5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (a), (b), (d), (e)
ve (f) BENTLERİNDE BELİRTİLENLER İÇİN
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ KESİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere, 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Aylık
Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme
Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ?in ?2.1.3-Belgeye ilişkin bilgiler? bölümünün
üçüncü paragrafı ?5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (d), (e) ve (f)
bentlerinde belirtilenler için13 nolu belge türü seçilecektir.? şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (d), (e) ve (f)
bentlerine istinaden sigortalılıkları sağlanan;

-İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim
kurullarına seçilenler,

-Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve
saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün
güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarlar,

-2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre
çalıştırılanlar,

-24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen umumî
kadınlar,

-Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak
çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler ile 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (c) bendi kapsamında çalıştırılanlar,

hakkında işsizlik sigortası hükümleri uygulanmayacağından, bu sigortalılar 13 nolu belge
türü (TÜM SİGORTA KOLLARINA TABİ OLUP İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ
KESİLMEYENLER) seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri ile
Kuruma bildirilecektir.