kamu işçi maaş

Konu: Bireysel Emeklilik İçin Ödenen prim

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  577

  Bireysel Emeklilik İçin Ödenen prim

  Bireysel Emeklilik İçin Ödenen primlerinin işçiden kesilen gelir vergisinden düşülmesi hesabı nasıl oluyor? Bilgilerinizi paylaşırsanız memnun olurum. Hayırlı işler dilrerim.

  İnsanlar Kırmızı Güllerin Peşinden Koşarken Ayaklarının Altında Ezilen Papatyaların Farkında Olmaz Çoğu Zaman.

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Şubat.2008
  Mesajlar
  41

  Ynt: Bireysel Emeklilik İçin Ödenen prim

  bireysel emeklilik için ödenen tutarların brüt maaşın %10' unu geçmemesi lazım. Geçtiği taktirde fazla olan kısım dikkate alınmaz. Brüt kazancından SSk primi ve işsizlik Sigortası düşüldükten sonra ödenen tutar kadar vergi indirimi düşülür.Çıkan rakam o ayki gelir vergisi matrahıdır. Daha sonra A.G.İ. düşülür.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  285

  Ynt: Bireysel Emeklilik İçin Ödenen prim

  Merhaba,

  Bir çalışanımız daha önceki işyerinde ödediği hayat sigortası ve bireysel emeklilik primlerinin her ay sonunda kendisine belli bir tutarının iade edildiğini söylüyor.Böyle bir şey mümkün müdür? öyle ise iade edilen kısım nedir ve nasıl hesaplanır? yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.563

  Ynt: Bireysel Emeklilik İçin Ödenen prim

  Mümkündür,forumda arama yapınız.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  21

  Ynt: Bireysel Emeklilik İçin Ödenen prim

  Resmi Gazete No: 25901
  Resmi Gazete Tarihi: 09.08.2005
  Maliye Bakanlığından:
  256 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
  1. Giriş
  Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortaları için ödenen katkı payı ve primlerin gelir vergisi matrahının hesaplanmasında indirimi ve bu indirime ilişkin olarak katkı payı ve primlerin belgelendirilmesi konularında Bakanlığımıza iletilmiş sorulara ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

