağ-Kur si*gor*ta*lı*sı ola*rak de*vam eden*le*rin Ara*lık 2008 ayı so*nu*na ka*dar es*ki ba*sa*mak*la*rı üze*rin*den prim ya*tır*ma*la*rı*na im*kân ta*nın*dı.

Ba*sa*mak sis*te*mi ta*rih ol*du
Bağ-Kur si*gor*ta*lı*la*rı öde*mek is*te*dik*le*ri prim mik*ta*rı*nı da ken*di*le*ri be*lir*le*ye*cek*ler. Bu*na gö*re, as*ga*ri üc*ret (bu*gün için 638.70 YTL) ve as*ga*ri üc*re*tin al*tı bu*çuk ka*tı olan ta*van (bu*gün için 4151.55 YTL) ara*sın*da is*te*dik*le*ri bir mat*rah üze*rin*den prim öde*ye*bi*le*cek*ler.
Prim öde*me*ye esas ola*cak mat*rah be*lir*le*me*ye tek bir sı*nır ge*ti*ril*miş*tir. Ti*ca*ri fa*ali*ye*ti ne*de*niy*le es*ki an*lam*da Bağ-Kur ye*ni dü*zen*le*me*de 4-b sta*tü*sün*de olan ki*şi*ler yan*la*rın*da ça*lış*tır*dık*la*rı iş*çi için öde*dik*le*ri üc*ret*ten da*ha az bir mat*rah se*çe*me*ye*cek*ler.
Ör*ne*ğin, 5 ki*şi ça*lış*tı*ran (A) şah*sı iş*çi*le*rin*den bi*ri*si*ne en yük*sek üc*ret ola*rak 2000 YTL ödü*yor*sa ken*di*si için se*çe*ce*ği si*gor*ta mat*ra*hı*nı da en az 2000 YTL ve üze*rin*de be*lir*le*mek du*ru*mun*da.
İş*çi ça*lış*tır*ma*yan*lar için böy*le bir sı*nır*la*ma yok*tur.

Bil*dir*ge ver*me sü*re*si uza*tıl*dı
Sos*yal Gü*ven*lik Ku*ru*mu*na 23 Ka*sım 2008 (söz ko*nu*su ta*ri*hin pa*za*ra gel*me*si ne*de*niy*le 24 Ka*sım) ta*ri*hi*ne ka*dar ve*ril*me*si ge*re*ken ekim ayı*na ait ay*lık prim ve hiz*met bel*ge*le*ri*ni ver*me sü*re*si 1 Ara*lık 2008 ta*ri*hi*ne uza*tıl*dı.
Bi*lin*di*ği üze*re, 5510 sa*yı*lı Ka*nu*nun yü*rür*lü*ğe gir*me*si ile bir*lik*te Ku*rum ta*ra*fın*dan ya*yım*la*nan teb*liğ ile ?Ay*lık Prim ve Hiz*met Bel*ge*si?ni ver*me sü*re*si ta*kip eden ayın 23?üne çe*kil*miş*ti.
1 Ekim ön*ce*si uy*gu*la*ma*ya gö*re, her bir aya ait prim bel*ge*le*ri*nin ta*kip eden ayın so*nu*na ka*dar Ku*ru*ma ve*ril*me*si müm*kün*dü. Teb*liğ ile ya*pı*lan de*ği*şik*lik so*nu*cu özel*lik*le beş pu*an*lık in*di*rim uy*gu*la*ma*sı*nın tam ola*rak ha*ya*ta ge*çi*ri*le*me*me*si ne*de*niy*le yı*ğıl*ma*lar ola*ca*ğı tes*pit edil*di.
Sos*yal Gü*ven*lik Ku*ru*mu ta*ra*fın*dan in*ter*net si*te*sin*den (www. sgk.gov.tr) ya*pı*lan açık*la*ma ile ekim ayı*na ait bil*dir*ge*le*rin 1 Ara*lık 2008 ta*ri*hi*ne uza*tıl*dı*ğı be*lir*til*miş*tir.
Kı*sa va*de*li çö*züm ola*rak sü*re uza*tı*mı çok isa*bet*li ol*mak*la bir*lik*te beş pu*an*lık si*gor*ta prim in*di*ri*mi uy*gu*la*ma*sı*nın ay so*nu gel*me*si*ne rağ*men ha*ya*ta ge*çi*ri*le*me*miş ol*ma*sı Ku*rum için olum*suz bir gö*rün*tü*dür. Kı*sa sü*re*de ne*ti*ce*len*me*si*ni il*gi*li*ler*den siz*ler*den ge*len is*tek*ler doğ*rul*tu*sun*da ta*lep edi*yo*ruz.