  2. İndirim Konusu Yapılacak Prim ve Katkı Payı Ödemelerinin Belgelendirilmesi
  Gelir Vergisi Kanununun 63 ve 89 uncu maddelerinde yer alan hükümler uyarınca şahıs sigortaları ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payı ve primlerin, belirli şartlar çerçevesinde, gelir vergisi matrahının tespitinde indirimi mümkün bulunmaktadır. İndirimin doğru bir şekilde uygulanabilmesi için ödeme tutarı ile tarihinin belgelendirilmesi gerekmektedir.
  Prim ve katkı payı ödemeleri makbuz karşılığı doğrudan sigorta veya bireysel emeklilik şirketine yapılabildiği gibi, banka şubeleri, bankaların otomatik para çekme makineleri (ATM), internet veya telefon bankacılığı, kredi kartları veya posta çeki aracılığıyla da yapılabilmektedir.
  Ödeme tutarı ve tarihinin; sigorta veya bireysel emeklilik şirketlerince düzenlenen makbuzlarla ya da ödeyenin adı ve soyadı, ödemenin ait olduğu dönem, ödenen prim veya katkı payı tutarı, ödeme yapılan sigorta veya bireysel emeklilik şirketinin ünvanı ve ödemenin türüne (Şahıs sigorta primi veya bireysel emeklilik katkı payı) ilişkin bilgilerin yer alması koşuluyla banka dekontları, otomatik para çekme makinası makbuzları, kredi kartı ekstreleri ve posta çekleri ile tevsik edilebilmesi mümkündür.
  Ayrıca, sigorta poliçesi veya emeklilik sözleşmesinin bir örneğinin (fotokopisinin) işverene verilmesi halinde sigorta veya emeklilik şirketlerince faks veya e-posta yoluyla katılımcılara gönderilen makbuz örnekleri ile internet ortamında yapılan ödemelere ilişkin olarak bilgisayardan alınan çıktılar esas alınarak da indirim uygulanabilecektir. Bu durumda bir önceki paragrafta belirtilen belgelerden birinin ya da yapılan ödemelerin tutarı, dönemi ve tarihini gösteren sigorta veya emeklilik şirketlerince düzenlenmiş bir yazı veya ekstrenin, indirimin uygulandığı ücretin ilgili olduğu yılı izleyen yılın ikinci ayı sonuna kadar işverene iletilmesi gerekmektedir. Herhangi bir sebeple işten ayrılma olması durumunda söz konusu belgeler işten ayrılmadan önce işverene iletilecektir. Ancak, işverence uygun görülmesi halinde, işten ayrılma tarihinden itibaren bir ay içinde de iletilebilecektir. Sigorta primi ve katkı payının sigorta veya emeklilik şirketine hizmet erbabı tarafından doğrudan ödenmeyip, işverenler aracılığıyla ödenmesi halinde (grup sigortası veya grup bireysel emeklilik sözleşmesi ), sigorta poliçesi veya bireysel emeklilik sözleşmesinin bir örneğinin işverende bulunması ve bu poliçe veya sözleşmede sigorta priminin veya bireysel emeklilik katkı paylarının ödeme dönemlerinin, ayrıca bu dönemler için ödenecek prim ve katkı payı tutarlarının belli edilmiş olması kaydıyla, hizmet erbabı için işveren tarafından sigorta veya emeklilik şirketine ödenen ve/veya hizmet erbabının ücretinden kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilen sigorta primi ve katkı payı, her bir kişi için ayrıca yukarıda belirtilen belgeler aranmaksızın ücretin vergi matrahının tayininde indirim olarak dikkate alınabilecektir.
  3. Katkı Payı ve Primlerin İndirim Konusu Yapılacağı Dönem
  Katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, gelirin elde edildiği dönem ile ilişkili olması ve bu dönem sonuna kadar ödenmiş olması gerekmektedir. Gelir vergisi uygulamasında vergilendirme dönemi takvim yılıdır. Bununla birlikte, tevkif yoluyla ödenen vergilerde, istihkak sahipleri ayrıca yıllık beyanname vermeye mecbur değillerse tevkifatın ilgili bulunduğu dönemler vergilendirme dönemi sayılmakta ve kesilen vergiler gelir vergisinin yerine geçmektedir. Buna göre, yıllık beyannamede indirim konusu yapılacak prim veya katkı payının, beyannamenin ilgili olduğu yıl ile ilişkili olması ve bu yılın sonuna kadar ödenmesi, ücretlere ilişkin indirimde ise ücretin ilgili olduğu ay ile ilişkili olması ve bu aylık dönemin sonuna kadar ödenmiş olması gerekmektedir.
  Ölüm, kaza gibi risklere karşı yaptırılan şahıs sigortaları belirli bir dönemi kapsamakta ve bu dönem için hesaplanan prim peşin olarak veya taksitler halinde ödenebilmektedir. Birikimli sigortalar ve bireysel emeklilik sisteminde ise prim veya katkı payları aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık dönemler itibariyle belirlenebilmekte ve ödenmektedir. Aylık bazda yapılacak indirimde, primin peşin ödenmesi veya taksit dönemlerinin bir aydan daha uzun belirlenmesi halinde, prim tutarı ilgili olduğu aylar dikkate alınarak (ödenmiş olması şartıyla) indirim konusu yapılacaktır. Oransal sınırlar (ücretin %10?u veya %5?i gibi) çerçevesinde kalsa dahi daha sonraki aylara ilişkin peşin olarak ödenen tutarların ödendiği ayda indirim konusu yapılması mümkün değildir.

  Yıllık bazda yapılacak indirimde de sadece gelirin ilgili olduğu yıla ilişkin prim tutarı indirim konusu yapılacaktır. Örneğin 1 Temmuz 2005 tarihinden başlamak üzere bir yıllık yapılan ve bedeli peşin olarak ödenen sağlık sigortası priminin altı aylık kısmının 2005 yılına, diğer altı aylık kısmının da 2006 yılına ilişkin beyannamede indirim konusu yapılması gerekir. Genel bütçeye dahil idare ve müesseseler yaptıkları vergi tevkifatı için muhtasar beyanname vermemektedir. Ücretlerini peşin alan ücretlilerin, aylık dönemler itibariyle ödedikleri şahıs sigorta primleri ve bireysel emeklilik katkı payları, prim ve katkı payı ödeme belgesinin primin ve katkı payının ait olduğu ay içinde işverene ibraz edilmesi koşuluyla oransal ve mutlak sınırlamalar çerçevesinde izleyen aylara (bir sonraki aya) ait ücretlerin vergi matrahının hesabında indirim olarak dikkate alınabilecektir.
  4. İlgili Olduğu Dönemde İndirilemeyen Prim ve Katkı Paylarının Durumu
  Zarar beyanı ya da oran ve tutar sınırlamaları dolayısıyla yıllık beyannamede indirim konusu yapılamayan prim veya katkı paylarının daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılması mümkün değildir. Aynı şekilde ücretlilerin ödediği prim ve katkı payının ilgili olduğu ayda indirilemeyen kısmı, izleyen aylara ait ücretin matrahından indirilemeyecektir.
  5. Belirlenmiş Sınırların Üzerinde Yapılan Ödemeler
  Bireysel emeklilik uygulamasında sözleşmede aksine bir hüküm bulunmaması halinde, sözleşmede ilgili dönemde ödenmesi öngörülenin üzerinde ödenen katkı payı, ödeme tarihinden önceki son bir yıllık döneme ait ödenmemiş katkı paylarına mahsup edilmekte veya ödeme tarihinden itibaren azami bir yıllık dönemde ödenmesi gereken katkı payı olarak kabul edilmektedir. Diğer hallerde, katkı payının üzerinde yapılan ödemeler ilgili ödeme tarihindeki katkı payı olarak kabul edilmektedir. Sözleşmede dönem için belirlenen katkı payının üzerinde ödeme yapılması ve bu ödemenin ileriki dönemler için ödenmesi gereken katkı payı olarak kabul edilmesi halinde, ödenen katkı payı ilgili olduğu dönemde indirim konusu yapılabilecektir. Sözleşmede o dönem için ödenmesi öngörülen katkı payı tutarının üzerinde ödeme yapılması ve bu fazlanın ödemenin yapıldığı döneme ilişkin katkı payı
  olarak kabul edilmesi halinde, indirim hakkı sadece o dönemle ilgili olarak kullanılabilecek olup oran ve tutar yönünden sınırlamalar nedeniyle indirilemeyen kısım, daha sonraki dönemlerde indirilemeyecektir.
  6. Geçmiş Dönemlere Yönelik Yapılan (Gecikmiş) Ödemelerin Durumu
  Gelir Vergisi Kanununun 63 ve 89 uncu maddelerinde yapılmış olan düzenlemelere göre, ödenmemiş prim veya katkı payları, sigorta poliçesi veya emeklilik sözleşmesi bulunsa dahi indirim konusu yapılamamaktadır. Geçmiş dönemlere ilişkin olarak yapılan prim ve katkı payı ödemelerinin düzeltme yoluyla ödemenin ilgili olduğu dönemin matrahının tespitinde indirim konusu yapılması da mümkün değildir. Ancak ödemenin geçmiş dönem, cari dönem veya izleyen dönemleri de içeren bir ödeme olması halinde, geçmiş döneme ilişkin prim ve katkı payı tutarı da ödemenin ilgili olduğu kalan aylarda indirim konusu yapılabilecektir.
  Örnek:
  1.200,00 YTL aylık ücret geliri elde eden bir hizmet erbabı 01/01/2006 tarihi itibariyle kendisine ait hayat sigortası sözleşmesi yapmış olup, ilgili sigorta şirketine Ocak?Haziran 2006 aylarına ait (6 aylık) toplam 300,00 YTL sigorta primini 12/02/2006 tarihinde defaten ödemiştir. Sözü edilen ücretli sigorta primine ait makbuzu da 13/02/2006 tarihinde işverenine ibraz etmiştir.
  Aylık dönemlerde ödenmesi gereken özel şahıs sigorta priminin bir defada toplu olarak ödenmesi halinde, ücretin vergi matrahının tayininde, primin bir aylık ücret gelirinin (1.200,00 YTL) %5?i olan 60,00 YTL?ye kadar olan kısmı indirim olarak dikkate alınabilecektir. Buna göre, altı aylık toplu ödenen prim tutarı makbuzun ibraz edildiği ay dahil olmak üzere, primin ait olduğu kalan ay sayısına bölünerek kalan her bir aya isabet eden aylık tutar (300/5= 60,00 YTL) tespit edilecektir. Bu tutar Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının vergi matrahının tayininde indirim olarak dikkate alınacak, primödeme belgesinin işverene ibraz edildiği aydan önceki ay olan Ocak 2006 ayı için ise herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
  7. Birden Fazla İşveren Olması Halinde Yıllık Miktar Sınırının Uygulanması
  Birden fazla işverenden ücret alınması durumunda, yıllık asgari ücrete ilişkin miktar sınırlamasının ücretli tarafından verilecek bilgiler çerçevesinde yürütülmesi gerekir. Bu anlamda özellikle yıl içinde işe başlamalarda ileride doğabilecek sorunları önlemek açısından ücretliden sigorta primi ve katkı payı konusunda daha önce yapılan uygulamalarla ilgili olarak yazılı bilgi alınması gerekir.
  8. Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım
  4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun Geçici 1 inci maddesi kapsamında mevcut birikimli hayat sigortalıların talep etmeleri ve sigortalıların ilgili mevzuattaöngörülen şartları haiz olmaları halinde, birikimlerini tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte bireysel emeklilik sistemine aktarabileceklerdir.
  Böyle bir aktarımın gerçekleştirilmesi halinde, sigorta poliçesi 07/10/2001 tarihinden önce düzenlenmiş olsa da aktarım işleminden sonra yapılacak her türlü katkı payı ödemelerinin yeni sistem çerçevesinde vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması mümkündür.
  Tebliğ olunur.

  Herşeyin en iyisi olmaya çabalayanlar en azından birçok şeyin en iyisi olabilirler.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  223

  Ynt: Bireysel Emeklilik İçin Ödenen prim

  Arkadaşlar, benimde bir sorum var
  normal bireysel emeklilik ve şahıs sigortası ödeyen işçilerin bordorlarının hesaplanmasında ödedikleri primleri dikkate alıyorum

  işverenimiz firmadan maaş almakta. ilgili düzenlemeler zamanında yapılmıştı ve bordrolu kendisi. ssk kesilmiyor sadece gv ve dv kesilmekte.
  bireysel emeklilik primi yatırmakta aynı zamanda şimdi bu primleri ben gv matrahından düşmekteyim.

  sorum şu öncelikle ben maşşında bu primleri dikkate aldığım için kendisi yıllık gelir beyannamesi verirken bu ödediği primleri beyannamesinde tekrar gösterebilir mi?
  2.sorum bu kişi artık iki tane bireysel emeklilik ödemekte yani 2 ayrı poliçe düzenlenmiş iki kez bireysel emeklilik ödemekte. özellikle sordum iki kez mi emekli olacaksınız evet dedi

  ben bordrosunda hesaplam yaparken malum yatan primin, gv matrahının %10una kadar ki kısmını maksimum alabiliyorum. şimdi bizimki 2 ayrı bireysel ödeyince ben ayrı ayrı %10luk kısmını mı alacağım yoksa iki bireyseli bir olarak düşünüp bir defalık mı %10 hesaplıcam?

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.563

  Ynt: Bireysel Emeklilik İçin Ödenen prim

  Bireysel emeklilik poliçelerinin toplamını dikkate almalısınız. İndirim konusu yaparken, ödendiği ayda elde edilen Brüt kazancın %10'u ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamalısınız.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  223

  Ynt: Bireysel Emeklilik İçin Ödenen prim

  Alıntı hakankrl Nickli Üyeden Alıntı
  Bireysel emeklilik poliçelerinin toplamını dikkate almalısınız. İndirim konusu yaparken, ödendiği ayda elde edilen Brüt kazancın %10'u ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamalısınız.
  asgarinin yıllık tutarını aşmıyor zaten.
  yani 2 ayrı poliçe de olsa ben onu tek poliçe gibi kabul ederek işleme tabi tutacağım.
  matrah 3000

  ödenen prim a poliçede 250
  b poliçede 320
  toplam 570

  3000%10=300

  indirilecek 300 tl ozaman
  -------------------------------------------------
  a poliçeden 250
  b poliçeden 300
  toplam 550 indirim olmayacak bu hesaplama yanlış yukarıdakidoğru öylemi?


 9. #9
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.563

  Ynt: Bireysel Emeklilik İçin Ödenen prim

  3000 TL brüt kazancın %10 u olan 300 TL lik kısmını matrahtan indirim konusu yapabilirsiniz.
  Örneğinizdeki kişi için Sgk kesintisi uygulanmadığından:
  3.000-300=2.700 matrah. 2.700x0,15(lik dilimde olması durumunda)=405 gelir vergisi tutarıdır.
  3.000*0,0066=19,80 dv
  3.000-405-19,80=2.575,20 net ücret tutarıdır.(agi hariç)
  Bireysel sigorta indirimi, ücreti 45 TL artırmıştır.

  Yanlışsam düzeltilsin lütfen..

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  223

  Ynt: Bireysel Emeklilik İçin Ödenen prim

  Alıntı hakankrl Nickli Üyeden Alıntı
  3000 TL brüt kazancın %10 u olan 300 TL lik kısmını matrahtan indirim konusu yapabilirsiniz.
  Örneğinizdeki kişi için Sgk kesintisi uygulanmadığından:
  3.000-300=2.700 matrah. 2.700x0,15(lik dilimde olması durumunda)=405 gelir vergisi tutarıdır.
  3.000*0,0066=19,80 dv
  3.000-405-19,80=2.575,20 net ücret tutarıdır.(agi hariç)
  Bireysel sigorta indirimi, ücreti 45 TL artırmıştır.

  Yanlışsam düzeltilsin lütfen..
  hesaplama konusunda doğrusun
  neyse bilgi edinme yoluyla defterdarlıktan bilgi istedim bu konu hakkında bakalım ne cevap verecekler.
  ben ocak ayı için bir olarak düşünerek hesap ettim bordroyu ne olur ne olmaz cevap gelene kadar da bir kabul edeceğim. eğer ayrı ayrı gösterilebiliyorsa sonraki aylar gösteririm.
  ayrı ayrı kabul edebiliyorsam daha fazla indirim yapabiliyorum her bir poliçe için 300 e kadar indirim yapabiliyor oluyorum. 300den 10 tane bir.emekliliği olduğunu düşünsene direk gv matrahını sıfırlar bee ;D bak buraya yazarken sanki buldum cevabını

  neyse barim

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Bireysel emeklilik prim ödemesi
  Konu Sahibi NoMercy Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 18.Ocak.2012, 20:24
 2. İşverenler tarafından ödenen ücretlilerinin bireysel emeklilik primleri
  Konu Sahibi gurpelit Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 06.Ekim.2009, 11:11
 3. İkinci Emeklilik İşi Çoktan Bitti Ödenen Prim, Aylığı Artırmaz
  Konu Sahibi T U R K O Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Ekim.2009, 10:57
 4. Malülen Emeklilik İçin İsteğe Bağlı Prim Ödemesi
  Konu Sahibi ercan Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 05.Kasım.2006, 19:36
 5. Yurtdışında Çalışanlar İçin Min Prim Ödeme. Emeklilik.
  Konu Sahibi highliner Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 05.Mart.2006, 13:48

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36